Sprievodca podpornými programami NARMSP

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len NARMSP) koordinuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len MSP) na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Jej hlavným poslaním je iniciovať rozvoj a rast existujúcich a novozaložených MSP. V záujme naplnenia tohto poslania realizuje široké spektrum informačných, poradenských, vzdelávacích a . nančných aktivít.

NARMSP pri zabezpečovaní svojich aktivít úzko spolupracuje s vládnymi inštitúciami ako Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úrad vlády SR, s organizáciami podnikateľov

  • Slovenský živnostenský zväz, Slovenská živnostenská komora, Združenie podnikateľov Slovenska, Slovenská obchodná a priemyselná komora, a partnerskými inštitúciami, ktoré sa orientujú na podporu rozvoja MSP
  • sieť regionálnych poradenských a informačných centier, podnikateľských inovačných centier a centier prvého kontaktu.

Z právneho hľadiska NARMSP je záujmovým združením právnických osôb, pričom subjektami združenia sú Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. Najvyšším orgánom NARMSP je zbor zástupcov členov združenia.

Aktivity NARMSP sú financované z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu PHARE, štrukturálnych fondov a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Všeobecne možno aktivity NARMSP rozdeliť do nasledovných oblastí:

1. oblasť monitorovania stavu a vývoja MSP – tieto aktivity sú podkladom pre vypracovanie Správy o stave MSP pre potreby MH SR a vlády SR, východiskom pre tvorbu strednodobej politiky vlády pre oblasť MSP, zdrojom analýzy bariér rozvoja podnikania a podkladom pre návrhy na zmenu legislatívnych noriem týkajúcich sa sektora MSP a prípravy programov pre podporu MSP.

2. oblasť poradenských a vzdelávacích služieb – tieto aktivity sú realizované najmä prostredníctvom siete regionálnych poradenských a informačných centier (RPIC) a podnikateľských inovačných centier (BIC), ktoré priamo v regiónoch poskytujú podnikateľom alebo občanom, ktorí uvažujú o možnosti začať podnikať, možnosť účasti na vzdelávacích kurzoch a poradenstvo v súvislosti s podnikaním. Sieť 18 RPIC/BIC doplňuje 9 centier prvého kontaktu, ktoré tiež poskytujú služby podnikateľom alebo občanom uvažujúcim o založení podnikateľského subjektu. Poradenské služby zahŕňajú informácie o podporných programoch pre MSP, rady týkajúce sa finančného riadenia, daní, účtovníctva, marketingu, verejného obstarávania, ochrany duševného vlastníctva, elektronického obchodu, vypracovania podnikateľských plánov i prípravy projektov pre čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov alebo iných finančných zdrojov.

3. oblasť informačných služieb – cieľom týchto aktivít je poskytnúť podnikateľskej verejnosti aktuálne a kvalitné informácie z oblasti MSP. Jedná sa o publikácie Prehľad právnych noriem pre MSP, Základné administratívne kroky pri začatí podnikateľskej činnosti, Zoznam štátnej legislatívy na podporu MSP, Podpora malého a stredného podnikania – Sprievodca iniciatívami a mesačník Podnikanie. Významný informačným zdrojom, ktorý vytvorila NARMSP pre podnikateľov, je národné web sídlo www.msponline.sk, ktoré poskytuje komplexný informačný servis pre MSP.

4. oblasť podpory kooperácie – do tejto oblasti možno zaradiť aktivity Euro info centier v Bratislave a Prešove, ktoré okrem iného poskytujú služby pri vyhľadávaní partnerov pre obchodné a kooperačné vzťahy cez európske databázy a zabezpečujú účasť slovenských firiem na kooperačných podujatiach v zahraničí.

5. oblasť finančných podporných programov – v tejto oblasti sú dva druhy finančnej pomoci:

  • grantové programy pre sektor malého a stredného podnikania – Grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu – PHARE 2002 a PHARE 2003, Grantová schéma pre rozvoj priemyslu – PHARE 2002 a Podpora inovatívnych malých a stredných podnikov, Schéma podpory nákupu inovatívnych technológií a budovania systémov riadenia kvality, programy financované zo štrukturálnych fondov zamerané na podporu rozvoja existujúcich podnikov a služieb
  • návratné finančné programy – Podporný úverový program, Mikropôžičkový program, Program štartovacieho kapitálu – priame investície do malých a stredných podnikov

Bružúra ponúka základné informácie o podporných programoch poskytovaných NARMSP, poskytuje rady pri vypracovávaní projektov a jej súčasťou je i zoznam kontaktných miest.


Celú brožúru môžete nájsť v pdf formáte na stránkach NARMSP