Stratégia rozvoja malého a stredného podnikania po roku 2005

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Predovšetkým sa zameriava na aktualizáciu poslania siete, aby sa skvalitnila jej činnosť. Komisia otvorila diskusiu s hostiteľskými organizáciami, ako aj samotnými Euro info centrami. Závery spracované na základe zaslaných pripomienok vyjadrujú návrhy budúceho rozvoja a smerovania činnosti siete Euro info centier. Tvoria ich pripomienky samotných EIC a pripomienky hostiteľských organizácií:

  • Euro info centrá by mali byť miestami prvého kontaktu o európskych problémoch, preto by sa mali chápať ako sieť EK pre podniky;
  • mali by byť všestranné predovšetkým v kandidátskych krajinách, kde by poskytovali základné informácie;
  • v mnohých krajinách sa uvažuje o expertnom zameraní EIC na špecifické oblasti. Tieto služby by boli dobrovoľné. Niektoré národné siete EIC navrhujú zaviesť štandardnú a vyššiu úroveň služieb;
  • EIC by mali rozvíjať kooperačné služby (vyhľadávať partnerov, B2B podujatia), vytvárať konzorciá alebo klastre príbuzne zameraných EIC;
  • mali by sa stať skutočnými partnermi a navštevovať svojich klientov, aby hlbšie pochopili ich potreby, trendy a stratégie, miesto na trhu, atď.;
  • vytvárať platené služby a produkty s pridanou hodnotou,
  • služby by mali byť “šité na mieru”, prispôsobené špecifickým miestnym podmienkam MSP, odlišným od iných regiónov;
  • prioritou je slúžiť predovšetkým rozvoju malého a stredného podnikania (MSP), ale mali by plniť aj spätnú väzbu voči Komisii, na lepšie pochopenie podnikateľského prostredia v regióne;
  • mali by oslovovať špecifické cieľové skupiny, napríklad podnikateľky, mikropodniky, spolupracovať s tretími krajinami, atď.

Z geografického hľadiska i počtom sa sieť Euro info centier považuje za dostatočnú, netreba ju zbytočne rozširovať. V krajinách tretieho sveta by malo jedno EIC na región postačovať. Európska komisia odporúča analyzovať a zmeniť definíciu rôznych kategórií EIC sietí (klasické, koordinátor, asociovaný člen), – pozdvihnúť spoluprácu v rámci siete (pracovné skupiny, národné stretnutia, školenia pracovníkov a vzájomná výmena skúseností). Do budúcnosti sa vyžaduje hlbšia koordinácia, koherencia a spolupráca medzi rôznymi sieťami, rozdelenie ich kompetencií, vyjasnenie zodpovednosti a presúvanie otázok do iných sietí, pričom sieť EIC by mala zaujať postavenie koordinátora.

Komisia by mala považovať hostiteľskú organizáciu EIC za svojho skutočného partnera a ponúknuť mu “atraktívne podmienky” (vyšší finančný príspevok, menej byrokracie, konzultácie na špecifické témy), aby sa na druhej strane zdokonalili a skvalitnili vzťahy medzi hostiteľskými organizáciami a EIC.

Komisia by mala viac spolupracovať s národnými inštitúciami (vlády a parlamenty), pretože financujú niektoré podnikateľské aktivity súťažiace s činnosťou siete EIC.

Činnosť siete EIC by mala byť lepšie zviditeľňovaná pred európskymi a národnými inštitúciami, Generálnym riaditeľstvom pre podniky lobovaním u iných GR EK, vypracúvať a distribuovať viac podporných materiálov, zvýšiť rozpočet na komunikáciu, viac podporiť iniciatívu INTERACT, zabezpečiť privilegované vzťahy medzi službami EIC a Komisie.

EIC žiadajú zvýšiť celkový finančný príspevok Komisie. Umožnilo by to posilniť vzťahy a perspektívu existencie medzi hostiteľskými organizáciami a ich EIC. EIC dávajú prednosť fixnej sume na prevádzkovanie špecifických služieb a projektov. Malo by sa zaviesť aj dodatočné financovanie pre konkrétne vyhlásené projekty.

Administratíva, predkladanie správ a finančné procesy by mali byť pružnejšie. Viacročné kontrakty hostiteľských organizácií s EK by zabezpečovali väčšiu stabilitu siete, viac by motivovali personál EIC a ich snahu o perspektívne skvalitnenie služieb.


Ďalšie články a informácie nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania