Úloha rizikového kapitálu pri začatí a rozvoji podnikania

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

 

Vláda SR prerokovala materiál Rozpracovanie opatrení Akčného plánu rizikového kapitálu EÚ na podmienky SR. Na základe správy Európskej komisie Rizikový kapitál: kľúč k tvorbe pracovných miest v EÚ je cieľom podporovať koordinované aktivity na európskej úrovni so zámerom stimulovať expanziu trhov rizikového kapitálu. Správa kladie dôraz na trhy rizikového kapitálu, ktoré poskytujú kapitál pre malé a stredné podniky (MSP) a rýchlo sa rozvíjajúce spoločnosti, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri začatí podnikania a jeho rozvoja, ako i tvorbe pracovných miest v rámci EÚ.

Správa identifikuje šesť kategórií prekážok pre rozvoj trhov rizikového kapitálu na európskej úrovni:

  • kapitálové trhy v členských štátoch EÚ sú veľmi rozčlenené, s nízkou trhovou kapitalizáciou a likviditou,
  • pretrvávajú inštitucionálne a regulačné bariéry vzhľadom na nedostatočný regulačný rámec na európskej i národnej úrovni (týka sa najmä regulácie fondov rizikového kapitálu, inštitucionálnych investorov, ako sú poisťovne a penzijné fondy, investičných služieb, cezhraničného kótovania, účtovných pravidiel),
  • národné daňové systémy akoby postihovali investorov. Dividendy sa zdaňujú vyššími sadzbami než príjem z kapitálu investovaného bez rizika do bondov a z vkladov na účtoch. Taktiež je dôležité, aby zdaňovanie ziskov nebrzdilo investovanie alebo použitie opcií ako súčasti odmeňovania. Vo všeobecnosti existuje neprehľadnosť v daňových režimoch týkajúcich sa fondov rizikového kapitálu,
  • v high-tech sektore všeobecne je nedostatok začínajúcich podnikov a investičných príležitostí, čo ešte zvýrazňuje nedostatok geografických koncentrácií, sietí high-tech MSP, ako aj právne a regulačné prostredie (pravidlá ochrany duševného vlastníctva, administratívne požiadavky na založenie podniku) zriedka podporujúce inovácie a začatie podnikania,
  • nedostatočné ľudské zdroje (podnikatelia a kvalifikovaní experti) k dispozícii pre projekty investovania rizikového kapitálu,
  • „kultúrne“ faktory, ako je postoj investorov k riziku, nedostatok podnikateľskej kultúry v školách, prekážky pri vytváraní novej generácie európskych podnikateľov.

Správa navrhuje akčný plán opatrení na odstránenie týchto prekážok a na zlepšenie podmienok pre rozvoj rizikového kapitálu v EÚ. Niektoré z navrhnutých opatrení (napríklad reforma európskeho patentového systému) si vyžadujú reakciu na európskej úrovni, kým ďalšie (napríklad sprehľadnenie daňových systémov) sú v kompetencii členských štátov.

Od prijatia akčného plánu pre rizikový kapitál Európska komisia zverejnila päť správ o pokroku v jeho implementácii, poslednú a konečnú v roku 2003. Táto správa konštatuje významný pokrok v oblasti rizikového kapitálu.

Slovenská republika už v prístupovom procese implementovala potrebné legislatívne predpisy, ktoré zodpovedajú štandardom v ostatných členských krajinách. Veľa navrhovaných opatrení je však už neaktuálnych, prípadne sú nevhodné pre SR. Preto sa pre úspešný rozvoj rizikového kapitálu v SR navrhujú aj nové opatrenia.


Ďalšie články nájdete v časopise Podnikanie, ktorý vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania