Výrobky a služby na jednotnom trhu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Protokoly v súčasnosti pôsobia v siedmich pristupujúcich krajinách: v Českej republike, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Slovensku a Slovinsku. K sektorom s protokolmi čoskoro pribudnú ďalšie. Podobná dohoda o preukazovaní zhody sa rozbieha s Maltou, rokuje sa s Poľskom. Začiatočné rozhovory sa začali aj s Rumunskom a Bulharskom.

Každú dohodu PECA tvorí všeobecný rámcový protokol (dohody), ktorý je podobný pre všetky krajiny. Dopĺňa ho množstvo doplnkov, ktoré sa líšia v závislosti od odvetvia, ktoré krajina navrhla na prerokovanie.

Uvedené doplnky vychádzajú z legislatívy prijatej pod “novým prístupom” (New Approach) k technickej harmonizácii a normám. K typickým zaradeným odvetviam patria strojárstvo, elektrická bezpečnosť a plynové spotrebiče.

Hospodársky prospech

Z pohľadu Európskej únie protokoly PECA prinášajú mnoho hospodárskych výhod. Rozširujú jednotný trh odvetví s protokolmi, takže výrobky EÚ nie sú predmetom akýchkoľvek dodatočných certifikačných procedúr, ktoré predstavujú dodatočné náklady.

Dohody uľahčujú obchod medzi súčasnými a budúcimi členmi. Zapájajú priemysel v budúcich štátoch EÚ do jednotného trhu uváženým a regulovaným spôsobom, takže žiadny “veľký tresk” pri zavádzaní novej legislatívy.

Na druhej strane spotrebiteľ má osoh zo širšej ponuky tovarov, ktoré spĺňajú kritériá Európskej únie na zdravie a bezpečnosť.

Podniky v strednej a východnej Európe majú z dohôd tiež hospodársky úžitok. Odvetvia s dohodami PECA majú prístup na jednotný trh ešte pred vstupom do únie, využívajúc vlastné národné orgány na preukazovanie zhody. Znížené náklady na certifikáciu znamenajú, že ich výrobky môžu ľahšie konkurovať výrobkom z existujúcich členských štátov únie. Okrem toho, orgány na preukazovanie zhody v budúcich členských krajinách dokážu ponúknuť svoje služby klientom z celej Európy.

Politický prospech

Najväčším politickým ziskom je fakt, že dosiahnutie dohody PECA predstavuje pokrok dosiahnutý pristupujúcou krajinou v príslušnom odvetví. Úplným zavedením legislatívy EÚ a vytvorením vhodnej administratívnej infraštruktúry budúce členské štáty presviedčajú, že sú na vstup na jednotný trh pripravené dlho pred vstupom do únie.

Tento proces, vrátane systému preukazovania zhody pre výrobky, prispôsobuje aj verejné služby a hospodárskych operátorov v strednej a východnej Európe na požiadavky a záväzky voči jednotnému trhu.

Únia z dôvodov čiastočného prospechu z nových členov využíva svoj riadiaci vplyv a umožňuje túto “predbežnú” prevádzku na odstránenie potenciálnych problémov, ktoré by sa mohli vyskytnúť neskôr.

Pre budúce členské štáty sú protokoly PECA potvrdením, že sú schopné spĺňať náročné požiadavky EÚ v konkrétnych oblastiach a uplatniť sa v konkurenčnom prostredí jednotného trhu.

Národným orgánom na preukazovanie zhody na Slovensku je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Bratislave, ktorý notifikoval ďalšie organizácie pre jednotlivé odvetvia. Protokol PECA so Slovenskou republikou bol podpísaný 26. februára 2003 a účinnosť nadobudol 1. júla 2003.


Ďalšie články a informácie môžete nájsť v časopise Podnikanie vydávanom Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania.