Živnostníci – podnikanie v EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Partner, EIC, podnikanie

V rámci Európskej únie existuje sloboda poskytovania služieb a sloboda podnikania. Sloboda podnikania znamená právo zriadiť si živnosť (začať a prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť) v inom členskom štáte bez toho, aby bol podnikateľ v druhom členskom štáte diskriminovaný alebo obmedzovaný. Sloboda poskytovania služieb predstavuje právo poskytovať služby (za úhradu) v inom členskom štáte za rovnakých podmienok a bez diskriminácie ako občania daného členského štátu. Zmluva zakladajúca Európske spoločenstvo rozumie pod službami predovšetkým činnosti priemyselnej a obchodnej povahy, činnosti remeselníkov a činnosti vykonávané v slobodných povolaniach, ktoré sú normálne poskytované za úhradu a nepodliehajú predpisom o voľnom pohybe tovarov, kapitálu a osôb. Služby v inom členskom štáte, napr. v Nemecku môžu byť poskytované na základe slovenského živnostenského oprávnenia.

Nie je stanovená časová hranica, dokedy môže podnikateľ vykonávať určité aktivity v inom členskom štáte na slovenské živnostenské oprávnenie. Poskytovanie služieb má však mať dočasný charakter; podnikateľ by mal vykonávať činnosť na základe slovenského živnostenského oprávnenia v druhom členskom štáte len dočasne, nemalo by sa jednať o pravidelnú, periodickú a nepretržitú činnosť. Malo by ísť o prácu na základe objednávky firmy z druhého členského štátu, na základe zmluvy o výkone činnosti. Dočasnosť poskytovania služieb neznamená, že poskytovateľ služieb v chápaní Zmluvy zakladajúcej Európske spoločenstvo nemôže mať určitý druh infraštruktúry v hostiteľskom členskom štáte (vrátane kancelárie alebo miestnosti pre konzultácie), pokiaľ je infraštruktúra potrebná na účely vykonávania služieb.

Ak aktivity, ktoré podnikateľ plánuje vykonávať v inom členskom štáte, nemajú dočasný charakter, musí si zriadiť živnosť v hostiteľskom členskom štáte, pričom musí spĺňať rovnaké podmienky, ako sú uložené na domácich štátnych príslušníkov.

Pre poskytovanie služieb v iných členských štátoch EÚ je potrebné zaobstarať si živnostenské oprávnenie takzvanou apostille doložkou, ktorú vydáva odbor živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR. Táto doložka zabezpečuje uznanie živnostenského oprávnenia v inom členskom štáte. Poskytovateľ služieb musí dodržiavať predpisy platné v hostiteľskom členskom štáte, predovšetkým predpisy pracovného, daňového a živnostenského práva.

S poskytovaním služieb v inom členskom štáte súvisí vysielanie pracovníkov, pri ktorom vyslaní pracovníci vykonávajú počas vymedzeného obdobia prácu na území iného členského štátu než bežne pracujú. Rakúsko a Nemecko vo vymedzených sektoroch naďalej uplatňujú obmedzenia – prechodné opatrenia na vysielanie zamestnancov v rámci poskytovania cezhraničných služieb. Chránené sektory sú vymedzené v zmluve o pristúpení nasledovne:

  • v Nemecku:

Odvetvie

Kód NACE,*) pokiaľ nie je uvedené inak

Stavebníctvo vrátane príbuzných odborov

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v prílohe k smernici 96/71/ES

Priemyselné čistenie

74.70 Priemyselné čistenie

Ostatné služby

74.87 Výlučne činnosti návrhárov interiérov

  • v Rakúsku:

Odvetvie

Kód NACE,*) pokiaľ nie je uvedené inak

Služby krajinného záhradníctva

01.41

Rezanie, tvarovanie a konečná úprava kameňa

26.7

Výroba kovových konštrukcií a ich častí

28.11

Stavebníctvo vrátane príbuzných odborov

45.1 až 4;
Činnosti uvedené v prílohe k smernici 96/71/ES

Bezpečnostné služby

74.60

Priemyselné čistenie

74.70

Domáce ošetrovateľské služby

85.14

Sociálna práca a činnosti sociálnej starostlivosti bez ubytovania

85.32

* Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve

V týchto sektoroch môžu v Nemecku a v Rakúsku slovenské firmy používať slovenských pracovníkov len v rámci platných bilaterálnych dohôd alebo platných vnútroštátnych predpisov. Napr. pri vývoze stavebných prác do Nemecka sa naďalej uplatňuje „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní pracovníkov slovenských podnikateľských subjektov so sídlom na území Slovenskej republiky na realizáciu zmlúv o diele“ (dohoda 186/1996 Z.z.). Použitie slovenských pracovníkov je početne obmedzené stanovenými kontingentmi.

V ostatných sektoroch v Rakúsku a v Nemecku a vo všetkých sektoroch v ostatných členských štátoch EÚ môžu slovenské firmy vysielať svojich pracovníkov v rámci voľného poskytovania služieb bez obmedzení, ktoré predpisujú právne predpisy o pracovných povoleniach.

S poskytovaním služieb v inom členskom štáte sú spojené ďalšie náležitosti, o ktorých Vás v prípade Vášho záujmu budeme radi informovať v Euro Info Centre.


Použitá literatúra:

Judgment of the Court of 30 November 1995: Reinhard Gebhard v Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. Case C-55/94. European Court reports 1995 Page I-04165

Spolkové ministerstvo hospodárstva a práce: Informácie o uplatňovaní zmluvy o pristúpení k EÚ v oblasti zamestnávania občanov pristupujúcich štátov


Ďalšie informácie nájdete na stránkach internetového magazínu EIC-zine publikovaného Európskym informačným centrom, ktoré pôsobí pri Národnej agentúre pre podporu malého a stredného podnikania