Venture kapitál – Ako zo začarovaného kruhu financovania nápadov?

PROMOTED CONTENT

Na Slovensku je veľa dobrých nápadov aj inovatívnych firiem. Mnohé však ostávajú bez možnosti realizácie či rozvoja, lebo im chýbajú financie na rozbeh. Existuje riešenie, ktoré však málokto využíva.

Venture kapitál a rozvojový kapitál

Málokto presne vie, čo vôbec tieto slovné spojenia znamenajú, málo zmienok je aj v domácej literatúre. Medzeru vypĺňa publikácia, ktorá sa v týchto dňoch dostáva na slovenský trh Venture kapitál a rozvojový kapitál pre váš biznis od autorky Magdalény Freňákovej.

Venture (rizikový) kapitál a rozvojový kapitál autorka považuje za synonymum. V každom prípade ide o zdroj financovania malých a stredných podnikov či podnikateľských nápadov, ktorý Slováci ešte poriadne neobjavili. Možno aj preto, že firiem, ktoré sa takouto činnosťou zaoberajú, nie je veľa, a málo je ich preto, že o takúto formu financovania je malý záujem.

Začarovaný kruh

Kniha o venture a rozvojovom kapitáli môže pomôcť situáciu zlepšiť práve vysvetlením danej problematiky aj inšpiratívnymi príkladmi. V úvodnej kapitole sa autorka venuje teoretickým východiskám problematiky venture a rozvojovému kapitálu. Nasledujúca je určená najmä podnikateľom. Prináša totiž podrobný opis postupnosti krokov pri uchádzaní sa o investíciu rizikového, resp. rozvojového kapitálu v podmienkach Slovenska a tiež uvádza príklady podnikov, ktoré boli financované práve touto formou.

V tretej kapitole sa venuje stavu a trhu rizikového a rozvojového kapitálu v Európe a na Slovensku. Obsahuje analýzu aktivít na slovenskom trhu venture a rozvojového kapitálu na základe ročeniek Európskej asociácie rizikového a rozvojového kapitálu. Táto kapitola prináša aj prehľad spoločností venture a rozvojového kapitálu, ktoré pôsobia na Slovensku.

Štvrtá kapitola je zameraná na informácie o pripravovanej iniciatíve JEREMIE a jej implementácii. Záverečná kapitola sa venuje problematike neobjaveného potenciálu venture kapitálu v SR.

Kniha je určená pre fungujúce malé a stredné podniky, ako aj potenciálnym podnikateľom, pre ktorých forma financovania venture kapitálom môže byť vhodným riešením rozbehu ich firmy či projektov. Užitočné informácie v nej nájdu všetci, ktorí sa zaoberajú odvetvím private equity.

(Recenziu na svojej internetovej stránke publikoval týždenník Trend 6. 7. 2011)