Zlyhania pri strategických rozhodnutiach? Buďte pripravení a naučte sa ich predvídať

PROMOTED CONTENT

Strategický manažment vo svojom širokom obsahu zahŕňa formulovanie vízie, poslania a cieľov podniku, analýzu vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku, voľbu vhodnej stratégie na podnikateľskej a podnikovej úrovni, návrh organizačných zmien, administratívnych opatrení a kontrolného systému na realizáciu stratégie.  To všetko kladie vysoké požiadavky na top manažéra, ktorý priamo zodpovedá za realizáciu stratégie v praxi a hlavne za výsledky, ktoré má daná stratégia priniesť. 

Procesné riadenie predstavuje systémy, postupy, metódy a nástroje trvalého zabezpečenia maximálnej výkonnosti a neustáleho zlepšovania podnikových aj medzipodnikových procesov, ktoré vychádzajú z jasne definovanej stratégie organizácie, a ktorých cieľom je naplniť stanovené strategické ciele. Cieľom je úspech, cesta k nemu je cez dobré strategické rozhodnutia. Na pohľad jednoduché. Tento proces však ukrýva mnohé nástrahy.

Peter Helexa, Senior Manager Corporate Development zo spoločnosti Slovak Telekom a.s. hovorí: V čase turbulencií trhov a cenovej optimalizácie sa projektový a programový manažment stále viac a viac zúčastňujú procesu, ktorý dostáva spoločnosti do popredia, alebo späť do zabehnutých koľají. Projektový manažment však nie je jednoducho minútová záležitosť a pre manažérov, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu, skrýva svoje nástrahy.

Ďalším zo strategických nástrojov v riadení sa v súčasnosti stáva aj reštrukturalizácia. Najmä globálna ekonomická kríza, pokles v dopytoch a nevôľa bánk financovať spoločnosti, ktoré sa dostali do platobnej neschopnosti spôsobujú mnohým slovenským spoločnostiam existenčné problémy. Mnohé z nich skončili svoju existenciu vyhlásením konkurzu.  Alternatívnym riešením, ako takúto spoločnosť znova postaviť na nohy je reštrukturalizácia. Tento pojem podvedome evokuje niečo negatívne, niečo, čoho sa treba obávať, zrejme aj preto, že znamená zmenu a prispôsobenie sa, a to, povedzme si úprimne, len málokto prijíma s nadšením. Faktom však je, že účelom reštrukturalizácie je, popri snahe o čo najrýchlejšie uspokojenie veriteľov v čo najväčšom rozsahu, predovšetkým snaha o zachovanie prevádzky podniku alebo jeho časti.

Súčasťou stratégie každej spoločnosti by mali byť aj ľudské hodnoty. Čestnosť a férovosť  v 21. storočí ako keby prestávali byť moderné, čo nám každý deň potvrdzujú televízne noviny či denná tlač. Avšak práve tieto hodnoty zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v podnikaní. Dokážu totiž vytvoriť akýsi kredit spoločnosti pre stabilitu a istotu tak potrebnú. Ak spoločnosť pristupuje k podnikaniu a obchodovaniu maximálne poctivo v časoch hospodárskeho rozvoja a rozmachu, vytvára si predpoklady preto, aby v krízovom období nestratila svojich odberateľov. Keď už nie je najdôležitejším faktorom výberu partnera zisk ale snaha „o prežitie“, vtedy si  tí, ktorí rozhodujú, začínajú uvedomovať váhu hodnôt a ich predošlé skúsenosti ich potom nasmerujú k tomu správnemu rozhodnutiu. Že je možné robiť úspešný biznis s čistým svedomím dokazujú aj príklady z praxe na Slovensku, akým je aj podnik Milana Hersteka HERSTEK s.r.o., ktorý sa zaoberá spracovaním dreva a patrí k významným chlebodarcom východoslovenského regiónu.

Ak Vás zaujímajú podrobnosti o strategickom manažmente, alebo sa chcete zoznámiť s rizikovými tendenciami správania riadiacich manažérov alebo takýmto manažérom priamo ste, príďte sa zúčastniť štvrtého ročníka konferencie Management Live, ktorú pre Vás organizuje spoločnosť In Form Slovakia.

Viac informácií nájdete na www.informslovakia.sk

Zdroj/ Autor: Mgr.  Daniel Hladíková