Obchodné dohody neuškodili európskemu poľnohospodárstvu

Eurokomisár Hogan, (zdroj: Európska komisa)

Phil Hogan je európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Revízia viacročného rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014 až 2020 je plánovaná na tento rok. Je spoločná poľnohospodárska politika (SPP/CAP) v ohrození?

Prebieha viacero štúdií a vnútorných diskusií a ich výsledok nemôžeme predpovedať.

Spoločná poľnohospodárska politika sa počas posledných 20 rokov značne vyvinula. Mnohé prvky reformy z roku 2013 sa zavádzajú postupne a len teraz začínajú mať reálny dopad. Či už je to spravodlivejšie rozdeľovanie priamych platieb SPP v rámci členských štátov a aj medzi nimi, alebo požiadavky ekologizácie, ktorých cieľom je zastaviť vytváranie monokultúr a stratu priepustnosti pôdy.

Vzhľadom ku globálnym výzvam v spojení so zmenou klímy a globálnou bezpečnosťou potravín, tvrdím, že otázky poľnohospodárskej politiky budú mať na svetovej scéne v najbližších rokoch väčší význam.

Ako odpovedá Európska komisia kritikom, ktorí naznačujú, že obchodné dohody EÚ s tretími krajinami znevýhodňujú európske poľnohospodárstvo?

Komisia vždy starostlivo posudzuje vplyv potenciálnych obchodných dohôd. Zvýšená obchodná aktivita poľnohospodárstva EÚ na svetovom trhu pomáha agropotravinársky sektor rozšíriť, čím vzniká ďalší rast a zamestnanosť.

V globálnom meradle má vývoz poľnohospodárskych výrobkov EÚ v posledných rokoch lepšie výsledky ako väčšina ostatných sektorov. EÚ sa stala čistým vývozcom najmä pri výrobkoch s vysokou pridanou hodnotou. Naznačuje to, že obchodné dohody nepoškodili európske poľnohospodárstvo. Ak majú ľudia v Ázii a Afrike väčší príjem, chcú konzumovať európske jedlo a pitie. Naše obchodné dohody otvárajú tieto rastúce trhy.

Francúzski chovatelia ošípaných podozrievajú svojich nemeckých kolegov z podvodov v oblasti DPH. Ich produkcia rastie, zatiaľ čo tá francúzska klesá. Ako sa môže Komisia vysporiadať s fiškálnym dumpingom?

Môžeme potvrdiť, že sme dostali sťažnosť o uplatňovaní osobitého paušálneho systému u niektorých chovateľov ošípaných v Nemecku. Posúdime ju v súlade s európskou smernicou o DPH.

Francúzski farmári sa na konci roka stretli s kabinetom komisára Moscoviciho, aby sa na problematiku spoločne pozreli. Pokiaľ ide o Komisiu, príslušná časť právnych predpisov EÚ (článok 296) sa v Nemecku uplatňuje správne. Jasne sme to povedali skupine francúzskych poľnohospodárov počas všetkých našich stretnutí.

Plánujeme predložiť legislatívne opatrenia na zjednodušenie DPH. Chceme znížiť administratívnu záťaž podnikov, ktoré sa chcú zúčastňovať na medzinárodnom obchode. V tomto kontexte sa pozrieme na to, ako môžeme vyriešiť obavy francúzskych chovateľov ošípaných.

Komisia chce povzbudiť mladých poľnohospodárov. Ale napríklad vo francúzskom mliekarenskom sektore, niektorí z nich pracujú 12 hodín denne, bez dovoleniek a len sotva zarobia minimálnu mzdu.

Jednou z priorít politiky rozvoja vidieka vo Francúzsku je generačná výmena a získavanie mladých farmárov. Na tento cieľ sa v období 2014 – 2020 vyčlení 1,2 miliardy eur z verejných prostriedkov, čo predstavuje 7,5% z celkových 15.93 miliárd eur verejných výdavkov určených na rozvoj vidieka vo Francúzsku.

Na tieto účely sa využívajú najmä nástroje podpory podnikania a dotácie úrokových sadzieb. Francúzsko má všeobecné podmienky pre prístup k tomuto typu podpory definované v národnom rámci. Navyše, každý región má svoje miestne potreby a špecifiká, preto by regióny mohli navýšiť základnú sumu financií, ktorú majú zadefinovanú v národnom rámci.

Očakáva sa, že počas celého obdobia dostane podporu na začatie činnosti a dotáciu úrokových sadzieb viac ako 38 500 poľnohospodárov. Okrem toho sa všetky školenia, poradenské služby a projekty spolupráce špeciálne zamerajú na mladých poľnohospodárov.

V neposlednom rade treba spomenúť, že v mnohých regiónoch, investičné projekty, ktoré predložia mladí poľnohospodári dostanú prioritné body a vyššiu mieru podpory.

Taliansko malo v rokoch 2007 – 2013 nízku úroveň využitia prostriedkov na rozvoj vidieka. Väčšej strate peňazí sa vyhlo len tesne. Dokáže v nasledujúcom období zlepšiť čerpanie z fondov pre rozvoj vidieka cielenemá koučingu?

Úroveň čerpania talianskych programov rozvoja vidieka počas programového obdobia 2007 – 2013 bola systematicky pod priemerom EÚ (97,2 %). Talianskym orgánom sa však podarilo zotaviť a prekročiť priemer únie na 98,7 %.

Tieto problémy boli charakteristické najmä v menej rozvinutých regiónoch na juhu. Nízka miera využitia je výsledkom viacerých prvkov: slabý centrálny dohľad nad sektorovými a regionálnymi programami, rozdeľovanie fondov na príliš veľa tém a priorít, nedostatočné administratívne kapacity mnohých subjektov, ktoré sa podieľali na príprave, riadení a vykonávaní fondu; a rovnako aj rozpočtové opatrenia, ktoré obmedzili schopnosť regionálnych a miestnych orgánov spolufinancovať projekty.

V novom programovom období, aj vzhľadom k problematike administratívne kapacít, len niekoľko programov rozvoja vidieka zvažuje možnosť využitia finančných nástrojov. Tieto nástroje môžu mať dopad na optimálne využívanie finančných prostriedkov, preto by cielený koučing pre riadiace orgány v členských štátoch, ktorý poskytuje fi-compass mohol byť hodnotnou podporou.

Prideľovanie finančných prostriedkov EÚ v Rumunsku je nerovnomerne rozdelené medzi verejnými a súkromnými subjektmi, s drvivou výhodou pre verejné inštitúcie. Existuje nejaké kritérium alebo zásada v tomto smere pri prerozdeľovaní poľnohospodárskych fondov? Prihliada Komisia na tieto faktory, keď vyhodnocuje výsledky svojho systému financovania?

Pri podpore v rámci SPP je pre Komisiu kľúčovým faktorom, či je príjemca a/alebo krajina oprávnená čerpať prostriedky podľa príslušných pravidiel EÚ. Ďalej, či pomoc EÚ slúži stanovenému cieľu a či boli tieto ciele naplnené. Rovnako, či je príjemcom verejný alebo súkromný subjekt.

Priame platby sú poskytované poľnohospodárom (fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť), ktorí sú aktívni v zmysle právnych predpisov EÚ. V roku 2012 si viac ako 1 milión rumunských farmárov uplatnilo nárok na priame platby.

V prípade 2. piliera SPP sa domnievame, že najväčšia časť pomoci pre rozvoj vidieka v Rumunsku v rámci Národného programu rozvoja vidieka na obdobie 2014 – 2020, je v skutočnosti opatrenie, z ktorého budú ťažiť väčšinou súkromné subjekty (napríklad pri investíciách do poľnohospodárskych alebo potravinárskych podnikov, ktoré zakladajú mladí poľnohospodári či skupiny výrobcov, alebo pri platbách farmárov na poľnohospodársku výrobu ekologicky šetrným spôsobom, alebo v oblastiach s prírodnými prekážkami).

Odhadujeme, že viac ako 5 miliárd z 8,1 miliardy eur pridelených finančných prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa zameriava na opatrenia, ktorých príjemcovia sú najmä súkromníci. Počet opatrení (infraštruktúra vidieka, miestny rozvoj v rámci programu Leader, lesníctvo), kde hlavná časť výdavkov môže byť určená verejným subjektom, je veľmi málo.

Slovensko má pomerne nízku produktivitu poľnohospodárstva. Ako vnímate rozhodnutie Slovenska a niektorých ďalších krajín presunúť finančné prostriedky z piliera rozvoja vidieka k priamym platbám?

Produktivita práce v poľnohospodárstve na Slovensku je 62 % z priemeru EÚ. Vnútroštátne orgány sa rozhodli previesť do prvého piliera časť zo svojich pridelených finančných prostriedkov pre rozvoj vidieka.

Členské štáty majú právo previesť časť svojej finančnej alokácie medzi piliermi. Vyplýva to z politickej dohody dosiahnutej v rámci viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 2020. Táto možnosť je uvedená v článku 14 nariadenia o priamych platbách 1307/2013, Komisii sa oznamuje bez nutnosti ďalšieho zdôvodnenia.


Rozhovor vznikol ako súčasť Špeciálu: Rozvoj vidieka v reformovanej SPP.


V rámci Špeciálu ďalej čítajte:

Hľadá sa liek na starnúce poľnohospodárstvo

EÚ o potenciálne rakovinotvornom herbicíde nerozhodla

Rozvoj vidieka päťkrát inak

Poľnohospodárstvo na prahu reforiem