Agrovišegrád

v4 višegrad visegrad višegrád vyehrad

Pozadie:

7. novembra rokovali v Beladiciach pri Bratislave delegácie vedené ministrami pôdohospodárstva krajín Višegrádskej 4. Regionálnemu zoskupeniu tento polrok predsedá Slovensko a počas rokovaní sa najvyšší predstavitelia agrosektoru regiónu dotkli európskych dopadov na témy cukru, trhu s vínom či krížovej zhody. Vo viacerých otázkach hľadali ministri  pozície, ktoré chcú zastávať spoločne aj na európskej pôde.

Otázky:

  • Reforma trhu s vínom

Delegácie sa zhodli na potrebe reformy v sektore vína, avšak za trocha odlišných podmienok ako navrhuje Komisia. Zhodné názory prevládajú ohľadne zrušenia trhových opatrení, ako sú napríklad destilácie a podpora skladovania. Kritike však podrobili hlavne návrh Komisie tykajúci sa klčovania viníc a niektorých zmien pri enologických postupoch – návrh zákazu používania sacharózy na obohacovanie vína. Vinárstvo ako krajinný fenomén potrebuje podporu marketingu predaja lokálnych, či regionálnych vín, napr. aj prostredníctvom vínnych ciest.

V4 chce prostredníctvom svojich zástupcov v Európskom parlamente pri prerokovávaní návrhu reformy obhajovať spoločné záujmy. Pri schvaľovaní legislatívneho návrhu reformy budú spoločne analyzovať návrhy Komisie a presadzovať spoločné pozície.

  • Eastern Sugar – obeť reformy trhu s cukrom

Pred WTO (Svetovej obchodnej organizácie) EÚ prehrala proces s Austráliou, Brazíliou a Thajskom, ktoré ju žalovali kvôli dotácií vývozu cukru prostredníctvom vysokých cien v rámci EÚ. 20. februára 2006 vstúpila do platnosti trojica nariadení Rady (ES) č. 318 – 320/2006, ktorými sa mení organizácia trhu s cukrom a zaviedol sa dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve. 1. júla nadobudol platnosť návrh Komisie na zníženie cien cukru.

Únia zaviedla opatrenia na zníženie produkcie cukru o 4 mil. ton ročne, súčasťou ktorých je kompenzačný program pre výrobcov, pestovateľov a dodávateľov zariadení. Výrobcovia cukru dobrovoľne sa vzdali kvót v hodnote mierne presahujúcej jeden milión ton. 

Podľa oficiálnej správy z 10. októbra „regulovanie výroby cukru v rámci Európskej únie“ viedlo k tomu, že spoločnosť Eastern Sugar Slovensko, a.s., ako aj ďalšie cukrovary tejto skupiny v Českej a Maďarskej republike sa rozhodli zatvoriť cukrovary v strednej Európe, v ktorých pracuje asi 800 zamestnancov.

Ako konštatovali ministri, zatvorenie piatich cukrovarov spoločnosti v Maďarsku, Českej republike a na Slovensku sa dotklo cukrovarov situovaných v tradičných oblastiach pestovania cukrovej repy, v ktorých dosahovali priaznivé ekonomické výsledky. Ministri tiež považujú návrhy spoločnosti na kompenzácie pestovateľom a zamestnancom za nedostatočné.

Znížená kvóta by sa mala prerozdeliť zostávajúcim podnikom. Maďarská strana vypracuje návrh ekonomického systému, ktorý zašle dotknutým krajinám. Spoločným listom ministrov V4 dotknuté krajiny požiadajú komisárku  Marianne Fischer Boel o vysvetlenie k zníženiu kvóty podľa čl. 11 nariadenia (ES) č. 318/2006 a k súvislosti tohto článku s právom podniku na úhradu reštrukturalizačnej pomoci za zníženie kvóty.

  • Systém krížovej zhody (Cross compliance) až pri rovnakých úrovniach priamych platieb

Krížová zhoda si vyžaduje, aby poľnohospodári dodržiavali zákonné požiadavky na hospodárenie týkajúce sa verejného zdravia, zdravia zvierat, zdravia rastlín a dobrých životných podmienok zvierat. Okrem toho sa od poľnohospodárov požaduje, aby všetku svoju poľnohospodársku pôdu udržiavali v dobrom stave z poľnohospodárskeho, ako aj z environmentálneho hľadiska. Charakteristiky dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok sú stanovené na úrovni jednotlivých členských štátov. Krížová zhoda sa vzťahuje na poľnohospodárov, ktorí dostávajú priame platby, a to aj v tých členských štátoch, ktoré ešte neuplatňujú režim jednotnej platby. Ak poľnohospodári tieto požiadavky nedodržia, priame platby môžu byť znížené alebo zrušené.

Delegácie V4 sa zhodli v názore, že systém Cross compliance (SCC) kladie zvýšené nároky ako na samotného farmára, tak aj na administratívny systém, najmä v oblasti kontroly. Upozornili na skutočnosť, že s uplatňovaním krížovej zhody majú problémy aj členské štáty EÚ 15 a sú znepokojení s rozhodnutím Komisie uplatňovať krížové plnenie v oblasti agro – environmentu už v roku 2007. V4 požaduje presadzovanie spoločných záujmov implementácie systému ale v plnom rozsahu až vtedy, keď dosiahnu porovnateľnú úroveň priamych platieb s členskými štátmi EÚ 15. Požadujú, aby EK stanovila presné kvalitatívne a kvantitatívne kritériá pre posudzovanie plnenia podmienok krížovej zhody a aby umožnila EÚ-10 uplatňovať ucelený systém až od roku 2013.

Pozície

“Je to smutná správa,“ uviedol 10. októbra Matthew Trilling, šéf a CEO skupiny Eastern Sugar. „Keďže Európska únia znižuje ceny a plánuje znížiť výrobu cukru o 4 milióny ton, nevidíme pre tieto cukrovary žiadnu hospodársku budúcnosť a nemáme inú možnosť, ako požiadať o prostriedky  reštrukturalizačného fondu. Dnes sme začali rokovať so zamestnancami, dodávateľmi cukrovej repy a s ostatnými obchodnými partnermi, aby sme zabezpečili riešenie, ktoré bude prijateľné pre všetky zúčastnené strany a umožní zvládnutie potenciálnych problémov.“

Trilling ďalej uviedol: „Kompenzácia pre všetkých zúčastnených sa bude každoročne znižovať. Pretože sa dobrovoľným znížením dosiahla pomerne nízka časť celkového objemu, obávame sa, že v budúcnosti pravdepodobne nastane situácia, keď budú výrobcovia ako my nútení vzdať sa pridelených kvót bez možnosti získania kompenzácií pre poľnohospodárov. Musíme preto akceptovať skutočnosť, že EÚ už nechce alebo nepotrebuje cukrovary ako sú tie naše. Rozhodli sme sa teda konať rýchlo a navrhnúť, aby sme spolu s našimi poľnohospodárskymi partnermi kompenzáciu prijali.“

Ministri pôdohospodárstva V4 považujú návrhy spoločnosti Eastern Sugar na kompenzácie pestovateľom a zamestnancom za nedostatočné.