Aká bude nová európska politika rozvoja vidieka?

poľnohospodárstvo

 

Krátka správa

Vo februári 2006 prijala Rada pre poľnohospodárstvo strategické usmernenia EÚ [pdf] pre rozvoj vidieka. Stalo sa tak necelý polrok po prijatí nariadenia Rady o podpore vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV / EAFRD) [pdf]. Od prijatia reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) stáva sa rozvoj vidieka významnou európskou prioritou. Únia sa snaží pomôcť týmto územiam vysporiadať sa s narastajúcimi ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi výzvami 21. storočia. Veď 90 % územia nových členských krajín sú vidiecke oblasti. Nový právny rámec sa zameriava oveľa jasnejšie na nasmerovanie na zvyšovanie rastu a tvorbu pracovných miest na vidieku v nadväznosti na Lisabonskú stratégiu a ciele trvalej udržatelnosti definované v Göteborgu.

Usmernenia určujú strategický prístup a spektrum možností, ktoré môžu členské štáty využiť vo svojich národných strategických plánoch a programoch pre rozvoj vidieka. Budúca politika rozvoja vidieka sa zameria na tri oblasti, ktoré sú aj definované v tematických osiach daného usmernenia:

 • zvyšovanie konkurencie schopnosti agrosektora a lesného hospodárstva;

 • životné prostredie a vidiek;

 • zvyšovanie kvality života a diverzifikácie vidieckej ekonomiky.

 • „LEADER“ vychádzajúca zo skúseností Iniciatívy Spoločenstva Leader, ktorá je zameraná na podpore rozvoja vidieka prostredníctvom iniciatív z dola.

Nové programové obdobie poskytuje a jedinečnú možnosť presmerovať podporu z nového vidieckeho podporného fondu na ekonomický rast, pracovné príležitosti a trvalú udržateľnosť. Európsky právny rámec umožňuje členským krajinám vypracovať vlastné národné strategické plány a programy rozvoja vidieka, ktoré budú zasielať Komisii. Pre každý prioritný balík sú v usmernení navrhuté kľúčové aktivity.

Členské krajiny majú pripraviť národné rozvojové stratégie na základe šiestich smerníc Spoločenstva, ktoré by mali napomôcť:

 • identifikovať oblasti, v ktorých s využitím podporných prostriedkov EÚ sa dosiahne najvyššia pridaná hodnota na úrovni EÚ

 • prepájať hlavné priority EÚ definované v Lisabone a Göteborgu

 • zabezpečiť súlad s ostatnými politikami EÚ, najmä v oblasti kohézie a životného prostredia

 • dopĺňať implementáciu novej, trhovo orientovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj potrebnú reštrukturalizáciu, ktorá z nej vyplýva v starých a nových členských štátoch
 • Šesť strategických usmernení zahŕňa:

  1. Zvýšenie konkurencieschopnosti sektorov poľnohospodárstva a lesníctva
  2. Zlepšovanie životného prostredia a krajiny
  3. Zlepšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie
  4. Budovanie miestnych kapacít pre zamestnanosť a diverzifikáciu
  5. Transpozícia priorít do programov
  6. Komplementárnosť nástrojov Spoločenstva

  Vláda SR uznesením č. 497/2006 schválila Národný strategický plán rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013, ktorý predstavuje  východiskový dokument pre možnosť čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Na tento účel by sa mali v stanovenom sedemročnom období použiť 2 mld. EUR, z toho 1,5 mld. EUR by malo ísť z EPFRV a zvyšok zo slovenského štátneho rozpočtu.