Ako sa podelia eurofondy pre vidiek?

EK chce ďalej reformovať poľnohospodársku politiku

Pozadie:

Program rozvoj vidieka na roky 2007 – 2013 predstavilo verejnosti ministerstvo pôdohospodárstva 26. januára. Dokument podlieha bežnému dvojtýždňovému  pripomienkovému konaniu, ktoré skončí 8. februára 2007.

Do rezortu poľnohospodárstva by mohlo natiecť vyše 2,5 mld. eur, čo je pri súčasnom kurze asi 88,2 mld. korún. Tieto peniaze sú špecificky určené na rozvoj vidieka a nesúvisia s priamymi platbami poľnohospodárom.

Doposiaľ sme na Slovensku poznali predvstupový program SAPARD Plán rozvoja poľnohospodárstva a vidieka  SR 2000-2006 a Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004-2006.

Otázky:

  • Strategické usmernenia Spoločenstva

Pri jeho spracovaní sa pravdaže vychádzalo z usmernení EÚ (Strategické usmernenia Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka  – Rozhodnutie Rady 2006/144/ES). Národné priority pre udržateľný rozvoj vidieka uvádza SR v svojej Koncepcii rozvoja vidieka SR, ktorá je však takmer 10 rokov stará (z roku 1998).

Plán predpokladá pozitívny dosah na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry, verejný sektor. Podporovať bude prioritne produktívne poľnohospodárstvo, spracovateľský priemysel a lesné hospodárstvo.

Podporené aktivity by mali súvisieť s modernizáciou, inováciami a  reštrukturalizáciou, ako aj výmenou poznatkov a skúseností. Nezabúda sa na ochranu a zlepšovanie životného prostredia na vidieku a vytváranie pracovných príležitostí a miestne podnikanie.

  • Pripomienkovanie

Pripomienky je možné posielať na MP SR na adresy: andrea.tvrda@land.gov.sk; lydia.fresova@land.gov.ska

  • Celkový objem prostriedkov
Európsky poľnohospodársky fond
pre rozvoj vidieka (EPFPRV)

 1 969 418 078 €

Štátny rozpočet SR 593 167 838 €
Celkovo
2 562 585 916 €

Zdroj: MP SR, 2007 v bežných cenách

  • Priority, opatrenia a  financie

Schému celého plánu si môžte pozrieť na tomto obr.

Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Alokácia: 32,60 % (približne 835,4 mil. eur)

1.1 Opatrenie: Modernizácia fariem
1.2 Opatrenie: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
1.3 Opatrenie: Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
1.4 Opatrenie: Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
1.5 Opatrenie: Odbytové organizácie výrobcov
1.6 Opatrenie: Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
1.7 Opatrenie: Využívanie poradenských služieb 

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny

Alokácia: 48,47 % (približne 1,242 mld. eur)

2.1 Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy

2.1.1 Opatrenie: Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach
2.1.2 Opatrenie: Platby v rámci sústavy NATURA 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES
2.1.3 Opatrenie: Agroenvironmentálne platby
2.1.4 Opatrenie: Platby za životné podmienky zvierat 

2.2 Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy

2.2.1 Opatrenie: Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
2.2.2 Opatrenie: Platby v rámci sústavy NATURA 2000 – lesná pôda
2.2.3 Opatrenie: Lesnícko-environmentálne platby
2.2.4 Opatrenie: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie  preventívnych opatrení 

Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Alokácia: 13,97 % (približne 358 mil. eur)

3.1 Opatrenie: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
3.2 Opatrenie: Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
3.3 Opatrenie: Vzdelávanie a informovanie
3.4 Opatrenie: Obnova a rozvoj obcí
3.5 Opatrenie: Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja 

Os 4: Realizácia prístupu Leader

Alokácia: 2,91 % (približne 74,57 mil. eur)

4.1 Opatrenie: Implementácia integrovaných stratégií rozvoja mikroregiónu
4.2 Opatrenie: Vykonávanie projektov spolupráce
4.3 Opatrenie: Chod miestnej akčnej skupiny

  • Otvorené otázky

Životné prostredie má aj samostatný operačný program v Národnom  strategickom referenčnom rámci 2007 – 2013, kde mu je venovaný tiež veľký priestor. V rámci Regionálneho operačného programu budú tiež financované opatrenia súvisiace s renováciou a obnovou vidieckych obcí, ale medzi peniazmi z plánu pre rozvoj vidieka (EPFPRV) a z ERDF sa určia hranice. napríklad sa uvažuje o obciach s veľkosťou 500 obyvateľov, zároveň však nemôžu patriť k tzv. inovatívnym pólom rastu. Takto sa chce zachovať určitá územná koncentrácia podporných prostriedkov EÚ. 

Problémom pre tieto menšie obce môže byť však to, že sa europrojekty “predražia”, keďže v usmerneniach Spoločenstva nie je napríklad DPH zaradená k oprávneným nákladom. V rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu tak už je.

Pozície:

Ministerstvo životného prostredia potvrdilo pre EurActiv, že ide síce o aktivity zamerané na životné prostredie, avšak sú financované z rôznych fondov – štrukturálnych a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Oba programy sa navzájom dopĺňajú a nesmú sa prekrývať, pretože v EU platí pravidlo, podľa ktorého na jeden účel nesmú ísť peniaze z dvoch rôznych zdrojov. Spolupráca medzi rezortmi prebieha pri financovaní platieb v rámci sústavy NATURA na poľnohospodárskej a na lesnej pôde. Tieto sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, kde v rámci pracovných skupín sa stretávajú odborníci oboch rezortov.

Ďalší vývoj:

  • 8. februára 2007: konči medzirezortné pripomeinkovanie
  • február 2007: prerokuje návrh plánu vláda a dokument sa pošle na konzultácie EK
  • leto 2007: prvé výzvy sa očakávajú najskôr pred letom