Baco navrhuje spoločné stanovisko k reforme SPP

Krátka správa

Hlavnou oblasťou spolupráce je reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a k tomuto bodu predložil europoslanec Peter Baco na rokovaní 22. novembra v Bratislave prvý návrh zásadných tém takejto dohody.

Podľa poslanca Baca je francúzske smerovanie príťažlivé pre Slovenskú republiku lebo akcentuje nezastupiteľnú rolu agrokomplexu v spoločnosti ako živiteľa obyvateľstva, ako hospodára v prírode, ako najvýznamnejšieho ekonomického odvetvia a ako najväčšieho zamestnávateľa.

Poslanec vníma pozitívne aj to, že francúzska vízia reflektuje dlhodobé globálne výzvy a zdôrazňuje jasne prioritu agrárnej politiky, ktorou je eliminácia prirodzenej nestability agrárnych trhov, predovšetkým zabezpečením dostatočných rezerv a zásob. Francúzska predstava poskytuje ochranu bez toho aby bola ochranárska, ako dodáva Peter Baco je “európsky zvrchovaná”.

Celkovo poskytuje šance pre priority Slovenska, ktoré má podľa Baca z hľadiska spravodlivosti záujem na:

  • Rovnakom pôsobení všetkých nástrojov spoločnej politiky vo všetkých členských krajinách EÚ, vrátane rovnakej participácie pre všetky farmy EÚ na spoločnom rozpočte EÚ, ako aj na rozpočtoch jednotlivých členských štátov. 
  • Špecifiká SPP musia byť aplikované pre všetky krajiny rovnako, na princípe vecnom a nie národnom. Podstatné pre Slovensko je, aby sa byrokratickými opatreniami (napr. na historickom princípe, alebo  štátnymi výnimkami, či rozdielmi vo viazanosti platieb a uprednostňovaním) nedeformoval trh a aby skončilo preferovanie pôvodnej časti únie na úrok novej časti.

Z  hľadiska perspektívnosti má SR záujem na:

  • Uplatnení takých opatrení v SPP, ktoré umožnia zásadným spôsobom priblížiť sa k svetovým cenám. Chceme, aby sa viazalo podstatne viac podpôr pre farmárov ako je to dnes. Nie však na kvantitatívny rozvoj komodít a už vôbec nie na financovanie útlmu produkcie, ale na technické, technologické, biologické a organizačné proefektívnostné opatrenia umožňujúce znižovanie nákladov.
  • Nástroje SPP majú zabezpečiť výlučne potravinovú bezpečnosť EÚ, elimináciu prirodzenej nestability agrárnych trhov a zachovanie vidieka. SPP má byť veľmi jednoduchá, prakticky sa v 7-ročnom období nemôže meniť.
  • Musí byť tiež systémovo zorganizovaná orgánmi EÚ (v roli vizionára a lídra). Vieme si predstaviť SPP, ktorá bude garantovať rozvoj a expanziu dlhodobo, teda na báze aspoň 25 ročnej vízie rozvoja poľnohospodárstva a vidieka v štátoch EÚ.
  • Na podstatne intenzívnejšom využití prírodného, ľudského, investičného a organizačného potenciálu pôdohospodárstva v SR, najmä s ohľadom na to, že v prvých rokoch transformácie sa znížila poľnohospodárska produkcia SR takmer o 40%. Len efektívnou intenzifikáciou vidieckej ekonomiky môžeme realizovať aj sociálne a ekologické vidiecke prostredie a kultivovať tradičné kultúrne hodnoty vidieka.
  • Aby v SPP dominovala orientácia inštrumentária na takúto efektívnu intenzifikáciu a radi by sme sa v týchto riešeniach angažovali, uzatvára europoslanec Peter Baco.