Biopalivá. Koniec veľkého agro-biznisu?

Krátka správa

Komisia 17. októbra vyhlásila, že 4 roky stará schéma dotovania poľnohospodárov pestujúcich plodiny určené na výrobu energie je príliš populárna a preto je namieste jej revízia. Doteraz mohli farmári poberať dotáciu 45 eur na jeden hektár takto spravovanej pôdy. Plodiny nie sú určené na potravinárske využitie, ale po ich dopestovaní sa využívajú pri výrobe energií alebo ako zložky niektorých palív. Ide napríklad o repkové semeno alebo cukrovú repu.

Program bol predstavený v roku 2004 ako súčasť reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Jeho cieľom bolo stimulovať sektor výroby biopalív. V tom čase sa plodiny na tieto účely pestovali na ploche len 0,31 mil. hektárov. Komisia si od schémy sľubovala rozšírenie takto obrábaných pozemkov na plochu 2 mil. hektárov do roku 2007. V súčasnosti sa toto číslo vyšplhalo na úroveň 2,84 mil. hektára. Problémom tak je, že 90 mil. eur, ktoré sú v rámci rozpočtu EÚ vyčlenené na tento účel, nedokáže prefinancovať dotácie za všetku obrábanú pôdu.

Komisia vo svojom stanovisku uvádza: „Záujem farmárov pestovať plodiny na energetické účely za 4 roky zjavne narástol a po prvý krát v roku 2007 bude plne využitý celý rozpočet 90 mil. eur.“ Exekutíva EÚ ďalej dodáva, že farmárom bude vyplatená dotácia len za 70% celkovej plochy, za ktorú požadujú prostriedky v rámci tohto programu. Výška dotácie pri tom zostane nezmenená.

Komisárka zodpovedná za poľnohospodárstvo, Mariann Fischer Boel, vyslovila otázku o nevyhnutnosti ďalšieho pokračovania v takejto praxi. S odkazom na cieľ lídrov EÚ, ktorým je zvýšenie pomeru biopalív v celkovej energetickej skladbe zo súčasných 2% na 10% v roku 2020, povedala: „Táto platba je veľmi užitočná… Ale ak podrobíme Spoločnú poľnohospodársku politiku zdravotnej prehliadke, budeme sa musieť spýtať, či je stále nevyhnutnou. V súčasnosti máme záväzný cieľ pre biopalivá a prekvitajúcu komerčnú sféru.“

Dôraz EÚ na rozvoj biopalív si vyslúžil kritiku zo všetkých svetových strán. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vyzvala Spoločenstvo, aby postupne vyradilo takéto podporné schémy zo svojej agendy tvrdiac, že ide o „prílišné spoliehanie sa na jednu technológiu aj napriek existencii širokého spektra rôznych palív a energetických súprav, ktoré boli označené za možnosti budúcnosti.“ (EurActiv 17/09/07).

Spory ohľadne dotovania výroby biopalív vyplývajú aj z faktu, že Európa disponuje limitovanou plochou poľnohospodárskej pôdy. Viacerí kritici tvrdia, že ak sa na významnej časti ornice budú pestovať energetické plodiny, môže to viesť k nárastu cien potravín, akými sú mlieko alebo obilniny. Napriek týmto tlakom Komisia zastáva názor, že jej politika biopalív bude pre sektor poľnohospodárstva predstavovať len minimálny tlak. (EurActiv 27/07/07)