Brusel zatiaľ jasne neurčil budúce výdaje na vidiek

Návrh nariadenia o budúcich výdajoch z EAFRD, ktorý Európska komisia predložila minulý týždeň (12.10.), ako súčasť reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky v období 2014-2020, je na rozdiel od nariadenia pre regionálny rozvoj a sociálne fondy pomerne vágny.

Komisia zdôrazňuje inovácie a zdá sa, že poľnohospodárstvo a rozvoj vidiek používa viac-menej ako synonymá.

Poľnohospodárstvo stále dominuje

EAFRD sa už viac nedelí na tri oblasti, ako v súčasnom rozpočtovom období, ale na šesť priorít spojených so stratégiou Európa 2020. Prvých päť priorít sa pritom týka poľnohospodárstva.

Ide o transfer znalostí a inovácií, zlepšenie konkurencieschopnosti „všetkých druhov poľnohospodárstva“, podpory manažmentu potravinového reťazca, zlepšenia ekosystémov súvisiacich s poľnohospodárstvom a lesníctvom a presun k efektívnosti využívania zdrojov v poľnohospodárstve v snahe dosiahnuť nízko-uhlíkovú ekonomiku.

Len posledná priorita definuje rozvoj vidieka z iného pohľadu než poľnohospodárskeho, s cieľom využiť fond na „podporu sociálnej inklúzie, odstraňovanie chudoby a ekonomický rozvoj vidieckych oblastí“.

Spomínaná priorita sa delí na tri osi: diverzifikáciu a vytváranie malých podnikov a pracovných miest, podporu miestneho rozvoja na vidieku a zlepšenie prístupu k novým informáciám a komunikačným technológiám.

25 % fondu na boj s klimatickou zmenou

Komisia taktiež navrhla, aby členské štáty „použili minimálne 25 % z celkového príspevku z EAFRD v každom programe rozvoja vidieka na zmiernenie klimatickej zmeny a adaptáciu na ňu“, a to prostredníctvom manažmentu pôdy a organického hospodárenia.

Navyše, 5 % fondov EAFRD by sa malo vyplatiť na program Leader+.

Priority rozvoja vidieka väčšinou nie sú ani finančne „vyčlenené“, čo je v protiklade s tým ako Komisia navrhla pravidlá pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRD) a Európsky sociálny fond (ESF). Rovnako ako ostatné európske fondy by sa mal EAFRD podmieniť partnerskými kontraktami medzi jednotlivými členskými krajinami, miestnym a regionálnymi orgánmi a Európskou komisiou.

Predstaviteľ Komisie pre francúzsky EurActiv uviedol: „Priradenie rozpočtových prostriedkov na jednu alebo druhú prioritu v programe bude súčasťou programovacieho procesu, v ktorom členský štát a/alebo daný región nájde dohodu s Komisiou o kvantifikovateľných cieľoch, ktoré sa dosiahnu, a kombinácii nevyhnutných prostriedkoch, ktoré sa použijú.“

Niektorí sa však obávajú, že návrhy sú príliš nejasné a všeobecné. Výbor regiónov varoval: „EAFRD nesmie byť výnimkou zo všeobecného pravidla“. Tento poradný orgán EÚ chce „použiť všetok svoj vplyv na to, aby plány rozvoja vidieka boli skutočnými partnerskými kontraktami, v ktorých sa budú miestne a regionálne úrady hlboko angažovať, a to od prípravy koncepcie po implementáciu“.