Vidiek: 2,5 mld. eur z fondov EÚ, vzrastú aj priame platby

Krátka správa 

Slovenský vidiek bude čerpať eurodotácie v rámci štrukturálnych fondov aj v novom programovom období. Prostriedky budú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR/ERDS) a Európskeho sociálneho fondu (ESF). Hlavným európskym finančným nástrojom preň bude slovenská alokácia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), menšia čiastka sa nachádza aj v Európskom rybárskom fonde. ESF pomôže v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V súčasnom skrátenom programovom období 2004-2006 patria projekty zamerané na rozvoj vidieka do operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. K 10. októbru 2006 bolo v tomto programe 1 458 schválených žiadostí za viac ako 16 mld. Sk, z toho na podporu trvalo udržateľného rozvoja vidieka pripadlo 361 schválených žiadostí za 2,593 mld. Sk, najviac v Nitrianskom kraji.

Od reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP / CAP) sa kladie na vidiek čoraz väčší dôraz. Chce pomôcť týmto oblastiam vyrovnať so súčasnými hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi problémami. Rurálne oblasti tvoria 90 percent územia rozšírenej EÚ. 2,5 mld. eur je odhadovaná suma, ktorú budeme pre vidiek čerpať z EPFRV. Z tejto sumy by malo 1,97 mld. eur pochádzať priamo z fondov EÚ a zvyšok budú predstavovať prostriedky zo štátneho rozpočtu, ako potvrdil Ľubomír Miček z MP SR.

Po roku 2013 by sa mal zvýšiť objem prostriedkov určených na rozvoj vidieka a znížiť objem zdrojov na priame platby. Presná alokácia pre aktivity, ktoré sa budú priamo dotýkať vidieka z Regionálneho operačného programu, ale aj zo Zamestnanosti a sociálnej inklúzie ešte nie sú známe. ESF sa bude zameriavať na marginalizované skupiny, z ktorých značná časť žije na Slovensku mimo urbanizovaných celkov.

Z rozpočtu EÚ je na jednotnú platbu na plochu vyčlenených 4,809 miliardy Sk, na doplnkové platby pôjde zhruba 2,456 miliardy korún a na osobitnú platbu na cukor 442 miliónov. V súčasnosti je známa výška jednotnej platby na plochu, ktorá bude predstavovať 2 459,90 Sk na hektár teda o 360 Sk viac ako vlani, a platby na znevýhodnené oblasti. Pre horské oblasti to bude 4 001 Sk na hektár, pre ostatné znevýhodnené oblasti 1 979 Sk, pre oblasti so špecifickými znevýhodneniami 1 477 Sk a pre oblasti s environmentálnymi obmedzeniami 1 584 Sk. Chovatelia dobytka môžu počítať s podporami na úrovni minulého roku, kedy dosahovali 4 300 a 600 korún na jedno zviera.

Od 1. decembra sa začne s výplatou priamych platieb a MP SR by chcelo do konca roka uspokojiť asi 90 % žiadateľov. Jednotná platba na plochu bude vyplácaná 14,5 tis. žiadateľom; o podporu plodín na ornej pôde požiadalo takmer 12 000 subjektov. Pre chovateľov dobytka – dojčiacich kráv, bahníc, jariek a kôz pôjdu peniaze takmer 1496 subjektom. Počty žiadajúcich subjektov oproti minulému roku vzrástol.

V súvislosti s reformou cukru a určenými výrobnými kvótami tento rok sa prvý raz vyplatí aj extra platba na cukor. Žiada o ňu 356 pestovateľov repy. Na druhej strane Slovensko bude musieť zaplatiť počas nasledujúcich 4 rokov pokutu vo výške 4,2 mil. eur, že pred svojím vstupom nezabránilo špekulatívnemu hromadeniu zásob tejto komodity. EK pokutovalo okrem SR aj Estónsko, Cyprus, Lotyšsko a Maltu. „Opatrenia, ktorými sa má zabrániť vytvoreniu nadmerných zásob, sú bežnou praxou pri každom rozšírení EÚ,“ uviedla Mariann Fischer Boel, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Je našou povinnosťou uplatňovať tieto predpisy, pretože sa tým zabráni, aby boli hospodárski prevádzkovatelia v rámci celej Únie poškodzovaní z dôvodu hromadenia výrobkov na špekulatívne účely. Som si však vedomá obáv, ktoré majú dotknuté krajiny, a urobila som všetko pre to, aby sa dosiahol spravodlivý výsledok.“

V ČR jednotná platba na plochu dosiahne 2 518 Kč / ha, čo je nárast o 20 % oproti vlaňajšku. O platbu požiadalo viac ako 21-tisíc subjektov a vyplácať sa bude pre 3,493 milióna hektárov pôdy.

Nové členské krajiny v prechodnom období nečerpajú rovnakú výšku priamych platieb v rámci SPP, čo vyvoláva zo strany slovenských pôdohospodárov časté  námietky.

Na margo prebiehajúcej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky a požiadavky na zrušenie agrodotácií, europoslanec Peter Baco (NA, Slovensko) pre správy STV 17. októbra dotácie zásadne neodmietol, za kritérium však považuje efektivitu: „Rozpočet by mal participovať do tej miery, pokiaľ sú tieto zdroje dobré, efektívne využité.“