EK navrhla prvé pravidlá pre vidiecke emisie

„Je to prvý krok smerom k začleneniu týchto odvetví do úsilia EÚ o znižovanie emisií,“ prehlásila komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard.  „V Durbane sa všetky krajiny dohodli na zrevidovaných pravidlách započítavania pre tieto odvetvia a EÚ teraz týmto návrhom prináša konkrétne výsledky.“

Návrhy harmonizovaných pravidiel teraz posúdi Európsky parlament a Rada, pričom súčasťou rokovaní bude aj povinnosť členských krajín vypracovať akčné plány pre ekologickejšie lesné hospodárstvo, obhospodarovanie pôdy a agrárne postupy. Nezahŕňajú záväzok týkajúci sa národných cieľov v oblasti znižovania emisií pre tieto sektory, ale „je možné, že sa stanoví neskôr, keď sa preukáže spoľahlivé fungovanie pravidiel započítavania,“ uviedla Komisia.

Význam uchovávania uhlíka v pôde a lesoch zdôrazňujú analýzy EÚ, ktoré uvádzajú, že zvýšením množstva tohto „zadržiavaného“ uhlíka čo i len o 0,1 percentuálneho bodu (napr. lepším obhospodarovaním lesov alebo pasienkov) by sa z atmosféry absorbovalo množstvo emisií, aké ročne vyprodukuje 100 miliónov automobilov.

Prínos pôdy a lesov

Lesy a poľnohospodárske pôdy pokrývajú viac ako tri štvrtiny územia EÚ. Sú prirodzene veľkými zásobárňami uhlíka, ktorému zároveň zabraňujú unikať do atmosféry. Napriek tomu tieto významné sektory a zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF) dosiaľ nijak neregulovali spoločné pravidlá Únie.

Snahy poľnohospodárov a majiteľov lesov ani ich osvedčené postupy zamerané na zachovanie uhlíka uloženého v lesoch a pôdach sa tak dosiaľ dočkali len čiastočného uznania. Dôvodom boli problémy spojené so zhromažďovaním spoľahlivých údajov o uhlíku z lesov a pôd.

V nadväznosti na rozhodnutie Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy týkajúce sa zrevidovaných pravidiel započítavania z pôd a lesov prijaté v decembri 2011 v Durbane je teraz EÚ odhodlaná vyplniť medzeru v spoločnom započítavaní v rámci svojej politiky v oblasti klímy.

Komisárka Hedegaard dodala, že návrh prispeje aj k ochrane biodiverzity a zdrojov vodného hospodárstva, podporí rozvoj vidieka, kde poľnohospodárstvo bude šetrnejšie voči životnému prostrediu. Vzniknúť by mali aj nové príležitosti, napríklad na poskytovanie stimulov poľnohospodárom za ich príspevok k boju proti zmene klímy v kontexte spoločnej poľnohospodárskej politiky. Niektorí agrárnici sa však harmonizácie a prísnejšieho monitorovania obávajú.

Monitorovanie emisií z biomasy

Chýbajúce pravidlá LULUCF a prehliadanie tejto problematiky v rámci európskej politiky ochrany klímy sa prejavujú napríklad v sektore energetiky. Emisie z biomasy, ktorá sa spaľuje v elektrárňach sa pri započítavaní rovnajú nule, čo niektorí odborníci kritizujú. Poukazujú na to, že cieľ EÚ o vyššom podiele obnoviteľných zdrojov na výrobe energie sa budú krajiny snažiť dosiahnuť vyšším ale neudržateľným spaľovaním biomasy bez ohľadu na súvisiace emisie. Podľa nových pravidiel sa tak emisie z lesnej a poľnohospodárskej biomasy využívanej na výrobu elektriny budú musieť lepšie monitorovať.

Environmentalisti nový návrh vítajú. Jutta Kill z mimovládnej organizácie FERN, ktorá monitoruje politiku EÚ v oblasti lesov, prednedávnom pre agentúru Reuters uviedla: „Je to lepšie než prepojenie na ETS, ktorý vznikol na vysporiadanie sa s fosílnymi palivami.  Ich požiadavky započítavania by preto nikdy neboli vhodné.“ Vysvetlila, že fosílne palivá emisie uhlíka len produkujú, avšak pri poľnohospodárstve a lesníctve sa uhlík emituje a zároveň absorbuje.