EÚ sa nedohodla na ochrane pôdy

Pozadie

Komisia navrhla rámcovú smernicu o pôde (je súčasťou stratégie pôdy EÚ zo septembra 2006), ktorá definuje spoločné princípy, ciele a akcie. Nešpecifikuje však ciele pre jednotlivé členské štáty.

V prvom čítaní v EP 13. novembra Parlament hlasoval za správu prijatú v októbri Výborom pre životné prostredie (ENVI), a podporil tak zriadenie verejne prístupných registrov, ako aj požiadavku, aby členské štáty vypracovali stratégie ozdravovania pôdy do siedmich rokov od prijatia smernice.

Parlament tiež hlasoval za zoznam potenciálne kontaminovaných lokalít, čím znova zahrnul do návrhu prílohu, ktorú Výbor ENVI zamietol.

Návrh EP okrem toho obsahoval požiadavku, aby členské štáty identifikovali (do piatich rokov od vstupu smernice do platnosti) prioritné oblasti ochrany pôdy a prijali vhodné opatrenia na ochranu pôdy pred eróziou, stratou biodiverzity a inými hrozbami.

Otázky

Rokovania medzi členskými štátmi (z 20. decembra 2007) o návrhu smernice o ochrane pôdy boli podľa istého euroúradníka blízkeho rokovaniam „veľmi, veľmi náročné“.

NemeckoRakúsko tvrdili, že nová legislatíva nerešpektuje princíp subsidiarity a zasahuje do domácej politiky ochrany pôd.

Veľká Británia bola znepokojená dodatočnými povinnosťami vyplývajúcimi z návrhu ako aj možnými reštrikciami v rozvoji bývania. Kritizovala návrh za to, že bude viesť k „neproporcionálnym“ nákladom so zanedbateľným prínosom pre životné prostredie.

Francúzsko, FínskoŠvédsko sa tiež postavili k návrhu skepticky, boli však zpočiatku vo svojej pozícii menej rigidné.

Francúzsko sa však nakoniec pridalo k Veľkej Británii a Nemecku, ktorých podporili Rakúšania a Holanďania.

Napriek podpore návrhu zo strany 22 ostatných členských krajín a niekoľkých pokusoch Portugalského predsedníctva dosiahnuť kompromis, nebola v Rade dosiahnutá kvalifikovaná väčšina.

Kedy sa uskutoční ďalší pokus dospieť k dohode zostáva nejasné.

Pozície

Eurokomisár pre životné prostredie Stavros Dimas povedal, že je “veľmi sklamaný”, že sa napriek enormnému úsiliu Portugalského predsedníctva a podpore zo strany mnohých ministrov životného prostredia nepodarilo dosiahnuť politickú dohodu o návrhu Rámcovej smernici o pôde. “Je to premárnená príležitosť pre ochranu životného prostredia a pre boj proti klimatickým zmenám. Teším sa na pokračovanie práce s Radou, aby sme čo možno najskôr dosiahli politickú dohodu.”

Európska enviromentálna kancelária (European Enviromental Bureau, EEB), Medzinárodná federácia hnutí organického poľnohospodárstva (International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM) a organizácia Birdlife reagovali na neprijatie smernice s „úplným zdesením“.  

John Hontelez, generálny tajomník EEB uviedol, že neschopnosť EÚ dospieť k dohode je “škandál”. Riaditeľka organizácie Birdlife Claire Papazoglou uviedla, že ak nasledujúce predsedníctva EÚ neposunú vec vpred, „mohlo by to znamenať, že šírenie poplašných správ o byrokracii, vyhralo nad racionálnymi a pádnymi argumentmi pri riešení závažného enviromnetálneho problému.“

EEB tiež zverejnila svoje odhady enviromentálneho pôsobenia Portugalského predsedníctva, ktoré podľa nej dosiahlo dobré výsledky pri boji proti klimatickým zmenám a ortuti. No „nevnímame pozitívne prácu Portugalska ohľadne pesticídov a udržateľného rozvoja“, uviedol Hontelez.

Slovenská poslankyňa Irena Belohorská (NA) pri hlasovaní v pléne EP o návrhu smernice upozornila, že je potrebné zamyslieť sa nad tým, či je legislatívna činnosť Európskej únie v tejto oblasti potrebná. Odvolávala sa pri tom na rozhodnutie Výboru pre právne veci, ktorý “jasne zamietol potrebu legislatívy o ochrane pôdy v Európskej únii”. Pôda nemá podľa europoslankyne žiadny cezhraničný vplyv a je regionálnou záležitosťou.

Na druhej strane však “má degradácia pôdy ako neobnoviteľného zdroja vážne dôsledky na iné oblasti ošetrené európskou legislatívou, napr. v oblasti kvality vôd, bezpečnosti potravín, klimatických zmien a podobne”, uviedla Belohorská.