Kukurica má ostať v intervenčnom režime

Kukurica ako GMO?

Krátka správa

EÚ-27 produkuje ročne viac ako 60 miliónov ton kukurice. Najväčšími výrobcami tejto plodiny je Francúzsko, za ním nasledujú Taliansko, Rumunsko a Maďarsko. Podľa Európskej komisie vzrástli intervenčné zásoby kukurice v období 2005/2006 na 5,6 miliónov ton a v roku 2013 by mohli dosiahnuť 15,6 miliónov ton. Komisia zdôrazňuje, že pre výrobcov z regiónov, kde sú náklady na výrobu nižšie a ktoré sú vzdialené od hlavných spotrebných oblastí, je zaujímavejšie predať produkt v intervenčnom režime ako sa snažiť o vývoz.

Poslanci počas májovej plenárnej schôdze v Štrasburgu prerokujú v rámci konzultačného postupu návrh nariadenia o spoločnej organizácii trhu s obilninami. Nesúhlasia s Komisiou v otázke riešenia situácie na trhu s kukuricou. Správou Bélu Glattfeldera (EPP-ED, HU) dávajú najavo odmietavý postoj k návrhu Komisie, ktorá chce od hospodárskeho roka 2007/2008 rušiť intervencie pre kukuricu.

Intervenčný systém EÚ pre obilniny sa zakladá na jednotnej cene 101,31 euro vyplácanej farmárom, ktorí predávajú úrodu do verejných skladov, keď nemôžu nájsť odbyt na trhu. Podľa správy EP, ktorá vychádza z odhadov odborníkov, sa analýza Komisie zakladá na hypotéze lineárneho rastu zásob a nekorešponduje s trendmi na trhu.

“Intervenciu v prípade kukurice nemožno zrušiť bez toho, aby sa zohľadnili možné účinky na trhy s obilninami, keďže na rozdiel od raže je kukurica náhradou za kŕmnu pšenicu a jačmeň. Ak sa kukurica odstráni z intervencie, zatiaľ čo iné zložky spolo4nej organiz8cie trhu s obilninami zostanú nezmenené, bude to viesť k vážnej nerovnováhe na trhu v celom sektore obilnín”, uvádza v správe Gatterfeld.

EP sa vráti aj k organickým potravinám (EurActiv.sk, 5. mapríla 2007), kde sa hlasovalo 29. marca o nariadení, ktoré má sprísniť výrobu organických potravín. Poslanci schválili napríklad zníženie prahu pre náhodnú kontamináciu organických produktov geneticky modifikovanými organizmami (GMO) z 0,9 na 0,1 % a aj iné pozmeňujúce návrhy, no k celkovému hlasovaniu nepristúpili a správu vrátili späť do výboru. Protestovali takto proti tomu, že EK odmieta udeliť Parlamentu v tejto otázke právo spolurozhodovania. Množstvo pozmeňujúcich návrhov poslancov nemá na pripravovanú legislatívu rozhodujúci dopad. V rámci konzultačného postupu totiž platí, že Rada sa nemôže návrhom zaoberať, kým neprebehne hlasovanie v pléne. Parlament teda využil túto svoju kompetenciu ako upozornenie.

Poslanci požadujú potrebu väčších záruk proti kontaminácií produktov GMO, spoľahlivé značenie pre spotrebiteľov, ako aj tvrdšie inšpekcie, vrátane kontroly dovážaných produktov. Prísnejšie štandardy požadujú tiež pre použitie liečiv na rastliny a pre prípravu veterinárnych produktov.

Podľa Komisie by sa potraviny nemali predávať ako “organické”, ak obsahujú GMO. Výnimkou je prípad, že by boli kontaminované GMO náhodne, aj vtedy však len do určitého prahu (navrhovaných 0,9 %).