Ministerstvo pôdohospodárstva požaduje úplné vyrovnanie platieb od roku 2014

Ministerstvo a SPPK žiadajú zachovanie výšky rozpočtu na spoločnú poľnohospodársku politiku, lebo inak nebude podľa nich môcť  európske poľnohospodárstvo plniť v následujúcom programovacom období všetky výrobné, enviromentálne a sociálno-ekonomické funkcie.  

Posledný Rompuyov návrh, o ktorom sa diskutovalo pred týždňom na summite, počítal s rozpočtom na spoločnú poľnohospodársku politiku pre roky 2014 až 2020 vo výške 372 mld. eur. V rokoch 2007 až 2013 to bolo 371 mld. eur.

Obe inštitúcie odmietajú spôsob výpočtu priamych platieb, ktorý navrhla Európska komisia. Ten počíta s dorovnaním jednej tretiny rozdielu tým krajinám, kde platby nedosahujú 90 % priemeru v EÚ. Zároveň sa budú percentuálne znižovať najvyššie platby, maximálne však do 7 %. Ministerstvo a SPPK požadujú úplné vyrovnanie platieb od roku 2014.

Slovensko nesúhlasí s vyčlenením 7 % plochy poľnohospodárskych podnikov na tzv. oblasť ekologického záujmu, čo znamená že musia byť použité na medze oráčin, živé ploty, stromy, na úhor, na krajinné prvky, biotopy, ochranné pásma a zalesnené oblasti.

„V čase rastúceho dopytu po potravinách je takéto opatrenie nelogické, navyše môže v navrhnutej podobe znamenať vážnu hrozbu pre konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov,“ píše sa v tlačovej správe k spoločnému prehláseniu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a SPPK vyjadrili tiež zásadný nesúhlas so zavedením stropov priamych platieb pre veľké podniky. Komisia sa snaží obmedziť výšku dotácie pre jeden podnik na úrovni 300 tisíc eur. Už od sumy 150 tisíc eur by sa mala suma na hektár pôdy progresívne znižovať až po hranicu 300 tisíc.

Podľa Slovenska by malo byť platby pre mladých poľnohospodárov a malých farmárov dobrovoľné, rovnako ako systém dobrovoľne viazaných platieb na podporu citlivých sektorov, ktorý však Slovensko navrhuje zvýšiť aspoň na 15 % národnej obálky priamych platieb.

V čase rastúcej nestability agrárnych trhov i výkyvov počasia považuje Slovensko za nevyhnutné posilniť nástroje riadenia rizík poľnohospodárskej výroby a v tejto súvislosti oceňuje zavedenie nového nástroja stabilizácie farmárskych príjmov. Oceňuje tiež reálne zjednodušenie spoločnej poľnohospodárskej politiky.