Parlament proti kráteniu priamych platieb

Slovenské oráčiny.

Pozadie:

Európsky parlament opätovne vyzval Európsku komisiu, aby stiahla návrh nových pravidiel k priamym platbám. Komisia navrhuje, aby členské štáty mohli skrátiť všetky priame platby až o 20 %. Výnimka sa vzťahuje na malých prijímateľov, ktorí dostanú menej ako 5000 eur ročne. Väčšina poslancov vníma tento návrh ako „renacionalizáciu“ Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP).

Spravodajca Lutz Goepel (EPP-ED, DE) odporúčal návrh Komisie odmietnuť, v čom ho podporilo 572 poslancov (proti bolo 65, 16 sa zdržali). Ako sa bude ďalej postupovať musí posúdiť Komisia a Rada, ktorá pred dvoma rokmi EK k návrhu vyzvala ešte v decembri 2005.

Koncom roka 2005 Rada súhlasila s krátením prostriedkov pre rozvoj vidieka (69 mld. eur miesto 88 mld.). Zníženie má byť čiastočne vyrovnané dobrovoľným odlíšením platieb – teda dobrovoľnou moduláciou. Celkové výdavky Únie, vrátane poľnohospodárskych dotácií majú podliehať tzv. posudzovaniu ekonomickej prospešnosti.
 

Otázky:

 • Hlavné námietky poslancov

Podľa  europoslancov vedie návrh Komisie k “renacionalizácii”, teda k zrieknutiu sa SPP, prípadne k jej návratu na úroveň jednotlivých členských štátov a upúšťa sa od princípu solidarity. EP najviac nalieha na to, aby o postupoch jednal v rámci spolurozhodovania a nebol len konzultantom.

 • Návrh Komisie, ktorý sa čiastočne odlišuje od rozhodnutia Rady obsahuje tieto základné body:
 • členské štáty môžu v rámci dobrovoľného odlíšenia krátiť všetky  priame platby až o 20 % (Rada žiadala sem zaradiť tiež trhové opatrenia);
 • odlíšenie sa v nijakom prípade nedotkne na okrajové podmienky, výnimkou sú malí príjemci, ktorí v priamych platbách dostanú menej ako 5000 eur;
 • prostriedky možno použiť v rámci ustanovení Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV); musí sa rešpektovať pravidlo pre minimálne výdavky pre jednotlivé osi.  (ďalšia odlišnosť od Rady);
 • členské štáty musia do dvoch mesiacov stanoviť zníženú sadzbu platnú po celé obdobie, kedy sa bude podpora poskytovať.

Pozície:

Výhrady spravodajcu Lutza Goepela k návrhu okrem iného sú:

 • ohrozuje existenciu mnohých podnikov
 • vedie k narušeniu hospodárskej súťaže a v jednotlivých štátoch povedie k diskriminácii poľnohospodárov v rozpore so zmluvou
 • vedie k zrieknutiu sa SPP, prípadne j jej návratu na úroveň jednotlivých členských štátov, a upúšťajú od princípu solidarity SPP
 • nerešpektuje ciele Spoločenstva stanovené pre vidiecke oblasti
 • návrh je nevyvážený a nekoherentný
 • porušuje práva účasti na rozhodovaní EP

Mariann Fischer Boel, komisárka pre poľnohospodárstvo uviedla v debate 13. februára, že to nie je pre ňu veľké prekvapenie a že boli znovu nastolené požiadavky z  jesene stiahnuť tento návrh. Pozná a rozumie, ako vníma problematiku dobrovoľnej modulácie EP. Neskrýva však svoj postoj, ale v opakovaní svojich argumentov a argumentov poslancov nevidí zmysel a musí čeliť realite.

Nový predseda Výboru pre poľnohospodárstvo, Neil Parish (EPP-ED, UK), uviedol, že komisárka sa nachádza medzi dvoma mlynskými kameňmi. Nepáči sa jej návrh Rady, ktorý napriek tomu musí rešpektovať. Preto Parlament čaká na nový návrh a jediná rozumná vec je, že ho v tejto podobe znovu zamietnu.