Pôdu v EÚ bude chrániť smernica

Krátka správa

Podpora udržateľného využívania pôdy, zamedzenie degradácii pôdy z dôvodov klimatických zmien a náprava jej dôsledkov sú ciele, ktoré schválený návrh smernice sleduje.

Smernica predpokladá zriadenie verejne prístupných národných registrov kontaminovaných lokalít, pričom europoslanci chcú zriadiť tieto registre tiež na regionálnej úrovni. Spomínané registre by mali byť aktualizované najmenej raz za sedem rokov, pričom pri aktualizácii by mali byť zaradené nové kontaminované lokality a vyradené lokality, u ktorých bola prevedená sanácia.

Členské krajiny budú mať šesť rokov na to, aby identifikovali oblasti, na ktorých sa vykonávajú, alebo sa v minulosti vykonávali, činnosti ovplyvňujúce pôdu (napr. oblasti na ktorých sú umiestnené banské inštalácie či odpadové skládky).

Do piatich rokov po zavedení smernice majú mať členské štáty povinnosť vymedziť “prioritné oblasti”, ktoré budú podliehať zvláštnej ochrane pred eróziou, úbytkom organickej hmoty, kontamináciu, zasoľovaním, utužovaním, poklesom biologickej rozmanitosti, zakrytím, zosuvmi a záplavami.

Potenciálni záujemcovia o kúpu pôdy budú musieť byť informovaní o súčasných aj minulých aktivitách na jej území, pričom vlastník pôdy alebo potenciálny kupujúci bude musieť príslušnému orgánu a druhej strane zúčastnenej na transakcii poskytovať všetky informácie o úrovniach koncentrácie nebezpečných látok v pôde, ktoré má k dispozícií.

Do smernice je tiež zahrnutá pôda v oblasti letísk, prístavov na pevnine, bývalých vojenských areálov, čerpacích staníc, chemických čistiarní, čističiek odpadových vôd pre viac ako 2000 obyvateľov a potrubí, na ktorých sa využívali alebo využívajú nebezpečné látky.

Podľa Ireny Belohorskej (NA) je potrebné zamyslieť sa nad tým, či je legislatívna činnosť Európskej únie v tejto oblasti potrebná, odvoláva sa pri tom na rozhodnutie Výboru pre právne veci, ktorý “jasne zamietol potrebu legislatívy o ochrane pôdy v Európskej únii” Pôda nemá podľa europoslankyne žiadny cezhraničný vplyv a je regionálnou záležitosťou.

Degradácia pôdy ako neobnoviteľného zdroja má vážne dôsledky na iné oblasti ošetrené európskou legislatívou, napr. v oblasti kvality vôd, bezpečnosti potravín, klimatických zmien a podobne, pokračuje Belohorská. “Keďže obe strany majú ohľadne potreby rámcovej smernice istú časť pravdy, nazdávam sa, že nakoniec bude prijatá – či áno alebo nie – bude to politické rozhodnutie.”

O návrhu smernice bude rozhodovať Rada.