PPA: Priame podpory pre farmárov na rok 2008

Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá administruje finančné prostriedky z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu smerujúce do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznámila záujemcom (žiadateľom), že je možnosť predkladania žiadosti o:

 • jednotnú platbu na plochu (SAPS) v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu v z.n.p.
 • podporu plodín na ornej pôde v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe v z.n.p.
 • podporu na chmeľ v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe v z.n.p.
 • podporu na tabak v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe v z.n.p.
 • osobitnú platbu na ovocie a zeleninu v zmysle nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky  a osobitnej platby na ovocie a zeleninu
 • prechodnú platbu na rajčiaky v zmysle nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodnej platby na rajčiaky  a osobitnej platby na ovocie a zeleninu
 • platbu na pestovanie energetických plodín v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou platby na pestovanie energetických plodín v z.n.p.
 • vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach v z.n.p.
 • zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia a o agroenvironmentálnu platbu v zmysle nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
 • agroenvironmentálne podopatrenie: chov a udržanie ohrozených druhov zvierat   v zmysle nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
 • transformáciu pôvodného agroenvironmentálneho záväzku do nového agroenvironmentálneho záväzku v zmysle nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb
 • platbu na územia európskeho významu v zmysle nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platby v územiach európskeho významu na poľnohospodárskej pôde
 • platbu na opatrenie: životné podmienky zvierat v zmysle nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky zvierat
 • osobitnú platbu na cukor v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou osobitnej platby na cukor

Žioadosti je potrebné predložiť na regionálnych pracoviskách PPA v termíne od 2.mája 2008 do 15. mája 2008. Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (po 15. máji 2008) t.j. do 9.júna 2008 bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2007 žiadosti o jednotnú platbu na plochu predtlačené formuláre IL, jednotnej žiadosti a zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA.   

Prílohy:

 • Jednotná žiadosť na rok 2008 (vrátane špecifikácií a príloh)
 • Žiadosť na agroenvironmentálne podopatrenie: Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat na rok 2008 (vrátane príloh)
 • Žiadosť o platbu na opatrenie: Životné podmienky zvierat na rok 2008 (vrátane príloh)
 • Žiadosť o osobitnú platbu na cukor na rok 2008
 • Žiadosť o zmenu a doplnenie
 • Žiadosť o stiahnutie