Program rozvoja vidieka SR 2007-2013

Program rozvoja vidieka schválila vláda 21. marca 2007. Popri Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (NSPRV SR) šlo o druhý povinný dokument, ktorý musela SR vypracovať, aby mohla čerpať peniaze z nového Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD/EPFRV). Národný strategický plán bol schválený 6. decembra 2006 a 18. decembra ho SR zaslala oficiálne Európskej komisii. Od marca do neskorej jesene sa s Bruselom o programe rokovalo, kým sa neuzavrel schvaľovací proces súhlasom v novembri 2007.

Cieľom programu je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva a zlepšenie kvality životného prostredia zavedením vhodných systémov poľnohospodárstva a lesníctva, zvýšenie kvality života vo vidieckych oblastiach s dôrazom na udržateľný rozvoj.

Z hľadiska geografického smerovania pomoci, OP vymedzuje na území Slovenskej republiky regióny, ktoré patria do cieľa Konvergencia. Ide o Západné Slovensko (Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský  kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický a Žilinský kraj) a Východné Slovensko (Košický a Prešovský kraj). Bratislavský kraj je podporovaný v rámci ostatných oblastí. Na Bratislavský kraj sa nevzťahujú opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb. Nevzťahuje sa naň ani opatrenie 3.1  Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, v rámci ktorého sú v zmysle schémy štátnej pomoci podporované okresy Bratislava II, III, IV, Malacky, Senec, Čunovo, Jarovce a Rusovce.

Rozdiel podpory činností v  oblastiach konvergenčného cieľa a v ostatných oblastiach spočíva v odlišnom podiele financovania oprávnených výdavkov z verejných zdrojov

Všeobecná charakteristika politiky rozvoja vidieka:

 • Jediný nástroj financovania a programovania – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
 • Nový strategický prístup k rozvoju vidieka s jasným zameraním na priority EÚ
 • Posilnenie kontroly, hodnotenia a oznamovania a jasnejšie rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty a Komisiu.
 • Posilnenie postupu zdola hore. Členské štáty, regióny a miestne akčné skupiny budú môcť väčšmi ovplyvňovať dolaďovanie programov podľa miestnych potrieb.

Prioritné osi:

 • Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Cieľom je zvýšenie modernizácie, inovácie a efektívnosti v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve, prehĺbenie znalostí a zlepšovanie odborného prehľadu v týchto odvetviach.
 • Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny. Cieľom je zlepšenie biologickej diverzity a rámci vidieckych oblastí a systémov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s vysokou prírodnou hodnotou, zachovanie a zlepšovanie kvality podzemných a povrchových vôd, zachovanie a zvyšovanie kvality poľnohospodárskej a lesnej pôdy, zmierňovanie vplyvov zmeny klímy.
 • Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva. Cieľom je vytváranie nových pracovných miest vo vidieckych oblastiach, podpora vzdelávacích aktivít,. Zlepšovanie kvality života a vytváranie miestnych partnerstiev.
 • Os 4: Realizácia prístupu Leader. Cieľom je zlepšenie správy a riadenia ako aj mobilizácie rozvoja potenciálu vo vidieckych oblastiach.

Program je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidiek, príspevok z neho je 1 969 418 078 eur, celkový príspevok z verejných prostriedkov na sedemročné obdobie je 2 562 585 914 eur.

Riadiacim orgánom je:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR
 • Sekcia rozvoja vidieka
 • Dobrovičova 12
 • 812 66 Bratislava
 • Tel. +421 2 59 26 62 75
 • Fax +421 2 59 26 65 85

V utorok na budúci týždeň budeme informovať o OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013