PRV 2007-13: 1.4 Zvýšeniehospodárskej hodnoty lesov (2008/PRV/05)

Logo PRV 2007-2013

Vyhlasovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR / PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 15. apríla 2008 ďalšiu výzvu Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 pre opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov. Cieľ opatrenia je v zvýšení ekonomickej hodnoty súkromných a obecných lesov, zvýšení diverzifikácie produkcie a posilnení trhových príležitostí.

Konečným prijímateľom (oprávnený žiadateľ) môžu byť fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku.

Podporí sa:

 • nákup lesnej techniky, zariadení a technológií s cieľom zdokonaliť, zminimalizovať ich prípadný negatívny dosah na biotopy a zracionalizovať pestovanie a ochranu lesa, ťažbu a dopravu dreva, manipuláciu dreva, zber ostatnej lesnej produkcie;
 • výstavba a rekonštrukcia zariadení priamo slúžiacich lesnému hospodárstvu vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarom);
 • rozvoj informačných systémov v lesníctve prostredníctvom zavádzania modernej výpočtovej techniky a programového vybavenia vrátane zriadenia pripojenia na internet s cieľom racionalizácie činností na rôznych úrovniach lesníckej prevádzky.

Výzva je otvorená od 4. apríla 2008 do 31. júla 2008 a žiadateľ môže predložiť max. 2 žiadosti. Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt sa pohybuje v intervale od 1 000 do  400 000 eur, pričom výška príspevku zo zdrojov EÚ a štátu neprekročí polovicu týchto výdavkov vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Analýza výzvy: 

Program: Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 (EFPRV)

Trvanie výzvy: 15. apríl 2008 – 31. júl 2008
Kód výzvy: 2008/PRV/05
Sektor: súkromný

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):

Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku.

Oprávnené územie: všetky regióny Slovenska

Cieľ opatrenia

Zvýšenie ekonomickej hodnoty súkromných a obecných lesov, zvýšenie diverzifikácie produkcie a posilnenie trhových príležitostí. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:

 • rozvoja investícií do nákupu lesnej techniky, zariadení a technológií s cieľom zdokonaliť, zminimalizovať ich prípadný negatívny dosah na biotopy a zracionalizovať pestovanie a ochranu lesa, ťažbu a dopravu dreva, manipuláciu dreva, zber ostatnej lesnej produkcie;
 • rozvoja investícií súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou zariadení priamo slúžiacich lesnému hospodárstvu vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarom);
 • rozvoja informačných systémov v lesníctve prostredníctvom zavádzania modernej výpočtovej techniky a programového vybavenia vrátane zriadenia pripojenia na internet s cieľom racionalizácie činností na rôznych úrovniach lesníckej prevádzky.

Oprávnené aktivity

Iinvestície musia byť v súlade s lesohospodárskymi plánmi predmetného územia, ktoré presahuje 10 ha.

 • obstaranie strojov a zariadení pre obnovu lesa, výchovu a ošetrovanie mladých lesných porastov, ťažbu, sústreďovanie, manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva, zber nedrevných produktov lesa, ochranu lesa vrátane protipožiarnej ochrany s obmedzením na špeciálne zariadenia;
 • obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest (cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie nárastov vrátane ich nosičov);
 • výstavba, dostavba a rekonštrukcia ostatných zariadení priamo slúžiacich lesníckej prevádzke (napr. sklady lesného reprodukčného materiálu, manipulačno-expedičné sklady, budovy a zariadenia manipulačno-expedičných skladov) vrátane lesných ciest (v oblastiach nachádzajúcich sa mimo oblastí s vysokým a stredným stupňom ohrozenia požiarom);
 • obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia s cieľom zefektívnenia činností súvisiacich s obhospodarovaním lesov a marketingom lesnej produkcie.

Kritériá spôsobilosti

Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV je podmienená splnením všetkých nasledovných kritérií spôsobilosti pre toto opatrenie:

 1. Investície sa musia realizovať na území Slovenska.
 2.  Žiadateľ musí preukázať, že obhospodaruje lesy s výmerou vyššou ako 10 ha.
 3. Žiadateľ musí preukázať ekonomickú životaschopnosť pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Musí spĺňať minimálne jedno z nasledovných kritérií za posledné alebo predposledné účtovné obdobie:
  1. V jednoduchom účtovníctve: celková zadlženosť aktív ≤ 80 %, krytie výdavkov príjmami > 100 %
  2. V podvojnom účtovníctve: celková zadlženosť aktív ≤ 80 %, rentabilita nákladov  ≥ 0,1 %
 4. Žiadateľ môže predložiť maximálne 2 ŽoNFP v rámci jedného výberového kola zverejneného vo Výzve na predkladanie ŽoNFP pre toto opatrenie, pričom v prípade nedostatku finančných prostriedkov bude vyhodnotená len ŽoNFP s vyššou bodovou hodnotou.
 5. Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne pri žiadosti o platbu (ŽoP) formou čestného vyhlásenia.
 6. Žiadateľ nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.
 7. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, ktorá:
  a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,
  b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.
 8. Žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.
 9. Predmet projektu môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Príručke, v kapitole 4. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.
 10. Žiadateľ musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov (v prípade finančného prenájmu do 4 rokov) od podpísania zmluvy. V prípade finančného prenájmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, v prípade kúpy prenajatej veci a kúpnej zmluvy (pri splácaní kúpnej ceny formou splátok) v zmysle Obchodného zákonníka sa platby v rámci ŽoP uskutočnia až po preukázaní vlastníctva žiadateľa k predmetu nájmu, resp. kúpy.
 11. Žiadateľ musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP s výnimkou špecifických prípadov (netýka sa napr. strojových investícií a pod.). Preukazuje sa pri ŽoNFP. V prípade nákupu pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu a nákupu pozemkov (časti určenej na výstavbu, ktorá je predmetom projektu), žiadateľ preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím príslušného pozemku. V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby. V prípade nákupu strojov žiadateľ preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP. V prípade nákupu nových strojov uzatvorením kúpnej zmluvy do dátumu uvedeného vo Výzve žiadateľ preukáže vlastníctvo pri podaní ŽoNFP (s výnimkou lízingu alebo ak žiadateľ postupoval dobrovoľne podľa pravidiel pre obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle Príručky, kapitoly 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bodu 3.2. Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb platných po dátume uvedeného vo Výzve).
 12.  Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (pozri kapitolu 8. Výklad pojmov).
 13. V prípade obstarania strojov, zariadení a technológií na odvoz dreva žiadateľ preukáže, že minimálne 50 % prepravnej kapacity je využité na prepravu surového dreva z odvozného miesta.

Oprávnené výdavky

 1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
 2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
 3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov). 

Neoprávnené výdavky

 1. Výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007. V prípade obstarania strojov, zariadení a technológií vynaložené výdavky a vyhotovené dodacie listy a preberacie protokoly pred 1. januárom 2007, okrem finančného prenájmu, kúpy prenajatej veci a kúpy formou splátok za podmienok uvedených v bode 2 (k uzatvoreniu zmlúv mohlo dôjsť aj pred 1. januárom 2007), pričom ako oprávnené výdavky sa uznajú iba tie, ktoré žiadateľovi vznikli odo dňa 1. januára 2007. Stavebné investície so začiatkom realizácie pred 1. januárom 2007 (evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred 1. januárom 2007);
 2. nákup použitého majetku. Za neoprávnený výdavok sa nepovažuje finančný prenájom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, ani kúpa prenajatej veci (pričom nájom vznikol max. 1. januárom 2006), resp. kúpa formou splátok v zmysle Obchodného zákonníka v prípade, ak sa jedná o následné odkúpenie žiadateľom už používaných nových strojov a zariadení za predpokladu, že k finančnému prenájmu, resp. kúpe žiadateľom už používaných nových strojov a zariadení došlo max. 1. januárom 2006. V zmluve o finančnom prenájme a o splátkovom predaji musia byť odčlenené oprávnené výdavky (splátka istiny, doprava, montáž, technické zhodnotenie a pod.) a neoprávnené výdavky (napr. poplatok za uzatvorenie zmluvy, zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.), ak sú predmetom zmluvy;
 3. nákup osobných vozidiel;
 4. nákup nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony s výnimkou vozidiel vo vyhotovení Pick Up alebo dodávkových vozidiel s pohonom všetkých kolies;
 5. na nákup mobilnej techniky, ktorá nebola typovo schválená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR pre premávku na pozemných komunikáciách v súlade so zákonom 725/2004 Z. z.;
 6. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom žiadateľ si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej znaleckým posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické zhodnotenie príslušných stavieb;
 7. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá a dovozné prirážky, kurzové straty;
 8. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba;
 9. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na údržbu);
 10. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou;
 11. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky;
 12. lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky spojené so zmluvou o prenájme,  napr. zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.;
 13. nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených výdavkov súvisiacich s obstaraním v prípade finančného prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej veci v zmysle Obchodného zákonníka;
 14. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;
 15. poradenské a konzultačné služby;
 16. projektová dokumentácia.

Neoprávnené projekty

 1. projekty oprávnené na podporu aj z iných nástrojov spoločnej poľnohospodárskej politiky, resp. len z národných zdrojov (výnos MP SR).

Financovanie a intenzita pomoci:

 • Druh podpory:   nenávratný finančný príspevok
 • Spôsob financovania:   podielové financovanie (platba systémom refundácie)
 • Typ investície:   zisková
 • Intenzita pomoci
  • Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
   1. v prípade oblastí cieľa Konvergencia: – 50 % (37,5 % EÚ a 12,5 % SR) pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje.
   2. v prípade Ostatných oblastí: – 50 % (25 % EÚ a 25 % SR) pričom minimálne 50 % prestavujú vlastné zdroje.
 • Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 1 000 EUR a max.  400 000 EUR.

Maximálna výška celkovej podpory de minimis, ktorú žiadateľ dostal počas troch predchádzajúcich rozpočtových rokov z akýchkoľvek verejných zdrojov (aj mimo PRV) nesmie presiahnuť 200 000 EUR, a to bez ohľadu na to v akej forme sa poskytla alebo či je poskytovaná čiastočne alebo úplne zo zdrojov Spoločenstva.

Celková výška oprávnených výdavkov z PRV (z osi 1, 3, 4) nesmie na jeden podnik presiahnuť spravidla 12 mil. EUR bez ohľadu na opatrenie, z ktorého dostal podporu.

Náležitosti ŽoNFP:

a) Kompletne a čitateľne vyplnený formulár ŽoNFP v tlačenej forme, podpísaný žiadateľom, resp. jeho štatutárnym zástupcom a potvrdený pečiatkou (v prípade, ak je žiadateľ povinný používať pečiatku).
 b) Povinné prílohy k ŽoNFP pre príslušné opatrenie, resp. podopatrenie. Všetky rozhodnutia predkladané žiadateľom v rámci príloh k ŽoNFP, vydávané v správnom konaní musia byť opatrené pečiatkou právoplatnosti.
c) Čestné vyhlásenie žiadateľa, resp. jeho štatutárneho zástupcu s úradne overeným podpisom. 
d) Tabuľková časť ŽoNFP pre príslušné opatrenie, resp. podopatrenie v tlačenej a zároveň v elektronickej forme (vo formáte „Excel“).  

Povinné prílohy:

 1. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov.
 2. Finančný plán na obdobie návratnosti projektu avšak minimálne na 5 rokov v tlačenej a v elektronickej forme (pozri ŽoNFP, časť G).
 3. Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel v tlačenej a v elektronickej forme (pozri ŽoNFP, časť G).
 4. Osvedčenie o podnikaní – oprávnenosti žiadateľa obhospodarovať neštátne lesné pozemky.
  1. Fyzické osoby a právnické osoby predložia: výpis z obchodného registra, zo živnostenského registra, resp. iného príslušného registra; výpis z evidencie obecného úradu o súkromnom podnikaní občanov podľa zákona č. 105/1990 Zb. (originál alebo úradne overenú fotokópiu); potvrdenie územne príslušného obvodného lesného úradu, že lesné pozemky obhospodaruje/§ 4 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
  2. Združenia vlastníkov neštátnych lesov a ich obchodné spoločnosti, ktoré vznikli podľa Obchodného zákonníka, resp. podľa Občianskeho zákonníka predložia: výpis z registra združení, resp. výpis z obchodného registra (originál alebo úradne overenú fotokópiu); potvrdenie územne príslušného obvodného lesného úradu, že lesné pozemky obhospodaruje/§ 4 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
  3. Pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou, ktoré vznikli podľa zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (§ 11) predložia: výpis z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou vedeného príslušným obvodným lesným úradom  (originál alebo úradne overenú fotokópiu); potvrdenie územne príslušného obvodného lesného úradu, že lesné pozemky obhospodaruje/§ 4 ods.1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 5. Doklad preukazujúci vlastnícky alebo nájomný vzťah žiadateľa k pozemku a/alebo k budove, kde sa bude realizovať investícia (len v prípadoch, keď sa nepredkladá stavebné povolenie), (fotokópia): platný list vlastníctva; nájomná zmluva (správcovská zmluva alebo iná), zmluva uzavretá na obdobie najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP.
 6. Riadnu účtovnú závierku žiadateľa za posledné účtovné obdobie a účtovnú závierku za účtovné obdobie, v ktorom žiadateľ preukazuje splnenie kritérií ekonomickej životaschopnosti (fotokópie): súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky – pre subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch pre subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva

 7. Daňové priznanie žiadateľa k dani z príjmov potvrdené daňovým úradom za posledný kalendárny rok a za obdobie, v ktorom preukazuje splnenie kritérií ekonomickej životaschopnosti (fotokópia).

 8. Potvrdenie príslušného daňového úradu, že žiadateľ nie je platcom DPH nie staršie ako 3 mesiace (originál alebo úradne overená fotokópia) – v prípade, ak žiadateľ nie je platcom DPH a uplatňuje si DPH ako oprávnený výdavok.

 9. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má žiadateľ záväzky voči štátu po lehote splatnosti (definované v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ďalej len „Príručka“)

 10. Potvrdenie územne príslušného obvodného lesného úradu o obhospodarovaní lesných pozemkov v súlade s lesným hospodárskym plánom (originál alebo úradne overená kopia).

 11. Potvrdenie územne príslušného obvodného lesného úradu, že ide o združenie vlastníkov lesného majetku podľa § 51 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

 12. V prípade nákupu zastavaného pozemku a/alebo nehnuteľností (t. j. už postavených budov a pozemkov, na ktorých sú postavené) žiadateľ predkladá: kúpnu  zmluvu; znalecký posudok vypracovaný nezávislým odborným znalcom (originál), ktorý potvrdí, že kúpna cena nepresahuje trhovú hodnotu, ďalej potvrdí, že budova zodpovedá národným predpisom a je v súlade s platnou legislatívou SR, resp. špecifikuje body, ktoré nie sú v súlade s platnou legislatívou; čestné vyhlásenie predávajúceho, že na budovu v priebehu uplynulých 10 rokov nebol poskytnutý grant štátu alebo Spoločenstva.

 13. Stanovisko obvodného úradu životného prostredia, či projekt vyžaduje rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – podľa zamerania projektu.

 14. Ak činnosť podlieha zisťovaciemu konaniu, žiadateľ predkladá rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo zisťovacieho konania alebo ak činnosť podlieha povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadateľ predkladá záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR (netýka sa lesníckych strojov a zariadení, predkladá originál  alebo úradne overenú fotokópiu).

 15. Potvrdenie certifikačného orgánu o výmere certifikovaných lesov obhospodarovaných žiadateľom.

 16. Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia) alebo potvrdenie banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla bankového účtu (fotokópia).

 17. Zmluva o budúcej zmluve, alebo iný relevantný doklad, že počas zmluvného obdobia , má výkony zabezpečené v neštátnom sektore v rozsahu uvedenom v bodovacom kritériu č. 13 v prípade, že si uplatňuje priznanie bodov.

  Stavebné investície

 18. Projektová dokumentácia s rozpočtom (v prípade stavebných investícií).
 19. Oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu v zmysle § 57, Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, spolu s overeným jednoduchým situačným nákresom u stavieb, zariadení a technológií, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, vrátane rozpočtu na zakúpenie a inštaláciu technológie v prípade kúpy technológie (úradne osvedčená fotokópia).
 20. Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie (originál alebo úradne osvedčená fotokópia), resp. kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane príloh, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 § 8, pričom právoplatné rozhodnutie o stavebnom povolení predloží na vyzvanie PPA najneskôr pri podpise zmluvy.

  Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb

 21. Doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania v prípade, ak žiadateľ je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
  – víťazná cenová ponuka (originál alebo úradne osvedčená fotokópia;
  – doklad, ktorý oprávňuje vybraného dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu (fotokópiu), s výnimkou dodávateľov zapísaných v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad  pre verejné obstarávanie (v tom prípade predloží doklad o zápise v zozname podnikateľov – originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu);
  – záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky (fotokópia);
  – čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie (originál alebo úradne osvedčená  fotokópia);
  – zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom (fotokópia) alebo v prípade obstarania prostredníctvom lízingu lízingovú zmluvu s lízingovou spoločnosťou (fotokópia);
  – preukaz o odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie (fotokópia);
  – potvrdenie odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie s úradne osvedčeným podpisom o tom, že verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom projektu bolo vykonané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. s uvedením metódy verejného obstarávania a citovaním §, podľa ktorého žiadateľovi vyplynula povinnosť obstarávať (originál alebo úradne osvedčená fotokópia).
 22. Doklady súvisiace s obstarávaním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že žiadateľ nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov je rovnaká alebo vyššia ako 10 000 EUR:  tri kompletné cenové ponuky od rôznych dodávateľov – pozri Príručku, kapitolu 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb (originály alebo úradne osvedčené fotokópie, okrem prípadov uvedených nižšie), z ktorých musí každá obsahovať:
  – cenovú ponuku potvrdenú dodávateľom vrátane rozpočtu členeného podľa položiek; 
  – doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a/alebo poskytovať službu (fotokópia);
  – čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu konkurzné konanie;
  – záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky;
  – zmluvu (prípadne zmluvu o budúcej zmluve) o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorenú s dodávateľom vrátane ceny dodávky (fotokópia) alebo v prípade obstarania prostredníctvom lízingu lízingovú zmluvu s lízingovou spoločnosťou (fotokópia).  
  V prípade, ak je predpokladaná hodnota oprávnených výdavkov nižšia ako 10 000 EUR:
  kompletná cenová ponuka vybraného dodávateľa – pozri Príručku, kapitolu 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bod 3.2 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb (originál alebo úradne osvedčená fotokópia, okrem prípadov uvedených nižšie), ktorá musí obsahovať:
  – cenovú ponuku potvrdenú vybraným dodávateľom;
  – doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a/alebo poskytovať službu (fotokópia);
  – čestné vyhlásenie vybraného dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu konkurzné konanie;
  – zmluvu (prípadne zmluva o budúcej zmluve) o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorenú s dodávateľom vrátane ceny dodávky (fotokópia) alebo v prípade obstarania prostredníctvom lízingu lízingovú zmluvu s lízingovou spoločnosťou (fotokópia).
 23. Doklady súvisiace s obstaraním zákaziek na dodanie tovarov a/alebo uskutočnením stavebných prác a/alebo poskytnutím služieb v prípade, že žiadateľ nie je povinný postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  podpísal zmluvu s dodávateľom v čase od 1. januára 2006 do dátumu určeného v prvej Výzve, pričom výdavky sú oprávnené od 1. januára 2007, s výnimkou opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, kde výdavky sú oprávnené až od dátumu podania Žiadosti o poskytnutie NFP. 
  – zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom vrátane ceny dodávky alebo v prípade obstarania prostredníctvom lízingu lízingovú zmluvu s lízingovou spoločnosťou (fotokópia)
  – rozpočet členený podľa položiek  v prípade, ak nie je súčasťou zmluvy (fotokópia);
  – doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a/alebo poskytovať službu v čase výberu a dodávky príslušného tovaru, stavebných prác a/alebo služieb (fotokópia, v prípade výpisu z Obchodného a Živnostenského registra postačuje výpis získaný z internetu).

Predkladanie žiadostí:

 • ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení v termíne pre príslušné opatrenie na regionálnom pracovisku PPA kraja, na území ktorého sa má projekt realizovať. Ak sa bude projekt realizovať vo viacerých krajoch, ŽoNFP je možné predložiť na regionálne pracovisko ktoréhokoľvek kraja, v ktorom sa bude projekt realizovať.
 • Kontaktné adresy regionálnych pracovísk
 • PPA prijíma len kompletné ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh. Povinné náležitosti ŽoNFP sú opísané aj v príručke ( kapitole 3.1.2 Prijímanie ŽoNFP)
 • Žiadateľ je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre uvedené opatrenie, minimálnu a maximálnu výšku oprávnených výdavkov na jeden projekt a celkovú výšku oprávnených výdavkov z PRV (z osi 1, 3 a 4) na jeden podnik, ako aj ostatné ustanovenia príručky. Kurz pre účely prepočtu minimálnej a maximálnej výšky oprávnených výdavkov na žiadosť medzi EUR a SKK je 32,299 SKK (NBS zo dňa 15. 4. 2008).
 • Obstaranie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané pred podaním žiadosti na regionálne pracovisko PPA, a to v súlade s Usmernením postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, stanoveným v príručke, v kapitole 3.2 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.V prípade, že žiadateľ postupoval v zmysle ustanovení bodu C uvedeného usmernenia, PPA akceptuje, zmluvy uzavreté s dodávateľom od 1. 1. 2006 do 8. 2. 2008.
 • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Bližšie informácie

 • Oddelenie metodiky projektových podpôr
  Sekcie projektových podpôr PPA
  Dobrovičova 12
  SK – 815 26 Bratislava
 • Regionálne pracoviská PPA
 • web: http://www.apa.sk
 • tel: 02/527 33 800
 • E–mail: zelmira.milkova@apa.sk 

Upozornenie

 • Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov požadovaná žiadateľom vo formulári ŽoNFP v deň jej predloženia na PPA je konečná a nie je možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne zvyšovať. Neoprávnené výdavky NFP je žiadateľ povinný z požadovanej sumy odčleniť.
 • ŽoNFP spolu so všetkými prílohami v zmysle povinných príloh, vrátane zápisnice z obstarávania (s výnimkou projektovej dokumentácie a dokumentácie ohľadom obstarávania) musí byť pred podaním na PPA zviazaná trikolórou.  Čestné vyhlásenie uvedené v ŽoNFP a zviazanie trikolórou musí byť overené notárom alebo Matričným úradom. Výnimku tvorí opatrenie 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, kde sa nebude vyžadovať úradné osvedčenie.
 • Žiadatelia môžu realizovať projekt aj pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Oprávnené výdavky v rámci jednotlivých opatrení môžu vzniknúť od 1. januára 2007, okrem opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, kde oprávnené výdavky môžu vzniknúť dňom predloženia ŽoNFP na RP PPA. V prípade, že k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nedôjde, riziko znáša konečný prijímateľ.  

Pôvodné znenie výzvy nájdete tu: