PRV SR 2007-13: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (2008/PRV/01)

Logo PRV 2007-2013

Výzvu vyhlásila Pôdohospodásrka platobná agentúra v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013  a týka sa troch opatrení s rôznymi konečnými termínami predloženia žiadostí: 

 • do 30. 4. 2008 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
 • do 30. 4. 2008 pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
 • do 30. 6. 2008 pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Ročná alokácia programu uvažuje s asi 190 mil. eur. 


Analýza výzvy;


Kód výzvy: (2008/PRV/01)

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

 • Os 1: ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SEKTORA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
  Priorita: PODPORA MODERNIZÁCIE, INOVÁCIE A EFEKTIVITY AGROPOTRAVINÁRSKEHO A LESNÍCKEHO SEKTORA
 • Opatrenie: 1.2  Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodásrtva

Trvanie výzvy: 1. február 2008 – 30. apríl 2008

Oprávnený príjmateľ:

A. v prípade spracovania poľnohospodárskych produktov:

 • Fyzické a právnické osoby (mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie č. 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby (okrem rybích produktov).
 •  Pre podniky, ktoré nie sú zahrnuté v článku 2 ods. 1 uvedeného odporúčania a majú menej než 750 zamestnancov alebo nižší obrat než 200 miliónov EUR, sa intenzita maximálnej pomoci znižuje na polovicu.

B. v prípade spracovania lesných produktov:

 • fyzické a právnické osoby (mikropodniky v zmysle odporúčania Komisie č. 2003/361/ES), obhospodarujúce  lesy vo vlastníctve:
  • súkromných vlastníkov a ich združení;
  • obcí a ich združení;
  • cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.
 • fyzické a právnické osoby (mikropodniky), poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva za predpokladu poskytovania týchto služieb len subjektom uvedeným v bode a).

Oprávnené územie: celé územie SR

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3 000 EUR a max. 5 mil. EUR.

Cieľ : Zlepšiť primárne spracovanie a predajnosť produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva podporou zlepšenia efektivity, spracovania obnoviteľných zdrojov energie, podporou nových technológií a využitia nových trhov.

 • Zavádzanie výroby nových produktov; novej techniky/technológií;
 • Zlepšovanie kvality výrobkov, ich marketingu a odbytu na nových trhoch;
 • Zavádzanie a rozširovanie informačných a komunikačných technológií;
 • spracovania obnoviteľných zdrojov energie.

Typy oprávnených aktivít:

Investície súvisiace s nasledovnými sektormi:

• mäso a mäsové výrobky; 
• mlieko a mliečne výrobky;
• hydina a vajcia;
• prírodný med;
• obilniny a produkty mlynského priemyslu, strukoviny a olejniny;
• ovocie a zelenina;
• zemiaky, sadivá a osivá;
• liečivé rastliny a koreniny;
• hrozno a víno;
• lesné hospodárstvo;
• obnoviteľné zdroje energie.

Osobitný dôraz kladený na činnosti, ktoré súvisia so zavádzaním inovatívnych technológií, ako aj so spracovaním produktov ekologického poľnohospodárstva. V prípade podpory investícií do produktov lesného hospodárstva založených na spracovaní dreva ako suroviny sa podporujú len činnosti pred jeho priemyselným spracovaním.

Podporované činnosti prvospracovateľských sektorov

– všetky činnosti, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť podniku a sú v súlade s cieľmi opatrenia a s príslušnými právnymi predpismi EÚ.

 • Príklady:

A výstavba, rekonštrukcia a modernizácia hygienicko-sanitárnych režimov, napr. laboratórií, umyvární a šatní pre pracovníkov a návštevníkov;
B výstavba, rekonštrukcia a modernizácia technológií na ochranu životného prostredia (spracovanie odpadu a čistenie odpadových vôd, atď.);
C výstavba, obstaranie a rekonštrukcia zariadení a technológií súvisiacich so spracovávaním produktov na výrobu potravín s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie Rady (ES) č. 509/2006  a nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 );
D zlepšenie prezentácie a prípravy produktov, podpora lepšieho využitia alebo eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu;
E obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elektronického vybavenia (tlačiarne, skenery a pod.), zriadenie pripojenia na internet k zefektívneniu činností zvyšujúcich pridanú hodnotu a zlepšujúcich predaj produkcie a zaistenia informatizácie;
F výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok, odbytových centier (napr. prekladísk), skladov vrátane prístupových ciest; obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít vrátane obilných síl, síl mlynských výrobkov a výrobní kŕmnych zmesí, ako aj skladov produktov po spracovaní vrátane investícií spojených so spracovaním a využívaním obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie;
G výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok vrátane prístupových ciest; obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia strojov a technológií na prvotné spracovanie surového dreva, t. j. na činnosti pred priemyselným spracovaním dreva (pridružená drevárska prvovýroba), spracovanie nedrevných lesných produktov (napr. zariadenia na sušenie lesných bylín, zariadenia na pozberové spracovanie lesných plodov a pod.) a na spracovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie, strojov a zariadení na výrobu biomasy (podporované sektory: lesné hospodárstvo – ak žiadateľ nie je mikropodnikom v zmysle odporúčania Komisie 361/2003/ES, môže o podporu v prípade OZE požiadať z OP KaHR).

Oprávnené výdavky

1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov). 

Druh podpory a intenzita pomoci

 • Druh podpory: nenávratný finančný príspevok
 • Spôsob financovania:  podielové financovanie (platba systémom refundácie)
 • Typ investície: zisková
 • Maximálna sadzba podpory sa obmedzuje na mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES. V prípade lesného hospodárstva sa podpora obmedzuje na mikropodniky.
  Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
  – 50 % (37,5 % EÚ, 12,5 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 % predstavujú vlastné zdroje;
  – 40 % (20 % EÚ, 20 % SR) pre Ostatné oblasti, pričom minimálne 60 % predstavujú vlastné zdroje.
 • V podnikoch, ktoré nie sú zahrnuté v článku 2 ods. 1 odporúčania Komisie 2003/361/ES a majú do 750 zamestnancov alebo obrat do 200 miliónov EUR, sa maximálna výška pomoci znižuje o polovicu.

V prípade lesných mikropodnikov maximálna výška celkovej podpory de minimis, ktorú žiadateľ dostal počas troch predchádzajúcich rozpočtových rokov z akýchkoľvek verejných zdrojov (aj mimo PRV) nesmie presiahnuť 200 000 EUR, a to bez ohľadu na to v akej forme sa poskytla alebo či je poskytovaná čiastočne alebo úplne zo zdrojov Spoločenstva.

V prípade ostatných žiadateľov celková výška oprávnených výdavkov z PRV (z osi 1, 3, 4) nesmie presiahnuť spravidla 12 mil. EUR bez ohľadu na opatrenie z ktorého dostali podporu.  

Upozornenie:

 • V prípade opatrení 1.1 a 1.2 môže žiadateľ predložiť max. 2 ŽoNFP v rámci vyhláseného výberového kola pre príslušné opatrenie.
 •  PPA prijíma len kompletné ŽoNFP, ktoré obsahujú všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh. Povinné náležitosti ŽoNFP sú opísané v Príručke, v kapitole 3.1.2 Prijímanie ŽoNFP.
 •  Žiadateľ je povinný splniť všetky kritériá spôsobilosti stanovené pre príslušné opatrenie, minimálnu a maximálnu výšku oprávnených výdavkov na jeden projekt a celkovú výšku oprávnených výdavkov z PRV (z osi 1, 3 a 4) na jeden podnik, ako aj ostatné ustanovenia Príručky. Kurz pre účely prepočtu minimálnej a maximálnej výšky oprávnených výdavkov na žiadosť medzi EUR a SKK je 33,783 SKK (NBS zo dňa 1. 2. 2008).
 • Obstaranie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané pred podaním žiadosti na regionálne pracovisko PPA, a to v súlade s Usmernením postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, stanoveným v Príručke, v kapitole 3.2 Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb.V prípade, že žiadateľ postupoval v zmysle ustanovení bodu C uvedeného usmernenia, PPA akceptuje, zmluvy uzavreté s dodávateľom od 1. 1. 2006 do 8. 2. 2008.
 • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Ďalšie informácie:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Oddelenie metodiky
Sekcia projektových podpôr PPA
Dobrovičova 12
SK-815 26 Bratislava alebo

Regionálne pracoviská PPA

Prílohy:

 • VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013 (Opatrenia 1.1., 1.2., 2.1.) (1. 2. 2008)
 • Program rozvoja vidieka 2007-2013 – vlastný dokument
 • Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
 • Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – OPATRENIE 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (1. 2. 2008)
 • Tabuľková časť: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a tabuľková časť projektu vo formáte excel

Výzvu nájdete so všetkými dokumentami na tejto stránke.