Reforma SPP: Na rade je ovocie a zelenina

Zmeny v SPP pre ovocie a zeleninu

Pozadie:

Európska komisia navrhla 24. januára 2007 rozsiahlu reformu spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou. Chce takto sektor priblížiť k ostatným oblastiam reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP / CAP).

Otázky:

 • Sektor ovocia a zeleniny

Výroba ovocia a zeleniny tvorí 3,1 % rozpočtu EÚ pre poľnohospodárstvo a 17 % celkovej poľnohospodárskej výroby EÚ. V priebehu posledných desiatich rokov zaznamenali v sektore silný tlak obchodných reťazcov, ktoré určujú cenu. Rovnako ovocinári a zeleniny čelia tlaku výrobkov z dovozu, ktorých podiel na trhoch narastá vďaka zlepšujúcej sa kvalite a relatívne nízkym cenám. Od poslednej reformy (1996) sa výrobcovia  začali zoskupovať a darilo sa im takto čeliť tlaku maloobchodu. No vysoký počet výrobcov v niektorých členských štátoch sa však do združení nezapája.

Súčasná organizácia spoločného trhu ovocia a zeleniny je nejednotná v systéme podpôr – jednak poskytuje podporu podľa množstva produktov dodaných spracovateľskému priemyslu, ale poskytuje aj priamu pomoc spracovateľom a výrobným organizáciám, v niektorých prípadoch sa prideľuje pomoc podľa rozlohy kultivovanej plochy. Tento systém vybočuje zo zvyšku reformovanej spoločnej poľnohospodárskej politiky a týka sa rajčín, plodov citrusových, hrušiek, nektáriniek, broskýň, sušených fíg, sliviek a sušených hrozienok.

 • Smerovanie reformy
 • povzbudí pestovateľov, aby vstupovali do združení a zväzov výrobcov
 • poskytne organizáciám širšiu paletu nástrojov na zvládanie krízového manažmentu, ale aj odolávaniu tlaku obchodných reťazcov,
 • integruje sektor ovocia a zeleniny do režimu jednotnej platby
 • bude požadovať minimálnu úroveň investovania do opatrení na ochranu životného prostredia,
 • zvýši príspevky EÚ na ekologickú výrobu i propagačné opatrenia
 • zruší subvencie na vývoz ovocia a zeleniny.

Návrhy reformy

 • Organizácie výrobcov (OV)

OV získajú väčšiu flexibilitu a zjednodušia sa im pravidlá. Výrobcovia sa budú môcť stať členmi rôznych OV pre každý výrobok. Zvýši sa aj podpora (60 % spolufinancovaných Spoločenstvom namiesto doterajších 50 %) v oblastiach, kde sa na trh dostáva prostredníctvom OV menej ako 20 % výrobkov v nových členských štátoch sa podporí vytváranie OV. Osobitná podpora bude možná pri zlučovaní OV a pre ich združenia a pre OV fungujúcim nadnárodne a medziodvetvovo.

Členské štáty a OV vytvoria operačné programy založené na národnej stratégii. Rozpočet pre OV je v súčasnosti okolo 700 miliónov eur.

Na Slovensku sa začali organizovať výrobcovia pred viac ako 8 rokmi, avšak situácia nie celkom uspokojivá. EK v svojich podkladoch neeviduje zatiaľ žiadne OV zo Slovenska.

 • Krízový manažment budú organizovať samotné OV

50 % bude financovaných z rozpočtu Spoločenstva. K jeho nástrojom patrí: zelený zber a neuskutočnenie zberu, nástroje podpory a komunikácie v čase krízy, školenia, poistenie úrody a financovanie administratívnych nákladov na vytvorenie podielových fondov.

Stiahnutie produktov môžu OV vykonávať pri 50 % spolufinancovaní. Stiahnuté produkty distribuované do škôl, detských prázdninových táborov, nemocníc, charitatívnych organizácií, domovov dôchodcov a ústavov nápravnej výchovy budú preplácané Spoločenstvom na úrovni 100 % pri obmedzení množstva na 5 % celkového objemu dodaného na trh príslušnou OV.
 

 • Zaradenie ovocia a zeleniny do režimu jednotnej platby

Na pôdu, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina, bude možné uplatňovať platobné nároky v rámci schémy neviazanej pomoci, ktorá sa využíva v iných sektoroch poľnohospodárstva. Existujúca podpora pre spracovanie ovocia a zeleniny už nebude viazaná na produkciu a vnútroštátne rozpočtové stropy pre SPS (režim jednotnej platby) sa zvýšia. Členské štáty budú môcť určiť referenčné množstvá a vybrať poľnohospodárov, ktorí si budú môcť uplatniť nové nároky založené na reprezentatívnom období. Celková suma prostriedkov prenesených do SPS dosiahne asi 800 miliónov eur.

 • Opatrenia týkajúce sa životného prostredia

Zaradenie ovocia a zeleniny do SPS znamená, že environmentálna podmienenosť sa bude povinne týkať poľnohospodárov prijímajúcich priame platby. Každý operačný program musí vyčleniť najmenej 20 % výdavkov na opatrenia týkajúce sa životného prostredia. Miera spolufinancovania zo strany Spoločenstva bude pre ekologickú výrobu v každom operačnom programe dosahovať 60 %.

 • Propagácia

Podľa odporúčaní by sme mali každý deň skonzumovať 400 g ovocia a zeleniny. V súčasnosti túto úroveň dosahujú len Grécko a Taliansko. OV budú môcť zaradiť do svojich operačných programov propagáciu konzumovania ovocia a zeleniny. Ak bude propagácia ovocia a zeleniny zameraná na deti vo veku školskej dochádzky a mladých ľudí, spolufinancovanie zo strany Spoločenstva sa zvýši na 60 %.

 • Obchod s tretími krajinami

Keďže rozhovory o svetovom obchode ešte pokračujú, návrh sa nedotýka súčasného právneho rámca vonkajších obchodných stykov. Navrhuje sa však, aby boli zrušené vývozné náhrady.

 • Zjednodušenie

Zrušenie pomoci na spracovanie významne prispeje k zjednodušeniu spolu s novými pravidlami týkajúcimi sa OV a zrušením vývozných náhrad. Zjednodušenie bude ďalej posilnené harmonizáciou základných zásad trhových noriem pre všetky poľnohospodárske výrobky vrátane ovocia a zeleniny.

Pozície

„Potrebujeme dostať sektor ovocia a zeleniny na úroveň ostatných reforiem”
Mariann Fischer Boel, eurokomisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

„Potrebujeme dostať sektor ovocia a zeleniny na úroveň ostatných reforiem; účelom všetkých týchto opatrení bolo zmeniť európske poľnohospodárstvo tak, aby sa stalo konkurencieschopnejším a trhovo orientovanejším,“ uviedla Mariann Fischer Boel, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Niektoré programy pomoci v súčasnej schéme nepatria do spoločnej poľnohospodárskej politiky na rok 2007, takže ich potrebujeme nahradiť oddelenými platbami v rámci neviazanej priamej pomoci. Jedným z kľúčov k úspechu bude povzbudenie lepšej spolupráce pestovateľov posilnením organizácií výrobcov. Ovocie a zelenina majú dôležitú úlohu pri zlepšovaní stravovacích návykov obyvateľstva. Preto chcem podporiť ich zvýšenú spotrebu. A napokon je nesmierne dôležité, aby poľnohospodári robili maximum pre ochranu životného prostredia.“

Mikuláš Takácz, prezident Slovenskej únie zeleninárov EurActiv informoval, že výrobno-odvetvové združenia pestovateľov zeleniny sa na Slovensku začali vytvárať pred 8 rokmi podľa Holandského modelu. Fungujú v súčasnosti asi tri takéto organizácie zamerané na zemiaky a cibuľu. Zároveň dodal, že integrácia výroby je nevyhnutnosť, najmä pre malých výrobcov, ktorí sa však musia medzi sebou  naučiť spolupracovať.

Stanislav Nemec, hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory informoval náš portál o situácii medzi výrobcami ovocia. Pestovatelia ovocia v roku 2000 založili si svoje prvé odbytové družstvo v Ostraticiach – SK Fruit. Hlavným výrobným programom je produkcia jabĺk, broskýň a sliviek.

Socialistická skupina v EP vyjadrila sklamanie z návrhu reformy predloženého komisárkou. “Komisia sa obrátila chrbtom k realite sektora, ktorý je odlišný, a trvalo sa plazí z jednej krízy do druhej. Je chybou položiť reformu najmä na pomoc oddelenú od množstva, pretože z dlhodobého hľadiska bude veľmi zložité vysvetliť, prečo farmári dostávajú pomoc za to, že nič nevytvárajú”, povedala Mabel Salinas, spravodajkyňa EP k reforme trhu s ovocím a zeleninou.

Europoslanec Peter Baco (NI) na margo možnosti pestovateľov ponúknuť zeleninu a ovocie napríklad školám, pričom náklady preplatí Komisia, pre TV Markíza (7.január 2007) poznamenal, že existuje “záujem na tom, aby sa vyrábali výrobky, ktoré sú ekologicky aj zdravotne kvalitné“. Upozornil však na dôležitý fakt, že takýto pestovatelia budú musieť byť zastrešení výrobnou organizáciou: „Mal by sa dať do takéhoto združenia, alebo aspoň sa pridružiť, aby mohol byť aj adresátom týchto peňazí.“

Ďalší vývoj:

 • Komisia dúfa, že Rada a Parlament schvália reformu, ktorá bude rozpočtovo neutrálna, v prvom polroku 2007 a umožnia, aby nadobudla účinnosť v roku 2008.