Subvencie pre energetické plodiny už pre všetkých

Poľnohospodárstvo - budúcnosť energetiky?

Krátka správa: 

Subvencie pre energetické plodiny (45 eur / ha) sa zaviedli po ostatnej reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky a vyplácajú sa od roku 2004. Únia chce týmto motivovať poľnohospodárov k pestovaniu surovín pre biopalivá. Nárokovateľná plocha na priamu platbu pre energetické plodiny bola v roku 2006 1,2 – 1,3 mil. ha. Nárast produkcie bioetanolu a bionafty a rastúce kapacity však indikujú aj rast dopytu po energetických plodinách v horizonte najbližších rokoch. Maximálna oblasť, pre ktorú prichádza do úvahy tento príspevok sa rozšíri na 2 mil. ha.

8 krajín z EÚ – 10 (Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) uplatňuje schému jednotnej platby na plochu a sú vylúčené z tejto pomoci pre energetické plodiny. Malta a Slovinsko mohli dostať túto pomoc výlučne vo fáze zavádzania. Po prehodnotení podpory k EÚ-10 bude patriť aj Rumunsko a Bulharsko.

Preskúmanie schémy pre energetické plodiny preukázalo, že je vhodné rozšíriť pomoc pre energetické plodiny na všetky členské štáty od roku 2007 a za rovnakých podmienok. Preto sa bude záručná plocha zväčšovať. Členské štáty budú oprávnené poskytovať štátnu pomoc do výšky 50 % nákladov spojených so zavedením trvalých plodín na plochy, pre ktoré sa podala žiadosť o pomoc pre energetické plodiny.

Rozhodnutie súvisí so stratégiou EÚ pre biopalivá, ktorá sa prijímala vo februári tohto roku, v ktorej sa uvádza, že EÚ chce zmenšiť svoju závislosť od dovozu fosílnych palív, znížiť množstvo emisií skleníkových plynov, vytvoriť nové odbytiská pre poľnohospodárov a podporiť aj hospodárske možnosti v rozvojových krajinách.

„Zaistenie obnoviteľnej energie je pre Európsku úniu rastúcou prioritou a môže zohrať významnú úlohu pri dodávaní surovín na výrobu bioetanolu a bionafty. Schéma pre energetické plodiny sa začala dobre. Je len spravodlivé, že umožníme, aby ju využívali poľnohospodári vo všetkých členských štátoch. Pevne verím, že tento trh sa v budúcnosti bude len posilňovať“, povedala Mariann Fischer Boel, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Rady pre poľnohospodárstvo predĺžila do roku 2010 aj zjednodušenú schému priamej pomoci, ktorú uplatňuje osem nových členských štátov. V záujme zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky ČR, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko a Slovensko budú využívať schému jednotnej platby na plochu (SAPS) ďalšie dva roky, až do konca roku 2010. Podľa SAPS jednotné nároky podľa hektárov sa uspokojujú vo všetkých regiónoch z regionálnych finančných rámcov.