Vody znečisťuje aj hormonálna antikoncepcia

Zdroj: Flickr; autor: Timo Kirkkala

„Jedným z veľkých problémov v Európe sa stáva mikro-znečistenie – z liečiv, ale tiež z pesticídov a výživových látok,“ povedal Friedrich Barth z EWP.

Počas tohtoročného Svetového týždňa vody sa v Štokholme zdôrazňovali rastúce obavy z neviditeľných chemických znečisťovateľov, ako sú napríklad nanočastice.

Ide o širokú paletu chemikálií od pesticídov až po spomaľovače ohňa, steroidy a hormonálnu antikoncepciu.

Zostatky z liečiv sú obzvlášť významnou témou do budúcnosti, predpokladá Barth. Európska únia v súčasnosti nemá legislatívu, ktorá by riešila túto problematiku, dodáva.

„Táto oblasť musí byť pokrytá oveľa lepším spôsobom,“ zdôraznil.

Noví znečisťovatelia

Medzi nové znečisťujúce látky patria aj hormóny z antikoncepčných tabletiek, ktoré negatívne vplývajú na populácie rýb v riekach a jazerách po celom svete a ohrozujú ich reprodukciu a tým aj potravinovú bezpečnosť.

Do vodného cyklu sa rôznymi cestami dostávajú aj zvyšky po antibiotikách, antidepresívach, sedatívach a liekoch na rakovinu.

Niektoré z nich môžu byť rakovinotvorné alebo môžu mať zásadný vplyv na životné prostredie.

„Najhorší prípad je, samozrejme, ak sa dostanú do pitnej vody,“ povedal Barth. „Jedným bezodkladným krokom by malo byť riešenie odpadovej vody z nemocníc. Je potrebné zachytávať ju oddelene,“ dodal.

Toto riešenie však nemusí byť ideálne, keďže ľudia využívajú lieky tiež doma, čo robí z mikro-znečistenia všadeprítomným problémom.

„Jednoznačne je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti. Otázku odpadových vôd je nutné premyslieť už počas fázy farmaceutického vývoja a látky by mali byť monitorované tiež už pred tým, než vstúpi voda do závodu na výrobu liečiv,“ vyhlásil Barth.

„Je samozrejme vhodné odhadnúť potenciál environmentálnych rizík, ktoré predstavujú medicínske produkty ešte pred ich autorizáciou“ a monitorovať ich dôsledky, „keď sa preukáže, že (tieto) látky môžu predstavovať riziko pre životné prostredie,“ povedal hovorca EFPIA, obchodnej skupiny zastupujúcej európsky farmaceutický sektor.

EFPIA však upozorňuje, že akékoľvek navrhované kroky musia byť „cenovo efektívne, primerané a vhodné“.

Chlórované nápoje

Dotácie pre farmárov si vyžadujú prepojenie s minimálnymi štandardmi správneho hospodárenia s vodou, reagoval Barth na pripravovanú reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP).

„Je jasné, že v tomto momente nie je voda dostatočne podchytená v SPP,“ povedal. Udržateľné hospodárenie s vodou v poľnohospodárstve sa netýka iba lepších zavlažovacích technológií, ktoré zabezpečujú kvantitu, dodal.

„Je to tiež o kvalite vody a o tom, ako farmári využívajú napríklad pesticídy,“ vyhlásil.

„I napriek tomu, že by samotný pesticíd mohol byť vyhovujúci, prejde cez pôdu, znehodnotí ďalšie látky, skončí v spodných vodách a nakoniec sa dostane do pitnej vody. Chlórovanie vody počas produkcie pitnej vody by mohlo byť následne zdrojom nebezpečných látok,“ vysvetľuje.

Chlórovanie vody môže v konečnom dôsledku vyvolať chemické reakcie medzi znečisťujúcimi látkami vo vode, keďže chlór sám o sebe je chemická zlúčenina.

„Skutočne sa potrebujeme zaoberať dohľadom nad produktmi – nie iba nad zlepšovaním ich využívania na poliach, ale aj nad pesticídmi ako takými. Otázky vody je potrebné riešiť už pri vývoji pesticídov,“ vyhlásil.

Európske vodné partnerstvo (EWP) nedávno vyvinulo štandardy pre udržateľné hospodárenie s vodou pre farmárov a začalo ho testovať v konkrétnych farmárskych komunitách.

„Toto by mohol byť nástroj, ktorý by sa aplikoval do reformy SPP,“ dodal Barth.

Kompletný rozhovor v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.