Zastavané oblasti tvoria 5 % plochy EÚ, lesy viac ako 40 %

Zdroj: TASR; autor: Zdeněk Urban

Nové údaje z Eurostatu potvrdili, že najviac zalesneným územím sa môžu pýšiť severské štáty. Prieskum LUCAS je dosiaľ najväčší harmonizovaný prieskum využitia pôdy, ktorý sa uskutočnil v roku 2012 vo všetkých členských krajinách Únie (bez Chorvátska).

Lesy a zalesnené plochy pokrývajú až 75 % celkového územia Švédska a 72 % vo Fínsku. Nadpolovičné územie krajiny pokrývajú aj v Estónsku, Slovinsku a Lotyšsku. Na Slovensku tvoria lesy a zalesnené plochy 46 % povrchu, čo je viac ako priemer Únie – 41 %.

Pokiaľ ide o ornú pôdu, najviac jej majú v Dánsku (49 % plochy) a Maďarsku (47 %). Na Slovensku tvorí orná pôda 28 % územia, priemer EÚ-27 je 25 %.

Územie Írska je výnimočné vysokým podielom prírodných alebo poľnohospodárskych trávnatých plôch, ktoré pokrývajú až 67 % územia. Ďalšie krajiny s bohatým trávnym porastom sú Británia, Holandsko a Luxembursko s približne 40 percentami.

Pokiaľ ide o zastavané a umelo vytvorené plochy, t.j. budovy, parkoviská, cesty, železnice, dvory či cintoríny, pokrývajú 5 % celkového povrchu EÚ. Ich podiel sa ale pohybuje od 2 % v šiestich členských štátoch po tretinu celkového územia Malty. Vysoký podiel zastavených plôch majú aj krajiny Beneluxu (12 -13 %), na Slovensku tvoria 3 % plochy.