Poľnohospodárstvo a potravinárstvo 4 roky po rozšírení EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

K vývoju SPP autor uvádza, že integračné a globalizačné tendencie a uplatnenie SPP EÚ v SR majú pre doterajšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva v strednodobom horizonte pozitívny dopad v raste mimotrhových a celkových príjmov, zároveň však utlmujú produkciu. Transformačný proces od roku 1990, podmienky vstupu SR a agrárne reformy boli podľa autora nastavené tak, aby agrosektory EÚ-15 boli zvýhodnené, čím sa SR dostala do diskriminujúcej polohy.

Menej efektívne odvetvia ako je živočíšna výroba, ale aj napríklad zelenina a iné výroby z vyššou pridanou hodnotu, sa ukazujú v tomto období, z ekonomického pohľadu, menej zaujímavé pre agropodnikanie, píše autor. To vedie k zmene štruktúry výroby, preto u týchto odvetví je potrebné rozvojové komoditné programy zásadne prehodnotiť podľa úspešných domácich a zahraničných príkladov.

Za kritické miesto v oblasti rozvoja vidieka autor považuje tendenčné nedoceňovanie úlohy prosperujúceho agropodnikateľa ako kľúčového nositeľa aj nepoľnohospodárskych ekonomických aktivít na vidieku. Prioritne ale len tam, kde agropodnikatelia prosperujú sa rozvíja celý vidiek a tam kde agropodnikatelia krachujú, celý vidiek upadá.

Odvetvia poľnohospodárstva, ako súčasť ekonomík národných štátov, majú plniť predovšetkým ekonomickú funkciu. Novou prioritou SPP by preto mala byť podľa autora ekonomicko-obchodná konkurencieschopnosť a expanzia. Bolo by potrebné k tomu využiť všetky legitímne nástroje a to oveľa agresívnejším spôsobom ako sa to rieši doposiaľ, ubádza.

Medzi priority SR v procesoch prehodnocovania SPP autor radí:

  • o rovnaké pôsobenie všetkých nástrojov spoločnej politiky vo všetkých členských krajinách EÚ
  • uplatnenie takých opatrení v SPP EÚ, ktoré umožnia zásadným spôsobom priblížiť sa k svetovým cenám.
  • podstatne intenzívnejšie využitie prírodného, ľudského, investičného a organizačného potenciálu poľnohospodárstva v SR.

Zdražovanie potravín je podľa autora príspevku dôsledkom súčasnej volatility agrárnych trhov, ktoré sú inak prirodzene nestabilné. Prvoradou úlohou agrárnych politík preto vždy bolo a aj natrvalo zostáva eliminovať takúto nestabilitu. Na ilustráciu uvádza biblický príbeh o siedmich tučných a siedmich chudých kravách, keď spoločnosť už pred tisícročiami dokázala organizáciou agrárnych trhov zabrániť volatilite na agrárnom trhu a poskytnúť Egyptu podmienky pre rozkvet, zatiaľ čo iné spoločnosti trpeli hladomorom a vojnami pre nedostatok potravín.

Celé dejiny ľudstva sa v rozhodujúcej miere odvíjali od schopnosti každej spoločnosti akceptovať túto prioritu agrárnej politiky. Prebiehajúci boj vo WTO o vojensko-mocenské či obchodno-ekonomické národné záujmy, ktorého sme dnes svedkami, je potvrdením celkom iných priorít agrárnych politík v súčasnom svete, tvrdí autor.


Kompletné znenie príspevku nájdete na tejto linke