Strategické zámery v lesnom hospodárstve

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Analýza prezentuje pozíciu lesníctva v rámci rozvoja vidieka a jeho implementácie. V závere autor tiež uvádza prognózy rozvoja lesníctva a prístupy EÚ k bioekonomike.      

Európska únia sa začala lesníckej politike venovať najmä v druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia. Stalo sa tak preto, lebo roku 1995 sa toto Spoločenstvo rozšírilo o nových členov Fínsko, Švédsko, Rakúsko, čím sa lesné zdroje EÚ zdvojnásobili. Impulzom boli taktiež rôzne svetové podujatia, píše autor.

EÚ prijala Lesnícku stratégiu v roku 1998. Vytvoril sa tým rámec opatrení smerujúcich  k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov, založený na koordinácii lesníckych politík členských štátov a súvisiacich iniciatív Spoločenstva. Stratégia zdôrazňuje dôležitosť multifunkčnej úlohy lesov pre rozvoj spoločnosti a identifikuje rad kľúčových prvkov, ktoré tvoria základnú bázu pre jej implementáciu.

Ako druhý významný medzník identifikuje autor prijatie Akčného plánu EÚ pre lesy v roku 2006. Jeho všeobecným cieľom je podporovať a zlepšovať trvalo udržateľnú správu lesov a ich polyfunkčnú úlohu. Účelom akčného plánu je prispieť k dosiahnutiu cieľov obnovenej Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť a Göteborskej agendy pre trvalo udržateľný rozvoj. 

Európska komisia začína venovať veľkú pozornosť prognostickým prácam v pôdohospodárstve. Vypracovala napr. štúdiu: Scenár – Variantná štúdia o pôdohospodárstve a vidieckom svete, ktorá sa dotýka aj lesníctva. Identifikujú sa tu budúce tendencie a hnacie sily, ktoré budú tvoriť rámec európskej pôdohospodárskej a vidieckej ekonomiky v časovom horizonte 2020. Zo záverov tejto štúdie možno uviesť, že v období rokov 2000 – 2020  pokrytie lesom v členských štátov EÚ vzrastie  o 1 %, ostatnou prirodzenou vegetáciou o 2 %, eko aj to, že vo väčšine oblastí v ktorých klesá využitie poľnohospodárskej pôdy porastie lesné hospodárstvo.

Autor vyzdvihuje, že sa so spracovaním prognostických materiálov  v pôdohospodárstve začalo aj na Slovensku. Treba podporiť aktivity, ktoré v tomto smere vyvíja Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, ako aj Národné lesnícke centrum v lesníctve v rámci úlohy Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka, uzatvára europoslanec Peter Baco.


Kompletné znenie analýzy v slovenskom jazyku nájdete na tejto linke.