Kontrola obchodu s drevom sa sprísni, žiada to EÚ

FOTO: Pixabay

Kontrola obchodu s drevom podľa Európskej komisie sprísniť. Vyplýva to zo zverejneného návrhu zákona o uvádzaní dreva alebo výrobkov z dreva (takzvaný zákon o dreve) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Dátum nadobudnutia účinnosti zákona sa navrhuje na 1. januára 2018.

Podľa smernice z 20. októbra 2010 (EUTR) sú všetky subjekty hospodáriace s drevom, či výrobkami z dreva, vrátane štátnych orgánov povinné „zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh,“ informoval agrorezort.

Každý členský štát má tiež povinnosť zaviesť centrálnu evidenciu, určiť jeden alebo viac zodpovedných orgánov a určiť v oblasti uvádzania dreva na trh aj príslušné sankcie.

https://euractiv.sk/clanky/zivotne-prostredie/brusel-vycita-slovensku-nelegalnu-tazbu-dreva/

Štyri roky po…

Slovenská republika v súčasnosti, po viac ako štyroch rokoch od účinnosti EUTR, nevie podľa MPRV stále preukázať splnenie jeho základných ustanovení, ktoré sú adresované pre členský štát, nakoľko sa tieto povinnosti doteraz neimplementovali príslušným zákonom.

„EUTR, ako aj príslušné implementačné nariadenie, sa mali začať vykonávať od 3. marca 2013, pričom v SR bolo potrebné, aby sa od uvedeného dátumu vykonával štátny dozor pre účely EUTR voči novým subjektom uvedeným v nariadení, ktorými sú obchodníci (aj spracovatelia) a dovozcovia na trhu s drevom, monitorovacie organizácie a aby sa zabezpečila vymožiteľnosť práva vyplývajúca z EUTR,“ zdôvodnilo MPRV.

https://euractiv.sk/nazory/zivotne-prostredie/podpora-biopaliv-stoji-na-alternativnych-faktoch/

Návrh zákona sa týka aj euronariadenia z 20. decembra 2005, ktorým bol vytvorený licenčný systém FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva.

Dve kľúčové ministerstvá

Nový zákon implementuje nariadenie EUTR, pričom úlohu ústredného orgánu štátnej správy v oblasti uvádzania dreva na trh za Slovenskú republiku bude zabezpečovať rezort pôdohospodárstva, ktorý bude aj orgánom štátnej správy kompetentným na overovanie licencií FLEGT.

Čítajte aj: Pre uhoľné elektrárne platia nové normy, Slovensko môžu stáť 91 miliónov eur

V lesoch nevyhnutných pre potreby obrany štátu bude orgánom štátneho dozoru podľa EUTR Ministerstvo obrany SR. Ďalšími orgánmi štátnej správy v oblasti uvádzania dreva na trh z lesných pozemkov sú okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady.

„Vzhľadom na potrebu zabezpečenia kontroly obchodníkov s drevom, ako aj dovozcov a fyzických a právnických osôb uvádzajúcich drevo na trh z iných ako lesných pozemkov, orgánom štátneho dozoru bude právnická osoba zriadená ministerstvom, ktorú ministerstvo poverilo výkonom lesnícko-drevárskej inšpekcie,“ dodalo ministerstvo.