Organické farmárstvo čakajú jasnejšie pravidlá

„Nasledujúce mesiace chceme európskej verejnosti vyslať odkaz, že poľnohospodárstvo a rybolov budú pri budovaní novej ekonomiky na kontinente kľúčové,“ povedal po pondelňajšom rokovaní Rady EÚ taliansky minister poľnohospodárstva Maurizio Martina.

Jedným z dôležitých prvkov rastu európskeho poľnohospodárstva má byť v nasledujúcom období organické farmárstvo, ktoré si Taliani zvolili ako prioritu svojho predsedníctva. Chcú sa zamerať najmä na pravidlá kontroly a dovozu a na boj proti podvodom.

Európska komisia už v marci predstavila návrh nového nariadenia o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov. Jej iniciatíva v tomto smere vychádzala z minuloročnej verejnej konzultácie, do ktorej sa zapojilo 45000 respondentov a nasledoval ju akčný plán pre budúcnosť ekologickej výroby v Európskej únii.

Počiatočná skepsa

Pre členské štáty únie bude výzvou zvýšiť ponuku aj dopyt po bioproduktoch a zároveň na ne reagovať bez ohrozenia dôvery spotrebiteľov. Väčšina ministrov poľnohospodárstva v pondelok uvítala zámer zjednodušiť pravidlá pre organickú výrobu.

Predstavitelia niektorých krajín však pochybujú o tom, že sa má legislatíva zjednodušiť rušením výnimiek z platných pravidiel. Viacerí ministri sa zhodli, že tento krok je rozpore so snahou priviesť do odvetvia nových producentov a protirečí aj posilňovaniu dôvery spotrebiteľov.

Časť národných zástupcov tiež odmietla rozšírené užitie delegovaných aktov. Tie Komisia schvaľuje na základe konzultácií so sieťou expertov. Takýto akt môže byť zrušený alebo vetovaný Radou ministrov alebo Európskym parlamentom až po schválení.

Prečo organické farmárstvo?

Ekologická produkcia potravín je v úzkom súlade s cieľmi reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) na roky 2014-2020. „Je to kombinácia tých najlepších environmentálnych postupov, vysokej úrovne biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov a vysokých výrobných noriem založených na prírodných látkach a prirodzených postupoch,“ vyhlasuje Európska komisia.

Únia sa novou SPP prihlásila k snahe o zelenšiu potravinársku produkciu. V strede tejto snahy môže podľa akčného plánu stáť organické farmárstvo, ktoré zabezpečuje trvalo udržateľnú produkciu a prispieva k ochrane životného prostredia.

Komisia preto bioproduktom prisudzuje „dvojitú spoločenskú rolu“. Nielenže prispievajú k pokrytiu spotrebného dopytu, ale majú aj pozitívny vplyv na rozvoj vidieka.

Rokovanie Rady ministrov z úvodu týždňa má preto vyústiť v taký návrh legislatívneho rámca, ktorý tieto efekty ekologického poľnohospodárstva zvýrazní.