Platby na ochranu životného prostredia v rámci agropolitiky sú neefektívne, hovoria audítori

Opatrenia pre ekologizáciu zahŕňajú napr. diverzifikáciu plodín alebo zachovanie tzv. oblastí ekologického záujmu na ochranu biotopov. FOTO: Francois Boizot/Shutterstock

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) z roku 2013 zaviedla tzv. zelené platby.  Určené sú na financovanie ochrany životného prostredia v poľnohospodárskej krajine. Tvoria 30 % z priamych platieb v SPP a takmer 8 % z celkového európskeho rozpočtu (12 miliárd eur).

Európsky dvor audítorov (ECA) skúmal efektivitu týchto platieb v piatich členských krajinách (Francúzsko, Španielsko, Grécko, Poľsko a Holandsko).

„Je málo pravdepodobné, že tieto opatrenia prispejú k zlepšeniu ochrany životného prostredia alebo klimatickej zmeny“, povedal o závere skúmania člen dvora audítorov Samo Jereb.

Podľa audítorov viedli opatrenia k pozitívnej zmene iba v 5 % prípadov. Dôvodom nízkej efektivity opatrení je najmä fakt, že väčšina farmárov (65 %) nemusela na to, aby boli oprávnení žiadať zelené platby vôbec meniť svoje poľnohospodárske aktivity.

„Ekologizácia tak zostáva iba v rovine schémy podpory“, povedal Jereb.

Dvor je tiež toho názoru, že Európska komisia slabo špecifikovala ciele na hodnotenie efektivity opatrení na ekologizáciu. Zostávajú tak iba súčasťou komplexnosti SPP, ale v praxi neprinášajú žiadne pozitívne zmeny.

Súčasný model SPP umožňuje farmárom, aby „uplatňovali opatrenia na ekologizáciu s minimálnou záťažou pre členské štáty a farmárov samotných“, dodáva Jereb.

Komisia priznáva, že na to treba ísť inak

Európska komisia vo svojom stanovisku o budúcej podobe SPP sama priznáva, že dôraz na ochranu životného prostredia by mal byť v spoločnej politike silnejší. Komisia má predstavu, že členské štáty samé budú viac zodpovedné za to, ako dosiahnu strategické ciele. Tie budú podliehať schvaľovaniu Komisiou.

„Strategické ciele si stanovíme na spoločných rokovaniach s členskými štátmi,“ vysvetľuje podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen. „Súčasné opatrenia na ekologizáciu ale nefungovali tak ako by sme si želali. Mechanizmus pre ciele v oblasti životného prostredia nie je ideálny. Preto chceme túto metodológiu zmeniť.“

 

 

Stanovisko Komisie vníma Dvor audítorov pozitívne: „Zo stanoviska je jasné, že Komisia presunie veľa zodpovedností na členské krajiny. To ale neznamená, že Komisia zostane bez práce. Stále bude zodpovedať za kontrolu nad národnými programami a definovanie cieľov na európskej úrovni“, povedal Jereb.

„Budeme mať 27 rôznych poľnohospodárskych politík. Nemusí to byť ale nevyhnutne zle, keďže podmienky v rôznych členských štátoch sa veľmi líšia,“ komentoval audítor.

Zodpovednosti sa niektorí boja

Niektoré členské krajiny vyjadrili obavu, že presunom zodpovedností na národnú úroveň sa na národnú úroveň presunie aj zodpovednosť za financovanie SPP. V súčasnosti je SPP úplne financovaná európskym rozpočtom.

Na obdobie 2014 až 2020 predstavuje SPP 38 % európskeho rozpočtu, 408,31 miliárd eur.

„SPP svoje základne ciele jednoznačne naplňuje a je dôležité pre ňu zachovať dostatočné zdroje z európskeho rozpočtu,“ varoval estónsky minister pre poľnohospodárstvo Tarmo Tamm.

„Nemalo by dôjsť k opätovnej nacionalizácii alebo k otváraniu prvého piliera (priame platby, pozn. red.) pre spolufinancovanie (národnými rozpočtami, pozn. red.). Spôsobilo by to problémy v konkurenčných podmienkach.“

Katainen reaguje, že nacionalizáciu politiky si nikto neželá. „Ani Rada, ani Komisia. Znamenalo by to hrozbu pre spoločný trh. Takýto vývoj si nikto nepraje.“

Dvor audítorov Komisii odporúča, aby umožnila farmárom prístup k dotáciám iba pod podmienkou, že spĺňajú základne normy pre ochranu životného prostredia.

Pre špecifické ciele ako je ochrana biodiverzity alebo opatrenia na podporu sekvestrácie uhlíka by mali byť vytvorené „silnejšie programové opatrenia“ a farmári by mali mať prístup k financiám iba pri spĺňaní podmienok.

Európska komisia berie správu Dvora audítorov na vedomie. Správa menuje tak pozitíva SPP ako aj rezervy týkajúce sa opatrení na ekologizáciu,“ reagoval hovorca Európskej komisie.

„Na základe nášho vlastného vyhodnotenia opatrení na ochranu životného prostredia už Európska komisia sama identifikovala oblasti, kde existuje priestor na vylepšenie a niektoré tieto opatrenia budú zavedené už od 1. januára 2018.“

Európska komisia predstaví svoj legislatívny návrh pred budúcim letom, potom ako najprv predloží predstavu o celkovom rozpočte EÚ na ďalšie viacročné obdobie.