Pomoc z únie pre najchudobnejších sa rozšíri

Zdroj: TASR/AP Photo/Petros Giannakouris

Členské štáty EÚ chceli v rámci rozpočtových škrtov obmedziť Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) na 2,5 miliardy eur do roku 2020.

Poslanci Európskeho parlamentu sa po dlhých rokovaniach s Radou dohodli na konečnej sume vyššej 3,5 miliardy eur.

Podľa oficiálnych údajov bolo v roku 2011 v únii pod vplyvom krízy ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 120 miliónov Európanov. Predstavuje to nárast o 4 milióny ľudí oproti roku predtým.

Upravený fond pre sociálne najslabších nahrádza program, na základe ktorého boli medzi chudobných od roku 1987 prerozdeľované poľnohospodárske prebytky. Bol súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Na Slovensku v rámci neho charitatívne organizácie distribuovali základné potraviny. Na potravinovú pomoc mali nárok napríklad deti v náhradnej rodinnej starostlivosti, poberatelia dávok v hmotnej núdzi, osoby na hranici životného minima a dôchodcovia, ktorých starobný dôchodok nepresahuje 305 eur.

Maximálny objem pomoci na jednu osobu bol nastavený na 20 kg pšeničnej múky a 20 kg cestovín. V roku 2012 však došlo na Slovensku k problémom s logistikou programu.

Poľnohospodárske prebytky sa únii v posledných rokoch zmenšujú.

Úlohou nového programu je preto poskytovať nie len potraviny, ale aj oblečenie a ďalšie základné potreby tým, čo „zažívajú krajnú núdzu, predovšetkým nedostatok potravín, bezdomovectvo a detskú chudobu“. Uviedla to írska europoslankyňa Emer Costellová, ktorá predložila návrh do parlamentu.

„Počas rok trvajúcich rokovaní s členskými štátmi a Komisiou sa nám podarilo dosiahnuť naše hlavné ciele – zvýšiť rozpočet [fondu] z 2,5 na 3,5 miliárd eur, posilniť úlohu organizácií bojujúcich s chudobou v oblasti navrhovania, prevádzky a monitorovania programu, a zjednodušiť administratívne postupy.

Ide o vôbec prvú konkrétnu európsku iniciatívu, ktorá poskytuje pomoc ľuďom zažívajúcim extrémnu núdzu, a to najmä v súvislosti s nedostatkom potravín, stratou bývania a chudobou detí, vo všetkých členských štátoch. Poskytovať sa po novom bude aj ošatenie, či školské pomôcky pre deti.

Darované potraviny

Fond bude podporovať činnosti týkajúce sa zhromažďovania, prepravy, skladovania a distribúcie darovaných potravín, aby sa zvýšil objem a dodávky potravín pre najchudobnejších. Zároveň sa tak zamedzí ich plytvaniu. 

Miera spolufinancovania EÚ

Text nariadenia o Fonde zohľadňuje požiadavku Európskeho parlamentu, aby bola miera spolufinancovania fondu zo strany EÚ stanovená za bežných okolností na 85% oprávnených výdavkov. V členských štátoch najviac postihnutých hospodárskou krízou sa mal podiel EÚ na financovaní zvýšiť na 95%.

Pozície

"Okrem vytvárania dlhodobých riešení ako tvorba pracovných miest vo všetkých regiónov a posilňovanie sociálnej infraštruktúry napr. s pomocou štrukturálnych fondov, je potrebné zabezpečiť aj priame prostriedky pre najodkázanejšie osoby v hmotnej núdzi. Preto podporujem dostatočné finančné krytie tohto fondu," uviedol slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH).

""EÚ je najrozvinutejšou časťou sveta, aj napriek tomu skoro jedna štvrtina Európanov čelí chudobe. Preto považujem za veľmi dôležité, aby sme mali k dispozícii nástroj, ktorým môžeme účinne zamedziť hladu a hmotnej núdzi. Avšak musíme sa snažiť o zlepšenie ekonomickej situácie, aby sme takéto nástroje v budúcnosti nepotrebovali,"" uviedla europoslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, SMER-SD).

"Vítam snahu pomôcť ľuďom, ktorí sú na to odkázaní. No zároveň mám obavy z administratívnej zložitosti fungovania tohto fondu. Ak má byť jeho pomoc účinná, je potrebné priebežne vyhodnocovať jej využívanie v jednotlivých členských štátoch a tiež spätnú väzbu zo strany neziskových organizácií," uviedla europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH).