S vyššími cieľmi v oblasti recyklácie za udržateľným rastom

Cieľom návrhu, ktorý prijala Komisia (2. júl), je nasmerovať EÚ k hospodárstvu využívajúcemu odpad, zvýšiť objem recyklovaného odpadu, zabezpečiť prístup k surovinám a hospodársky rast.

V tejto úlohe by mali napomôcť ambiciózne ciele, kľúčové ustanovenia týkajúce sa nástrojov na dosiahnutie stanovených cieľov a monitoring.

EÚ sa pokúša o zásadný prechod od lineárneho k cyklickému hospodárstvu, posilnenie cieľov týkajúcich sa odpadov v existujúcich smerniciach, je pre tento prechod zasadené.

Udržiavanie materiálov v produktívnom využití na dlhší čas, ich opätovné využitie a zlepšenie efektivity zároveň zlepšia konkurencieschopnosť EÚ na celosvetovej scéne.

Návrh je prezentovaný ako súčasť balíka pre hospodárstvo využívajúce odpad.

Čo dôležité prináša nový návrh

Od Európanov sa očakáva, že do roku 2030 budú recyklovať 70 % komunálneho odpadu a 80 % odpadov z obalov.

Do roku 2025 by mal byť postupne ukončený vývoz recyklovateľného odpadu na skládky.

Do návrhu je zahrnutý aj cieľ týkajúci sa obmedzenia morského odpadu a boja proti plytvaniu potravinami.

O 30 % by sa mala do roku 2025 znížiť produkcia odpadov v potravinárstve.

Lepšie ako doteraz sa bude podľa návrhu monitorovať aj nebezpečný odpad.

Návrh počíta s meraním produktivity zdrojov na základe pomeru HDP/spotreba surovín. O zvýšení tejto produktivity o 30 % do roku 2030 by sa malo podľa návrhu uvažovať ako o jednom z možných hlavných cieľov v blížiacom sa prehodnotení stratégie Európa 2020.

Zjednodušia sa právne predpisy týkajúce sa odpadu a posilní sa spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť lepšie vykonávanie predpisov.

Súčasťou iniciatívy sú aj doplňujúce oznámenia, ktoré sa sústreďujú na "ekologické pracovné miesta", zelený akčný plán pre malé a stredné podniky a možnosti efektívneho využívania zdrojov v sektore stavebníctva.

Splnenie nových cieľov týkajúcich sa odpadu by v porovnaní so súčasným stavom pomohlo vytvoriť 580 000 nových pracovných miest.

Pozície:

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Lineárne hospodárske systémy, ktoré sme zdedili z 19. storočia, používame ešte stále aj v 21. storočí, v ére rozvíjajúcich sa ekonomík, miliónov nových spotrebiteľov zo strednej triedy a navzájom prepojených trhov.

„Ak si chceme udržať konkurencieschopnosť, musíme naše zdroje využívať naplno, to znamená recyklovať ich na opätovné použitie, a nie odvážať ich ako odpad na skládky,“ pokračoval.

Prechod na cyklické hospodárstvo je nielen možný, ale je aj rentabilný, to však neznamená, že sa nám podarí dosiahnuť ho bez správnych politík. V cieľoch na rok 2030, ktoré navrhujeme, sa hovorí o tom, že už dnes je potrebné prijať opatrenia na urýchlenie prechodu na cyklické hospodárstvo, a využiť tak príležitosti v oblasti podnikania a pracovných miest, ktoré ponúka,“ dodal.

„Výskum a inovácia sú kľúčovými faktormi úspechu cyklického hospodárstva, a práve preto dnes navrhujeme integrovaný prístup,“ uviedla európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová.

Okrem podporného regulačného rámca poskytne náš nový program Horizont 2020 aj know-how potrebné na to, aby sa v EÚ vytvorilo ekologické, konkurencieschopné hospodárstvo s nízkymi emisiami CO2 a efektívnym využívaním zdrojov,“ dodala.