Vyššie stopy pesticídov má 1,9 % európskych potravín

Potravinárske produkty v Európskej únii každoročne monitoruje Správa o rezíduách pesticídov v potravinách. Výskum zverejnený minulý týždeň úradom EFSA (European Food Safety Authority) skontroloval stopové množstvá pesticídov u 79 000 vzoriek potravín.

EFSA analyzovala trh s potravinami v 27 členských štátoch únie a v dvoch krajinách EZVO. Primárnym cieľom bolo posúdiť maximálne hladiny rezíduí pesticídov (maximum residue levels, MRL) u bežne dostupných potravín. Ich výšku stanovujú nariadenia Európskej komisie.

Z výsledkov prieskumu vypláva, že limity MRL už tretí rok po sebe spĺňa vyše 97 % všetkej potravy.

„Je to veľmi dobrá správa pre európskych spotrebiteľov, farmárov aj pre náš priemysel. Ukazuje sa, že v Európe máme vysokú úroveň bezpečnosti potravín aj vynikajúce zručnosti užívateľov pesticídov,“ povedal generálny riaditeľ organizácie European Crop Protection Association Jean-Charles Bocquet.

Dlhodobé riziko pre konzumentov môžu potenciálne predstavovať 2 pesticídy – dieldrin a heptachlór. Obe látky sa v európskom potravinovom reťazci nachádzajú aj napriek tomu, že ich EÚ v roku 1979 zakázala.

Výskyt oboch pesticídov je zapríčinený veľkou odolnosťou ich molekúl v životnom prostredí. Potraviny, ktoré ich obsahujú, sa stávajú nebezpečné iba pri nadmernej konzumácii, zdôraznili predstavitelia EFSA.

Výskum tiež odhalil menšie percento MRL u organických potravín. V porovnaní s neorganickými potravinami je u nich zastúpenie pesticídov päťkrát nižšie. Stopové množstvá chemických látok sú tiež nižšie u potravín, ktoré sú vyrobené v únii, ako u tých, ktoré sa do nej dovážajú (0,9 % verzus 3,7 %).

Zvýšené stopy pesticídov sa objavili pri špenáte (6,5 %), fazuľových strukoch (4,1 %), pomarančoch (2,5 %), uhorkách (2,1%) a ryži (2 %).

Chemicky kontaminované potraviny sa do únie dostávajú najčastejšie z Vietnamu, Kene, Guatemaly, Malajzie či z Thajska.

EFSA tiež poukázala na to, že 53,4 % potravín v Európe sa prítomnosti rezíduí pesticídov úplne vyhlo. Z vyše 170 pesticídov, ktoré bral výskum do úvahy, sa 40 neobjavilo vôbec.