Prínos maloobchodu a veľkoobchodu k európskej ekonomike

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Takmer 1 z 4 (22 %) podnikov v EÚ spadá do segmentu obchodu (maloobchod – 15 % aj veľkoobchod- 7 %). Ide o 5,5 milióna firiem, z ktorých 99,9 % predstavujú malé a stredné podniky.

Sektor prispieva k európskemu HDP 10 % a zamestnáva 13 % európskej pracovnej sily, čo z neho robí 2. najväčšieho zamestnávateľa po výrobe.

Sektor zamestnáva 29 miliónov ľudí, teda každého siedmeho pracujúceho Európana. V čase, kedy Európa trpí vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí, je v obchode jeden zo štyroch zamestnancov človek vo veku medzi 15-24 rokov. Sektor ponúka pracovné miesta pre širokú škálu zručností a úrovní vzdelania.

Pluralita obchodu a predajných kanálov uspokojuje širokú plejádu spotrebiteľov a ich preferencií, konštatuje štúdia. Hodnotí aj dopad regulácie na tento sektor európskej ekonomiky.

Pre európsky obchod je tiež typická inovácia. Prekvapivým zistením je napríklad, že malo- aj veľkoobchod sú omnoho otvorenejší kolaboratívnym inováciám a adaptáciám svojich služieb než mnohé iné sektory. Okrem inovatívnych technológii sem spadá aj rozvoj vlastných značiek, nové procesy a technológie na riadenie dodávateľského reťazca, sledovania dodávok a zásielok, elektronické cenovky pultoch alebo elektronický obchod ako taký.

Digitálna ekonomika je hybnou silou aj pre európsky maloobchod aj veľkoobchod. Pre firmy z tohto segmentu  prináša digitalizácia príležitosti a výzvy pre väčšiu efektivitu, nové biznismodely, spôsoby predaja a vytváranie nových pracovných miest, ktoré vyžadujú nové zručnosti.

Správa bola prezentovaná aj eurokomisárovi zodpovednému za obchod Karlovi De Guchtovi na podujatí v Bruseli. Štúdiu je možné nájsť na tomto linku. Realizoval ju Institute of Retail Management na Said Business School of Oxford Univesity. Bola podporená výskumným grantom asociácií Eurocommerce, European Retail Round Table a Independent Retail Europe.