Kohézna politika po novom: Urobiť viac za menej (+ VIDEO)

Diskusia "Post 2020 Cohesion Policy: Social & Gender Aspects" [Štefan Bako / EURACTIV Slovensko]

Európske fondy by mali krajiny motivovať a pomáhať im, nie byť nástrojom trestania.

Európskych peňazí na znižovanie sociálnych a ekonomických rozdielov v EÚ bude ďalšom rozpočte (2020-2027) menej. Debata o tom, kam ich nasmerovať a ako ich míňať lepšie prebieha práve teraz. Svoje základné predstavy už načrtli Európsky parlament aj slovenská vláda.

Vláda spísala argumenty za pokračovanie eurofondov a návrhy na ich lepšie využitie

Slovensko nechce, aby sa do bucúnosti eurofondy podmieňovali kritériami, ktoré nesúvisia s cieľmi politiky súdržnosti.

Európska komisia príde s konkrétnymi návrhmi politike súdržnosti až v druhej polovici roka 2018. Zatiaľ zbiera podnety priamo od členských štátov a cez verejnú konzultáciu. Možnosť zapojiť sa pre širokú verejnosť je do 8. marca.

Nemecká europoslankyňa Terry Reintke (Zelení/EFA) hovorí, že chce vedieť, čo si o téme myslí Slovensko, pretože sa považuje „viac za európsku ako nemeckú europoslankyňu.“

Europoslankyňa Terry Reintke [Štefan Bako / EURACTIV Slovensko]

Reintke bola tieňovou spravodajkyňou svojej politickej skupiny k správe o základných pilieroch politiky súdržnosti EÚ po roku 2020, v ktorej Európsky parlament nastavil svoje priority.

Na Slovensku diskutovala na podujatí „Post 2020 Cohesion Policy: Social & Gender Aspects.

Európsky parlament podľa nej presadzuje, aby kohézna politika ako „úspešný príbeh“ pokračovala aj v nasledujúcom období, hoci určite potrebuje zmeny. Správa europarlamentu mala byť jasnou odpoveďou pre tých, ktorí kohézne financovanie cez tzv. eurofondy spochybňovali, prípadne hovorili, že to treba robiť úplne inak.

Nie je to len redistribúcia

„Nie je to len o redistribúcii zdrojov, aj keď si to niektorí myslia. Je to o tom pripraviť Európsku úniu na výzvy 21. storočia, ako sú digitalizácia, klimatické zmeny, manažment migrácie,“ hovorí Reintke.

Osobne dúfa, že Nemecko bude ochotné kompenzovať výpadky v európskom rozpočte spôsobené odchodom Veľkej Británie.

Do budúcna treba podľa nej akútne riešiť najmä zvyšujúce sa sociálne nerovnosti prítomné takmer vo všetkých členských štátoch EÚ. „Ak sa tomu nepostavíme čelom, budeme mať veľký problém ubrániť európsky projekt.“

Nádej vidí v uplatnení Európskeho piliera sociálnych práv.

Ekonomická radkyňa zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ľudmila Majláthová hovorí, že Komisia je presvedčená o opodstatnenosti politiky súdržnosti. Odvoláva sa pri tom na závery tzv. 7. Kohéznej správy, podľa ktorej sú stále regióny, ktoré nedosahujú rast z predkrízového obdobia, stále pretrvávajú problémy s nezamestnanosťou aj rozdiely v konkurencieschopnosti.

Ľudmila Majláthová, Zastúpenie EK na Slovensku

Európska pridaná hodnota

Európska komisia ale bude presadzovať, aby sa financovali opatrenia, ktoré majú jasnú európsku pridanú hodnotu. Okrem tradičných oblastí ako zamestnanosť, výskum, inovácie, zmena klímy, transformácia energetiky a životného prostredia by to mal byť aj ľudský kapitál a sociálna konvergencia.

Výpadok bude v budúcom rozpočte ako na strane príjmov, kvôli brexitu, tak aj na strane výdavkov, kvôli novým oblastiam vyžadujúcim zdroje, ako je obrana, či migrácia.

Komisia preto avizuje, že ukrajovať sa bude zo všetkých existujúcich programov. Ušetrené zostanú len dva – Horizont 2020, ktorý financuje vedu a výskum a program Erasmus+ na podporu vzdelávania a cezhraničnej mobility.

Slovensko chce jednoduchú a flexibilnejšiu podporu

Riaditeľka Centrálneho koordinačného úradu (Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu) Denisa Žiláková vysvetľuje, že Slovensko si uvedomuje že nová kohézna politika už nebude v rovnakom objeme a stave ako v súčasnom období (2014-2020).

Slovensko by ju však rado udržalo ako hlavnú investičnú politiku EÚ. „Je to pre nás kľúčové“, hovorí šéfka CKO.

Slovenské pozície k novému nastaveniu politiky sa podľa Žilákovej tvorili aj na základe dotazníkovej konzultácie so sociálnymi partnermi, samosprávami a ďalšími aktérmi.

Denisa Žiláková, riaditeľka Centrálneho koordinačného úradu

Slovensku napríklad záleží na administratívnom zjednodušovaní. Hovorí, že viac ako procesnú stránku treba sledovať výsledky podporených projektov. Nová politika súdržnosti by podľa Slovenska nemala popri zaostávajúcich zabúdať ani na rozvinuté regióny, pretože tie sú „prirodzenými motormi rastu“.

Podmienenosť

Slovensko ale odmieta podmieňovanie čerpania európskych fondov faktormi, ktoré s politikou priamo nesúvisia.

Z niektorých členských krajín totiž zaznieva, že by mala existovať možnosť tieto prostriedky zastaviť, ak krajina zlyháva v základných povinnostiach, napríklad v rešpekte pre princípy demokracie a vlády zákona.

Terry Reintke hovorí, že podobné návrhy počúva na debatách v Nemecku. „Je to argument, s ktorým sa veľmi ťažko polemizuje“.

Sama síce súhlasí s kritikou poľskej vlády, ale je skeptická, či obmedzenie financovania z EÚ je užitočný nastroj na riešenie takýchto problémov. Takýto krok by mal byť podľa nej iba posledným riešením.

Európska komisia zatiaľ podľa Ľudmily Majláthovej  nemá v tomto bode ustálenú pozíciu. Slovensko to podľa vládou schváleného materiálu odmieta.

Eurofondy by mali motivovať

Terry Reintke nesúhlasí ani s podmieňovaním čerpania fondov makroekonomickými kritériami. Nie je podľa nej šťastné trestať už tak problémové regióny tým, že im zoberieme jediné dostupné prostriedky, ktoré majú.

Skôr si myslí, že by európske fondy mali byť používané ako pozitívny motivačný nástroj pre presadzovanie určitých politík a na ovplyvnenie rozhodnutí.

Majláthová hovorí, že už dnes sú oblasti financovania do určitej miery zladené s tým, čo Európska komisia odporúča krajinám v rámci makroekonomickej kooridnácie (Európskeho semestra) a každoročných špecifických odporúčaní (CSRs).

Európska komisia navrhuje aj nový nástroj na podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch pod názvom „Reform Delivery Tool“, ktorý sa spomína v decembrovom návrhu k dokončeniu eurozóny.

 

 

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8