Ako na europrojekty v zdravotníctve?

Silvia Balázsiková, hovorkyňa MZ SR (foto: MZ SR)

Operačný program Zdravotníctvo (OPZ) sa delí na tri prioritné osi, z ktorých prvá sa týka hlavne nemocníc a špecializovaných nemocníc, druhá polikliník a zdravotných stredísk vo obciach z pólov rastu. Tretia – venovaná technickej pomoci sa dotýka implementácie programu na samotnom ministerstve.

Koncom novembra samostatný program určený pre zdravotníctvo schválila už aj Európska komisia. Po jeho prečítaní EurActiv.sk adresoval ministerstvu niekoľko otázok, na ktoré odpovedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Silvia Balázsiková s tímom zodpovedným za riadenie a implementáciu Operačného programu Zdravotníctvo 2007-2013.
 

 • Čo sa myslí v OPZ pod aktivitami „likvidácia starých a budovanie nových častí nemocníc? Nepôjde tu o zbytočné investície do betónu a stavieb na úkor kvalitného diagnostického vybavenia?

Je to uvedené ako možnosť, pretože v niektorých prípadoch je efektívnejšie zbúrať starú stavbu a postaviť novú, ako starú rekonštruovať. Bude to závisieť od konkrétneho projektu, ktorého efektívnosť bude posúdená v procese hodnotenia a výberu projektov.

 • Aký má súvis aktuálna minimálna sieť poskytovateľov zdravotných služieb SR Slovenska s oprávnenosťou samotných žiadateľov? Nebude ministerstvo v konflikte záujmov (novelizované nariadenie zaraďuje do minimálnej siete iba zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, pozn. redakcie EurActiv.sk)? Veď bude rozhodovať o peniazoch na projekt pre nemocnicu, ktorej je samo zriaďovateľom? Vzdáte sa vtedy hlasovania o schválení prostriedkov pre takýto projekt?

Oprávnení žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) budú v prípade prioritnej osi 1 všeobecné a špecializované nemocnice s prednostným zameraním na „skupinu 5“ s ohľadom na trendy v racionalizácii siete a pri prioritnej osi 2 to budú polikliniky a zdravotné strediská, ktoré majú 5 a viac ambulancií.

Hodnotiaci proces zabezpečia interní a externí hodnotitelia pri dodržaní zásady nestrannosti. Pri výbere projektov bude rozhodovať výberová komisia na základe hodnotiacich a výberových kritérií schvaľovaných monitorovacím výborom.

Zloženie výberovej komisie je tvorené na princípe partnerstva pri dodržaní zásady nestrannosti.

 • Čo bude s nemocnicami, ktoré majú štatút nezisková organizácia. Ako sa budú posudzovať a ako bude vyzerať u nich spolufinancovanie: 5 %, 15 % alebo viac?

Neziskové organizácie budú podporené cez schému štátnej pomoci, kde je financovanie stanovené podľa regionálnej mapy štátnej pomoci.

 • Prečo je teda v programe len veľmi stručne načrtnutá téma schém štátnej pomoci a nie je o nich komplexnejší odsek?

Schéma štátnej pomoci bola oficiálne predložená MF SR. Keďže ide o schému, ktorá sa zameriava výlučne na sektor zdravotníctva, bude potrebná jej notifikácia Európskou komisiou. V súčasnosti MZ SR pripravuje notifikačné formuláre. Po schválení EK bude zverejnená v Obchodnom vestníku.

 • Mimochodom, prečo sa v programe používa zastaraná terminológia „skupina chorôb č. 5“. Viacerí lekári nás upozornili, že existuje a používa iná klasifikácia. Ako tento často zdôrazňovaný aspekt sa prejaví v potenciálnych projektoch? Máme tomu rozumieť, že nemocnice budú opravovať (zatepľovať, prestavovať, atd.) a vybavovať technikou len tieto oddelenia, ktoré liečia tieto choroby?

Pojem „skupina 5“ je pracovný termín Operačného programu Zdravotníctvo (OPZ), ktorý nevychádza zo zaužívaných termínov, ale z analytickej časti OPZ – ide o päť najčastejších príčin ochorení a úmrtí obyvateľov SR.

Podpora z OPZ bude zameraná na celý stavebný objekt s prednostným zameraním na skupinu 5 ochorení, čiže nielen na oddelenia, ktoré sú zamerané na liečenie týchto chorôb.

 • Krížové financovanie (doplnkové financovanie programov ERDF a ESF navzájom, pozn. EurActiv.sk) uvažujete len pri osi 2 pri národných projektoch. Ale čo os 1, kde sa určite musí investovať do ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho personálu, ktorý bude obsluhovať a pracovať s high-tech technológiou? Tu nebude potrebné financovanie z ESF?

Krížové financovanie sa uplatní pri opatrení 2.2, prioritnej osi 2 na propagáciu národného projektu „Nákup mobilných mamografických jednotiek“, bez ktorej by nebol dosiahnutý účel projektu. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov bude zabezpečené cez Operačný program Vzdelávanie, opatrenie 2.2 „Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“, ktoré je v gescii MZ SR ako Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO), kde riadiacim orgánom je ministerstvo školstva.

Predchádza sa tým duplicite oprávnených výdavkov a dochádza k maximalizácii využiteľnosti prostriedkov štrukturálnych fondov pre oblasť investícií v zdravotníctve.

 • Kedy budú na svete konečná príručka pre žiadateľov – teda manuál k programu a kedy a načo pôjdu prvé výzvy?

Príručka pre žiadateľov a programový manuál budú vypracované v termínoch podľa uznesenia vlády č.407/2007 (teda do 1 mesiaca po schválení programu EK, pozn. EurActiv.sk). Prvé výzvy môžu byť vyhlásené až po schválení hodnotiacich a výberových kritérií monitorovacím výborom. Harmonogram a zameranie výziev na rok 2008 bude včas zverejnený.

 • Čo treba rozumieť pod tzv. "inými zdrojmi pre spolufinancovanie" uvádzanými vo finančnom pláne OPZ. Aké sú to zdroje okrem príspevku ERDF a národných zdrojov?

Súkromné zdroje prijímateľov.

 • V programe sa často spomína komplexný reštrukturalizačný projekt ako dôležité kritérium pre možnú podporu? V akom objeme teda počítate minimálnu a maximálnu veľkosť jedného takéhoto projektu a aký typ aktivít musí kombinovať? Budú napríklad  realizovateľné len projekty čisto stavebného charakteru. Alebo sa budú musieť kombinovať napr. s nákupom diagnostiky, IT vybavenia, prístrojov, interiérového vybavenia … ?

Komplexný prístup bude podrobnejšie zadefinovaný v programovom manuáli. Horná a dolná hranica projektu bude stanovená vo výzve.

 • Ako to bude s fakultnými nemocnicami, ktoré sú aj školiacimi – vzdelávacími pracoviskami? Budú žiadať peniaze v OP Výskum a vývoj a aj v OP Zdravotníctvo?

Pre OPZ budú fakultné nemocnice oprávnenými žiadateľmi, pre tie typy aktivít, ktoré sú zadefinované v OPZ a budú podrobnejšie rozpracované v programovom manuáli a vo výzve. Informácie k OP výskum a vývoj Vám poskytne Ministerstvo školstva SR.

 • V programe sa odkazuje na adicionalitu (doplnkovosť OP, keď sa nesmú financovať rovnaké aktivity z dvoch programov, pozn. EurActiv.sk). Ako to bude napríklad v prípade rekonštrukcie kotolní, výmeny palivového systému a riešení odpadu? Majú nemocnice žiadať extra na tieto aktivity na ministerstve životného prostredia z OP Životné prostredie?

V oblasti likvidácie nebezpečného nemocničného odpadu budú projekty predkladané na MŽP OP Životné prostredie. V oblasti riešenia vykurovacieho systému budú môcť byť financované aj z OPZ.