Je nutná konzistentnosť medzi textom rôznych kúskov odpadovej legislatívy

Niektoré regióny a mestá v Európe sú pri zbere odpadu úspešnejšie než iné. Ako by tí, s najhoršími výsledkami, mohli svoj výkon zlepšiť?

Materiálové zdroje v toku komunálneho odpadu sú rôznorodé, keďže sa tvoria v každej domácnosti a miestnej firme. Aby sa zlepšila miera zberu, je potrebné koherentné, široké a nepretržité komunikačné úsilie, ktoré zasiahne všetkých občanov a informuje ich o tom čo, ako, kedy a kde recyklovať (triediť) ich odpadové suroviny a čo sa deje s týmito zozbieranými materiálmi.

Popri komunikačnému úsiliu tiež musí existovať vhodná infraštruktúra zberu, zariadenia na roztriedenie a spracovanie, aby sa dokončila extrakcia získaných surovín.

Členské štáty, ktoré dnes nedosahujú ciele pre recykláciu musia implementovať koherentný systém odpadového hospodárstva a podporiť ho analogickou komunikačnou kampaňou, aby došlo k zlepšeniu.

Čo môže urobiť EÚ na to, aby sa zvýšila miera opätovného použitia, recyklácie a možno spaľovania v krajinách, ktoré sa nadmerne spoliehajú na skládkovanie?

EÚ, ktorá to plánuje aj v rámci revízie odpadových cieľov, môže stanoviť vyššie ciele pre recykláciu, ciele pre opätovné použitie alebo ešte lepšie kľúčové indikátory výkonnosti pre opätovné použitie a prevenciu, keďže je zložité stanoviť presné merania pri oboch týchto aspektoch. Navyše sa v EÚ môžu stanoviť minimálne požiadavky kvality pre vytriedený odpad, aby sa zvýšila kvalita opätovne získaných materiálov a tým sa zvýšila ich trhová hodnota. Na úrovni EÚ sa nemôžu stanovovať dane a poplatky, avšak môžu sa určiť ciele pre redukciu skládkovania a tiež zákazy skládkovania určitých odpadov, ako je napríklad organický odpad, plasty alebo iné materiály.

V súlade so smerovaním EÚ v oblasti efektívnosti zdrojov, odpadovou hierarchiou a snahou vytvoriť cirkulujúce hospodárstvo v Európe, naše združenie podporuje to, aby materiálové zužitkovanie malo pri tokoch odpadu prioritu pred energetickým zhodnotením. Medzičasom, kým napríklad Bulharsko progresívne uzatvára nezvládnuté skládky a zlepšuje svoje výsledky pri zbere a recyklácii, mohlo by sa predostrieť, že časť toku odpadov, pre ktoré ešte v Bulharsku neexistujú metódy ani kapacity spracovania, by mohla putovať na energetické využitie v iných európskych krajinách, ktoré majú nejakú rezervnú kapacitu. Táto situácia by mohla existovať možno tri až päť rokov a počas tejto doby by sa naplnili progresívne zvyšujúce ciele pre recykláciu.

Počas tohto obdobia by sa mohol náležite identifikovať zvyškový odpad zostávajúci po opätovnom využití a recyklácii a naplánovať kapacita pre premenu lokálneho odpadu na energiu.

Žiadate väčšiu zodpovednosť výrobcov za to, čo sa stane s produktom po tom, čo sa dostal  spotrebiteľovi. Čo to znamená a ako by to mohlo pomôcť Únii dosiahnuť lepšiu mieru opätovného využitia a recyklácie?

Nepovedala by som, že chceme väčšiu zodpovednosť výrobcov, ale že chceme, aby došlo k vyjasneniu existujúceho princípu v rámcovej smernici o odpade a všetkých ostatných relevantných smerniciach, a jeho dôslednú implementáciu. Tým by producenti, ktorí platia za zber a opätovné použitie alebo zhodnotenie všetkých obalov a batérií, ktoré uvedú na trh, získali lepšiu hodnotu za peniaze, samosprávy budú lepšie platené za využívanie svojej infraštruktúry a v ekonomickom cykle bude pre ďalšie použite dostupné väčšie množstvo a lepšia kvalita získaných produktov a materiálov.

Chcete, aby organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré organizujú recykláciu mnohých produktov, boli transparentnejšie pri svojich metódach a financovaní. Čo sa tým dosiahne?

Transparentnosťou vo fungovaní OZV, obzvlášť pokiaľ ide o ich financie a štatistiky materiálových tokov, sa dosiahne lepšie a väčšie množstvo recyklovaných materiálov. To bude možné dosiahnuť tým, že:

  • producenti budú vedieť za čo platia (ako sa ich zodpovednosť výrobcov uplatňuje a za čo v praxi platia)
  • regulátor bude schopný overiť, že sa platí za využívanie verejnej infraštruktúry
  • a konzistentnými a nepretržitými kampaňami.

Čo žiadate v rámci revízie pravidiel EÚ pre odpad?

Vo všeobecnosti asociácia Municipal Waste Europe žiada konzistentnosť medzi textami rôznych kúskov odpadovej legislatívy, počínajúc celým súborom definícií v rámcovej smernici o odpade.

Pálčivý príklad je chýbajúca definícia komunálneho odpadu v tejto smernici. Samosprávy navrhujú, aby na úrovni EÚ táto definícia zahŕňala domácnosti a podobný odpad z podnikania a priemyslu.

Pre štatistickú koherentnosť tiež samosprávy navrhujú, aby sa povinnosť o hláseniach týkala materiálov recyklovaných zo sektora obchodu a priemyslu. Dôvod za tým je, že niektoré členské štáty EÚ definujú komunálny odpad len ako odpad z domácností, zatiaľ čo iné ako ten z domácností a jemu podobný. Keď sa tieto rôzne štatistiky porovnávajú na úrovni EÚ, bez dodatočných informácií od obchodu a priemyslu, je ľahko pochopiteľné, že tieto údaje sa porovnávajú bez vzájomného vzťahu a výsledok teda nemôže byť spoľahlivý.

Okrem presadzovania súdržnosti medzi právnymi textami, asociácia tiež presadzuje viac praktický prístup v smerniciach, zameraný na uľahčenie implementačnej fázy. Tento aspekt je najdôležitejší vo východných a južných členských štátoch, ktoré nemajú flexibilitu alebo skúsenosť, aby boli schopné interpretovať európske texty. To potom odsúva alebo brzdí implementáciu. Príkladom toho je napríklad súčasná existencia štyroch rôznych metód vypočítavania recyklovaného množstva, hoci by mala byť len jedna.

Celý súbor návrhov Municipal Waste Europe k revízii rámcovej smernice o odpade je možné nájsť v dokumente na ich webstránke.