M. Janušek: Financie pre regióny sú indikatívne, prvoradá bude kvalita projektov

Marian Janušek - minister výstavby a regionálneho rozvoja (SNS)

Marian Janušek (SNS) bol vymenovaný za štvrtého ministra výstavby a regionálneho rozvoja vlani v lete po výmene vlády, ako nástupca Lászlóa Gyurovszkého (vtedy SMK). Prevzal aj záväzok zakomponovať do nového programovania zmeny, ktoré avizovali nové vládne strany už pred predčasnými voľbami a zodpovedal za napĺňanie prípravy nového programového obdobia 2007-2013, nakoľko MVRR plní pre eurofondy úlohy ako Centrálny koordinačný orgán. Pred tým pôsobil v stavebnom sektore a  na pozícii viceprimátora krajského mesta Žilina. EurActiv.sk sa s ministrom zhováral pri príležitosti ukončenia negociácií Slovenskej republiky o podobe “biblie eurofondov” – Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013.

  • Pán minister, definitívne sa uzavrela kapitola za prípravou národného strategického refernčného rámca na roky 2007 – 2013: poznáme už kompetencie a úlohy jednotlivých rezortov a implemetačných agentúr k jeho 11 operačným programom a vieme, že štvorica z 11 programov by mala mať čoskoro prvé výzvy. Kedy plánujete s prvými cielenými informačnými kampaňami – podľa sektorov, či podľa skupín žiadateľov a akú budú mať podobu?

Informovanie v tomto prípade nemá presne stanovený začiatok a koniec. Informácie tečú neustále a keďže aj prostredníctvom vás – médií je kontinuita informovania zabezpečená, som rád, že môžem konštatovať predsa len prelom v tom, že sa úspešne blížime k reálnej implementácii prostriedkov z fondov Európskej únie.

Problematika informovania má v našom prípade širší rozsah, pričom k už realizovaným kampaniam možno zaradiť konferencie, ktoré sa už uskutočnili v priebehu uplynulých dvoch mesiacov. Na nich mali účastníci jednak možnosť hovoriť o skúsenostiach z predošlého programového obdobia a jednak z nich vyplynulo poučenie pre nasledujúce obdobie, najmä pokiaľ ide o komplikovanosť a chybovosť procesu administrovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Vzdelávacie aktivity, resp. priamo kampane budú naďalej prebiehať, pričom väčšiu dynamiku získajú po oficiálnom schválení jednotlivých operačných programov.

  • Mottom MVRR pre eurofondy sa stali "3Z". V čom je ich reálne naplnenie?

3Z – čiže zjednotenie, zjednodušenie a zrýchlenie je naďalej mojím mottom. A jeho reálne naplnenie?

Zjednotenie – je zhmotnené v rovnakých postupoch a formulároch pre všetky riadiace orgány, čomu tak doteraz nebolo. Zjednodušenie – predstavuje napríklad elektronický formulár, predkladanie projektov v menšom počte kópií, či predkladanie rôznych príloh a povolení až pri uzatváraní zmluvy. Nakoniec zrýchlenie – všetky úpravy v nastavení systému v konečnom dôsledku budú prinášať efekt zrýchlenia celého procesu, pričom jedným z ďalších nástrojov na zrýchlenie procesu je stanovenie hranice 70 pracovných dní na zadministrovanie celej žiadosti od uzavretia výzvy. 

  • Ako to bude s avizovaným elektronickým podávaním projektov. Hovorí sa o "grid kartach" konečných žiadateľov. Viete trochu objasniť tento proces?

Terminus technicus by som prenechal odborníkom, avšak preložené do zrozumiteľnej reči, ide o akési konto žiadateľa, ku ktorému bude mať možnosť vstupu cez prístupové rozhranie, pričom tento produkt je akousi nadstavbou, ale zároveň súčasťou IT monitorovacieho systému, ktorý sa v súčasnosti testuje a do konca roka by mal fungovať v skúšobnej prevádzke.

  • 7. augusta 2007 ste informovali, že samosprávne kraje dostanú do správy ako implementačné agentúry na začiatok 3 opatrenia z Regionálneho operačného programu. Tým sa dúfajme uzavrela pomerne dlhá (aj mediálna) diskusia medzi rezortom a župami. Ako ale budete postupovať v prípade Operačného programu Bratislavský kraj a delegovaním úloh na Bratislavskú župu? 

Pri návšteve riaditeľa DG Regio José Palma Andrésa zazneli na pracovných rokovaniach pripomienky a odporúčania zo strany EK v súvislosti s nastavením implementačného procesu aj pre OP Bratislavský kraj. Tieto pripomienky odborníci na ministerstve zakomponovali do znenia programu po dohode s dotknutými subjektami, dokument odoslali do Bruselu a keďže ide o živý materiál a čakáme na odozvu z centrály z Bruselu nebudem sa k zneniu dokumentu ďalej rozširovať.

  • Národný rámec hovorí o regionálne rovnomernom pridelení fondov EÚ v rámci cieľa Konvergencia (mimobratislavské regióny). Nebol by prístup podľa kvality a pripravenosti projektov viac motivujúci? V obdobi rokov 2004-2006 sa „regionálne alokácie“ stanovovali až po prvých výzvach a vyhodnotení kvality projektov. 

Celý proces schvaľovania projektov a teda poskytovania nenávratných finančných prostriedkov je založený na kvalite predkladaného projektu. Z toho vyplýva, že MVRR SR ako Riadiaci orgán bolo povinné navrhnúť alokácie pre jednotlivé regióny, avšak ide len o indikatívne sumy, čiže v konečnom dôsledku bude aj tak záležať na kvalite predkladaných projektov, či vyhovejú požadovaným parametrom alebo nie.