MP SR: Farmári o eurofondy pre vidiek napriek časovému sklzu neprídu

MPSR, Fajtova, polnohospodarstvo

Magdaléna Fajtová, hovorkyňa ministerstva pôdohospodárstva (MP SR) odpovedala pre EurActiv na otázky ozrejmujúce aktuálny stav ohľadne nového programu pre rozvoj vidieka.

Zo sumy určenej pre rozvoj vidieka v roku 2007 by sa malo farmárom vyplatiť určite viac ako 5 mld. korún, najmä za hospodárenie v znevýhodnených oblastiach, v prebiehajúcich agroenvironmentálnych záväzkoch, odbytovým organizáciam výrobcov a v opatreniach pre zalesňovanie pôdy. Oprávnené ostávajú všetky náklady, ktoré vznikli po 1. januári 2007.

  • Prečo zaslalo Slovensko údajne neskôr Komisii na posúdenie Program rozvoja vidieka?

MP SR odovzdalo Program rozvoja vidieka SR 2007- 2013 (PRV)  do Bruselu po tom, ako ho 21. marca schválila vláda SR a bol doplnený o povinné Ex-ante hodnotenie a Strategické environmentálne hodnotenie (zákon o EIA).

Schváleniu PRV vo vláde predchádzalo viac ako 3 mesačné riešenie problematiky financovania území NATURA 2000 medzi MP SR, ministerstvom životného prostredia (MŽP SR) a mimovládnymi organizáciami.  Až po akceptovaní navrhnutého riešenia tejto problematiky MŽP SR mohol byť materiál predložený do vlády SR a následne do Bruselu.

Zatiaľ sú len dve krajiny ES, ktoré majú PRV schválený a sú to Česko a Švédsko. A  niektoré štáty svoje PRV  EK ešte nepredložili.

ČR má program schválený aj preto, že zainteresované organizácie (hlavne ochranárske) a príslušné rezorty postupujú jednotne a akceptujú navrhované riešenia. Na druhej strane slovenské ochranárske organizácie vyjadrili názor, že český spôsob financovania území NATURA 2000 by vôbec neakceptovali.

  • S prípravami nového programovania sa ale začalo relatívne včas. Niektoré časti dokumentu už prerokovávala predchádzajúca vláda vlani na jar…

Bývalá vláda Program rozvoja vidieka 2007-2013 nikdy neprerokovávala a ani neschvaľovala. Schvaľovala iba Národný strategický plán rozvoja vidieka SR 2007-2013 (NSP RV). Nová vláda NSP RV prehodnotila a pozmenila alokácie prostriedkov na jednotlivé osi (posilnil sa LEADER a oblasť konkurencieschopnosti agrosektora a lesného hospodárstva).

Táto skutočnosť sa premietla i do Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a navrhol sa i odlišný spôsob financovania oblastí NATURA  2000 podobný ako v Rakúsku alebo Írsku.

  • Kedy teda potečú na vidiek nové eurofondy?

Prostriedky z PRV sa dostanú na účty farmárov v jednotlivých rokoch 2007-2013. V akej výške to závisí od jednotlivých typov opatrení. V Programe rozvoja vidieka je navrhnutých 24 základných opatrení a 4 dobiehajúce z programovacieho obdobia rokov 2004-2006.

Opatrenia sa v svojej podstate rozlišujú na investičné kde je potrebná participácia súkromných zdrojov vo výške 50-60% a neinvestičné, ktoré sú hradené  z verejných zdrojov na 80-100%.  Oprávnenosť nákladov uhrádzaná z programu je od 1.1.2007.

Pre rok 2007 je z EAFRD pre Program rozvoja vidieka určená čiastka 303,1 mil. EUR. Môžeme jednoznačne povedať, že na účty farmárov už v roku 2007 pribudne viac ako 5 mld. Sk (napr. za znevýhodnené oblasti, prebiehajúce agroenvironmentálne záväzky, odbytové organizácie výrobcov, zalesňovanie pôdy).