MZ SR: OPIS bude aj pre E-health, o rozsahu prostriedkov rokujeme

Silvia Balázsiková, hovorkyňa MZ SR (foto: MZ SR)

Schválenie Národného strategického referenčného rámca na roky 2007-2013 otvorilo reálnu cestu k čerpaniu nových fondov EÚ. Podľa pripravenosti existujú dve skupiny operačných programov. Prvú skupinu tvoria tie, ktorých výzvy sa spustia už čoskoro (OP IS, ROP, OP Technická pomoc a OP Doprava). S týmito Komisia už súhlasila. O druhej skupine z 11tky budeme s Bruselom rokovať ešte do konca tohto roka.

Medzi trochu kontroverzný, ale bez pochyby potrebný patrí Operačný program Zdravotníctvo, ktorému bude šéfovať rezort Ivana Valentoviča (za SMER-SD).

Na aktuálny vývoj sme sa pýtali Silvie Balázsikovej , šéfky komunikačného odboru a hovorkyne ministerstva zdravotníctva.

  • Radi by sme poznali aktuálny postoj Európskej komisie k návrhu Operačného programu (OP) Zdravotníctvo na roky 2007 – 2013. Podľa vyjadrení MVRR sú v programe nedostatky v strategickej rovine a aj pri otázke minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Aktuálne sa bude EK vyjadrovať k verzii OP Zdravotníctvo, v ktorom sú zapracované všetky pripomienky EK a ktorý bol Komisii 24. augusta 2007 oficiálne postúpený. Vyššie spomínané pripomienky EK sa týkali previazania analytickej a strategickej časti dokumentu, na základe čoho bol OP Zdravotníctvo (OPZ) prepracovaný a doplnený.

Vo vzťahu k minimálnej sieti, OPZ je naviazaný  na sieť ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti. MZ SR bude pri implementácii OPZ prihliadať na aktuálne trendy racionalizácie siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  • Oproti verzii z marca 2007 by sme radi poznali súčasnú štruktúru programu – aktuálne prioritné osi, ich opatrenia a oprávnené aktivity a finančné alokácie. Tiež s ktorými subjektmi sa počíta ako oprávnenými žiadateľmi pre dopytové projekty? Prípadne aké sú zmeny?

Štruktúra programu je nasledovná:

Prioritná os 1 – “Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc” je zameraná, na základe výsledkov analýz zdravotného stavu obyvateľstva SR a stavu materiálno-technickej základne zdravotníckej infraštruktúry ústavnej zdravotnej starostlivosti – nemocníc, na zlepšenie kvality, efektívnosti, dostupnosti a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom podpory investičných projektov komplexných reštrukturalizačných programov nemocničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Investičné projekty môžu byť zamerané na likvidáciu starých a výstavbu nových kapacít, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry prevádzkových súborov a stavebných objektov nemocníc, s komplexným vývojovo kvalitatívne najnovším sofistikovaným, technicko-prevádzkovým, zdravotníckym diagnostickým, operačným, technologickým, informačným a iným prístrojovým vybavením.

Výstavba nových kapacít, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich objektov musí byť realizovaná s ohľadom na nízku energetickú náročnosť objektov, možnosť komplexného riešenia bezbariérového  prístupu pre imobilných občanov a ďalšie súvisiace technicko-prevádzkové normy SR a štandardy EÚ.

Oprávnenými prijímateľmi v rámci prioritnej osi 1 sú vlastníci všeobecných a špecializovaných nemocníc z verejného a súkromného sektora.

Prioritná os 2 – “Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám” je na základe výsledkov analýz zdravotného stavu obyvateľstva SR a stavu materiálno-technickej základne zdravotníckej infraštruktúry ambulancií, zameraná na zlepšenie kvality, efektívnosti, dostupnosti a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti spolu s podporou a prevenciou zdravia prostredníctvom podpory investičných projektov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Investície budú orientované na rekonštrukciu a modernizáciu budov – polikliník spojenú s komplexným vývojovo kvalitatívne najnovším sofistikovaným, technicko-prevádzkovým, zdravotníckym diagnostickým, informačným a iným prístrojovým vybavením.

Okrem aktivít realizovaných formou dopytovo-orientovaných projektov sa v návrhu OPZ počíta z dvomi návrhmi národných projektov:

  • „Nákup mobilných mamografických jednotiek“
  • „Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR“

Oprávnenými prijímateľmi v rámci prioritnej osi 2 sú vlastníci budov polikliník a zdravotných stredísk z verejného a súkromného sektora. Taktiež sú oprávnení majitelia budov v obciach s vysokou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít  (v zmysle aktualizovaného Atlasu rómskych komunít), ktoré nesú znaky viacnásobnej deprivácie a znaky sociálneho vylúčenia zo života obce a tým obmedzený prístup k verejným službám.

Finančný plán OPZ (v EUR, v bežných cenách) je nasledovný:

Prioritné osi OP Zdravotníctvo 2007-2013
Príspevok z EÚ
Spolufinancovanie z národných zdrojov
Spolu za program
Miera spolufinancovania
Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc 193 075 000 34 072 059 227 147 059 85 %
Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 49 100 000 8 664 706 57 764 706 85 %
Technická pomoc 7 825 000 1 380 882 9 205 882 85 %
Celkom 250 000 000 44 117 647 294 117 647 85 %

                                                                                          

  • Ako sa bude riešiť problematika E-health, na ktorý žiada Ivan Valentovič prostriedky z OP Informatizácia spoločnosti? Podľa vyjadrení sprotredkovateľského orgánu, ale i samého vicepremiéra Dušana Čaploviča, sa pre zdravotníctvo s peniazmi odtiaľ nepočíta.

Z prostriedkov OPIS sa bude riešiť aj E-health. Rozsah alokovaných prostriedkov je predmetom negociácií.

  • Ako bude riešené financovanie národných projektov, ak sa budú dotýkať aj Bratislavského kraja, ktorý nie je oprávnený v OP Zdravotníctvo?

V návrhu OPZ sa počíta s dvoma národnými projektmi: Nákup mobilných mamografických jednotiek a Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR. Výdavky národných projektov oprávnené so štrukturálnych fondov sa budú týkať iba cieľa Konvergencia. Prípadné výdavky týkajúce sa Bratislavského kraja budú hradené zo štátneho rozpočtu.