V regionálnom rozvoji chýbajú väzby medzi miestnou a regionálnou samosprávou

Mesto Košice

Regionálny operačný program, ale aj eurofondy pre rozvoj vidieka, či vzdelávanie budú dôležitým nástrojom rozvoja v budúcich rokoch v našich regiónoch, mestách a obciach. Do regiónov bude smerovať niekoľko miliárd eur. Na otázky EurActivu odpovedala hovorkyňa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Oľga Gáfriková

  • Ako sa môže posilniť pozícia miest a obcí v praktickej regionálnej politike? Finančne, inštitucionálne, vzdelávacím procesom? 

Nositeľom regionálnej politiky sú primárne regionálne štruktúry, čiže predovšetkým vyššie územné  celky. Mestá a obce majú skôr „podpornú” funkciu a sú zodpovedné za aktivity na miestnej úrovni. Ide o originálne kompetencie, ktoré sú financované z vlastných zdrojov miest a obcí.

Ich podoba a úroveň môže byť v každom sídle rôzna, mestá a obce sa rozhodujú individuálne, čím svoju kompetenciu naplnia. Po fiškálnej decentralizácii (od roku 2005) by v zásade mali mať vytvorené aj príslušné finančné zázemie.

Domnievame sa, že rezervy sú v intenzívnom a systematickom budovaní väzieb medzi miestnou a regionálnou úrovňou samosprávy na úseku regionálneho rozvoja a v odbornom vzdelávaní, to je úloha aj na iných úsekoch.

  • Sú pripravené mestá a obce v dostatočnej miere na čerpanie nových eurofondov 2007-2013, majú dostatok informácii a odborného personálu, s ktorým pripravia projekty?

Dostatok informácií má v súčasnosti málokto… V zásade zastávame názor, že mestá a obce budú schopné spracúvať projekty na požadovanej úrovni. Opierame sa o výsledky predchádzajúceho obdobia, alebo aj o čerpanie pomoci z predvstupových fondov. V oboch prípadoch to bolo tak, že kvalitných projektov bolo viac, než sa reálne dalo podporiť. Príklad tzv. zásobníkov projektov je výrečný.

Pokiaľ ide o odborný personál – niektoré mestá a obce ho majú, niektoré nie, ale tie zase môžu spolupracovať s externými odborníkmi alebo inštitúciami.

“Domnievame sa, že rezervy sú v intenzívnom a systematickom budovaní väzieb medzi miestnou a regionálnou úrovňou samosprávy na úseku regionálneho rozvoja a v odbornom vzdelávaní, to je úloha aj na iných úsekoch”.
Združenie miest a obcí (ZMOS)

  • Ako na tom budú obce, ktoré nemajú veľmi aktívnych samosprávnych predstaviteľov?

Asi sa nebudú uchádzať o podporu z eurofondov a pripravia sa o možnosť zrealizovať za výhodných podmienok aktivity, ktoré by mestám a obciam pomohli riešiť ich problém.