Operačný program Výskum a vývoj 2007 – 2013

Logo OP Výskum a Vývoj

Pozadie

Viac ako miliardou eur prispeje v rokoch 2007-2013 na slovenský výskum a vývoj (VaV) Európska únia, ďalšia polmiliarda príde od štátu a z iných zdrojov. Celkovo sa do infraštruktúry VaV, centier excelencie, transferu poznatkov výskumu do praxe a infraštruktúry univerzít naleje asi 55,3 mld. korún (kurz EUR – SKK NBS koncom novembra 2007). Bratislave sa z tejto sumy necelých 30%, zvyšok pôjde ostatným regiónom.

Otázky

Operačný program Výskum a vývoj 2007 – 2013 (OP VaV) schválila vláda s ďalšími 10 operačnými programami (všetky súčasť dokumentu "Národný strategický referenčný rámec") začiatkom decembra 2006. V marci putoval jeho prvý oficiálny návrh do Bruselu a po ôsmich mesiacoch ho nám Európska komisia koncom novembra odobrila (28. novembra 2007) v jeho definitívnej podobe.

Spolufinancuje ho Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a projekty  sa budú realizovať vo všetkých regiónoch Slovenska. Je to zároveň jeden z mála programov, v ktorom je pomerne veľká časť peňazí alokovaná aj pre Bratislavský región. Garantom programu je rezort školstva.

Možno ho chápať ako priamu súčasť Lisabonskej stratégie pre Slovensko, keďže jeho cieľom  so zámerom napomôcť rovnovážnemu rozvoju výskumu v regiónoch SR a k zlepšeniu podmienok pre realizáciu národných a medzinárodných projektov. Nadväzuje na strategické usmernenia Spoločenstva ohľadne zlepšovania poznatkov a inovácií. Predovšetkým ako zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a technického rozvoja a uľahčiť inovácie prepojením vedeckej sféry s aplikáciou výskumno-vývojových výsledkov do praxe.

V predošlom programovom období (2004 – 2006) neboli definované individuálne opatrenia na podporu výskumu a vývoja, či infraštruktúry vysokých škôl z prostriedkov ERDF, ktoré by bolo možné porovnať s navrhnutými oblasťami podpory nového programu VaV. Podporu inovácií v súkromnom sektore poskytoval Sektorový operačný program Priemysel a služby, na ktorý nadväzuje svojou náplňou OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Vysoké školy, ale i súkromný sektor mal možnosť zapájať sa do komunitárnych programov, ako bol napríklad 6. Rámcový program (FP6), či programy podporujúce vzdelávanie (Socrates a jeho podprogramy).

Hlavným cieľom OP VaV je modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja. Tiež tu ide o skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách. Výskumno-vývojový potenciál Slovenska by sa mal aj vďaka tomuto programu stať v rokoch 2007-2013 hybnou silou rozvoja jednotlivých regiónov na úrovni samosprávnych krajov.

Oprávnenými budú všetky regióny SR (ciele Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť). Medzi žiadateľmi bude verejný i súkromný sektor – verejné, štátne i súkromné vysoké školy, podnikateľské inkubátory a vedecko-technologické centrá.

Rozpočet programu predstavuje bez spolufinancovania 1 209 415 373 eur, z  ktorých takmer 326,5 mil eur pôjde do Bratislavského kraja a ostatok do ostatných regiónov SR (883 000 000 eur).

Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo školstva SR, ktoré vytvorilo pre jeho riadenie samostatný odbor. Implementáciou programu je poverená samostatná rezortná agentúra – Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Štruktúra OP Výskum a vývoj 2007 – 2013

Program sa delí na sedem prioritných osí, tri sa týkajú mimobratislavských regiónov, dve Bratislavy a dve spolufinancujú technickú pomoc.
 

Priorintá os Opatrenia Príspevok ERDF v eur
1. Infraštruktúra VaV 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry VaV 264 318 054
2. Podpora VaV

2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk VaV ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných VaV do praxe

396 477 080
3. Infraštruktúra výskumu a vývoja v BA kraji 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry VaV v BA kraji 126 386 410
4. Podpora výskumu a vývoja v BA kraji

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk VaV ako pilierov rozvoja regiónu v BA kraji

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných VaV do praxe v BA kraji

189 579 614
5. Infraštruktúra vysokých škôl 5.1 Budovanie infraštruktúry VŠ a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 200 000 000
6. Technická pomoc pre Cieľ Konveregencia 22 204 866
7. Technická pomoc pre Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 10 449 349
Spolu 1 209 415 373

Zdroj: MŠ SR, OP Výskum a vývoj 2007-2013, november 2007 

K peniazom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je potrebné pripočítať 15% spolufinancovanie z národných zdrojov a ďalších 244 miliónov eur, ktoré majú odhadom prísť z iných zdrojov.

Ministerstvo školstva SR (riadiaci orgán) bude riadiť program, implementáciou (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom) je poverená nedávno vzniknutá štátna agentúra – ASFEU (Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ). Rezort školstva má na starosti ešte jeden program financovaný zo zdrojov  ESF – OP Vzdelávanie.

Ministerstvo školstva informovalo, že "priestor dostanú tvorivé nápady vedúce k flexibilnej spolupráci univerzít a výskumných centier s malými a strednými podnikmi. Rast konkurencieschopnosti slovenských výskumných tímov prinesie so sebou nové príležitosti na spoluprácu aj na medzinárodnej úrovni."

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky

 • December 2006: Schválenie OP vládou SR
 • Marec 2007: Návrh operačného programu zaslalo MŠ SR v marci na rokovania s Európskou komisiou.
 • Jar – leto 2007: Rokovania s EK a zapracovanie pripomienok. Ministerstvo školstva SR vzhľadom na súčasný stav v rokovaniach predpokladá jeho schválenie najneskôr na prelome septembra a októbra 2007.
 • 28. november 2008: Operačný program Výskum a vývoj schválila Európska komisia (EurActiv.sk, 3/12/2007)
 • Prelom 2007-2008: Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy predpokladá, že prvá výzva na predkladanie projektov pre tento OP by mohla byť zverejnená na prelome rokov 2007 a 2008.

Dokumenty a kontakty:

 • Schválený Operačný program Výskum a vývoj si stiahnite tu
 • Ministerstvo školstva SR:
 • Agentúra Ministertva školstva pre štrukturálne fondy (ASFEU):
  • Sekcia implementácie OP Výskum a vývoj
  • Hanulova 5/B, SK – 841 01 Bratislava
  • tel: 02/6925 2296, fax: 02/6925 2350, e-mail: info@asfeu.sk