12 miliónov EUR z Fondu solidarity pre záplavami postihnuté Rumunsko

Príspevok udelený prostredníctom Fondu solidarity EÚ je reakciou na stav núdze a má prispieť predovšetkým na obnovu potrebnej infaštruktúry. Komisár Samecki, zodpovedný za Fond solidarity, sa vyjadril: „Viac ako 1,6 mil. obyvateľov postihli v júli minulého roka záplavy, mnoho domov bolo zničených alebo poškodených a vznikli veľké škody v poľnohospodársve,vrátane škôd na dobytku a v lesníctve. Mobilizácia zdrojov z Fondu solidarity je výrazom silnej spolupatričnosti krajín EÚ k Rumunsku. Komisia chce prostredníctvom kohéznej politiky finančne podporiť aj výstavbu protipovodňovej infraštruktúry v povodňami najviac ohrozených oblastiach".

Obrovské zosuvy pôdy zaznamenalo kvôli častým dažďom päť krajov v severovýchodnej časti Rumunska (Maramures, Suceava, Botosani, Iasi and Neamt). Priame škody prekročili sumu 470 mil. EUR v 221 zasiahnutých obciach. Zatopených bolo takmer 2000 km ciest a 2000 mostov a okolo 80 km brehov a hrádzi bolo zničených.

Záplavy zasiahli viac ako 39 000 ha poľnohospodárskej pôdy a 240 ha lesov. Niekoľko zničených ciest v blízkosti hraníc s Moldavskom a Ukrajinou ovplyvnilo nepriaznivo aj obchod Rumunska s krajinami severnej a severovýchodnej Európy.

Politický predstavitelia Rumunska požiadali o pomoc z Fondu solidarity v októbri 2008. Hoci suma priamych škôd bolo pod minimom potrebným na spustenie financovania z Fondu solidarity (0,6 % HDP, v prípade Rumunska išlo o sumu 566.8 miliónov EUR), kvôli výnimočným okolnostiam, akým bola obrovská katastrofa postihujúca väčšinu obyvateľstva, s vážnymi a trvajúcimi dôsledkami na ekonomickú stabilitu a bývanie obyvateľstva v postihnutých regiónov, mohla komisia financovanie spustiť .

Za účelom grantovej pomoci z Fondu solidarity EÚ, prijal 11. marca Európsky parlament a Rada novelu rozpočtu. V najbližších týždňoch podpíšu Komisia a Rumunsko implementačnú dohodu, s dohodnutými špecifickými podmienkami využívania pomoci.

Preventívne opatrenia

Prostredníctvom kohéznej politiky budú v Rumunsku do roku 2013 podporené aj „Programy životného prostredia“. Prostredníctvom nich prispeje EÚ okrem iného k budovaniu infraštruktúry s dôrazom na protipovodňovú ochranu sumou 270 miliónov EUR. Mnoho projektov sa už začalo pripravovať napr: Prut-Balard, Trotus and Sire. Protipovodňová ochrana je zahrnutá aj v kohéznom fonde v programe „South-East Europe“, ktorého partnerom je okrem Rumunska ďalších 15 krajín.

Pozadie

Fond solidarity EÚ bol vytvorený po sérii záplav, ktoré postihli strednú Európu v lete v roku 2002.

Garantuje finančnú pomoc členským a asociovaným krajinám, ktoré zasiahnu veľké prírodné katastrofy. Rumunsko bolo prijímateľom takejto pomoci po sérii záplav v roku 2005. Finančná pomoc predstavovala sumu 71,2 mil. EUR . V princípe smeruje pomoc z Fondu solidarity na financovanie krízových situácií, ktorých riešenie spadá pod správou verejných organizácií akými sú, napríklad, obnova poškodenej infraštruktúry, poskytnutie prechodného ubytovania. Škody, ktoré utrpia súkromné osoby, nemôžu byť z fondu financované.