Ako ďalej v cezhraničnej spolupráci?

INTERREG IIIA, Slovensko-Rakúsko, CBC, programy EÚ, eurofondy

Krátka správa

Cezhraničná spolupráca vďaka doterajším úspechom pokračuje posilnená v novom programovom období EÚ 2007 – 2013. Únia pôvodnú “iniciatívu” Spoločenstva INTERREG preformulovala do jedného z troch hlavných cieľov podpory zo štrukturálnych fondov, a to ako “Európsku územnú spoluprácu”.  Veľmi pozitívne boli v správach Európskeho parlamentu hodnotené najmä iniciatívy “ludia ľuďom” a práca euroregiónov, ktoré primárne zasahujú obyvateľstvo a inštitúcie prihraničných oblastí.

Slovensko susedí zo štyrmi členskými krajinami Poľskom, Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. Najkratšiu východnú hranicu má s Ukrajinou, ktorá bude o krátky čas aj hranicou Schengenu a v rámci ktorej sa bude realizovať nová európska susedská politika formulovaná pod skratkou ENPI (Európska susedská a partnerská politika). Pod touto hlavičkou budú bežať zemské i morské programy susedskej spolupráce s tzv. “tretími krajinami”. Tretími krajinami rozumieme nečlenské krajiny Európskej únie. Pri kandidátskych krajinách sú zavedené programy predvstupovej pomoci, ako boli ISPA, SAPARD a PHARE. Komponentom pre cezhraničnú spoluprácu je PHARE CBC.

V skrátenom programovom období sa realizujú na Slovensku dvojstranné programy cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA s Poľskou republikou, Rakúskom a Českou republikou. Pri slovensko-českom programe je SR aj riadiacou autoritou. Spolupráca s Maďarskom je spojená do tzv. “Programu susedstva”, ktorý prepája INTERREG IIIA na slovenskej a maďarskej strane a program TACIS CBC na ukrajinskej strane.

Ministerstvá výstavby a regionálního rozvoja a životného prostredia zverejnili v týchto dňoch na verejné pripomienkovanie  hodnotenie strategických dokumentov pre jednotlivé operačné programy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a susednými štátmi v programovom období 2007-2013 okrem Ukrajiny. Predmetom posudzovanie sú vplyvy na životné prostredie. Prípadné pripomienky je možné zasielať na ministerstvá do 25. augusta 2006.