Aktuálne výzvy SlovakAid pre Srbsko a Čiernu Horu

Krátka správa

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid, SAMRS) zverejnila 2. apríla 2008 dve výzvy pre Srbsko a Čiernu Horu (ČH).  Novinkou je projekt riadenej implementácie určený pre Srbsko, na ktorý bude vyhlásená samostatná výzva. Určených je naň 21 miliónov korún z celkovej 55 miliónovej podpory vyhradenej pre Srbsko. 5 miliónov je uršených na projekty ČH. Naša ambasáda ešte pridelí 1 milión Sk v programe mikrograntov.

V prípade oboch krajín ide o projekty rovnakého tematického zamerania:

  • A. Rozvoj občianskej spoločnosti, sociálne oživenie a regionálny rozvoj: max. 3,5 mil. Sk
  • B. Rekonštrukciu miestnej infraštruktúry a jej rozvoj: max. 7 mil. Sk.
  • C. Pomoc pri integrácii do medzinárodných organizácií (napr. EÚ, WTO): max. 3,5 mil. Sk.

Oprávnení žiadatelia:  Oprávnenými žiadateľmi môžu byť slovenské právnické osoby, založené alebo registrované podľa platných zákonov Slovenskej republiky.

Povinné podmienky účasti na výzve:

  • Písomné vyjadrenie záujmu o spoluprácu na projekte zo strany partnerskej organizácie v krajine prijímateľa (Final Beneficiary) vo forme Letter of Endorsement,
  • Spoluúčasť na financovaní nákladov projektu (finančná alebo in kind) vo výške minimálne 20% z celkového požadovaného príspevku z programu Slovak Aid. Podmienka sa týka organizácií založených za účelom podnikania. Občianske združenia, neziskové organizácie či obce túto podmienku nemajú.
  • Projekty musia byť ukončené najneskôr do troch rokov odo dňa podpísania zmluvy so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu,
  • Žiadosť vo forme Final Approval Project Document (FAPD) v slovenskom jazyku spolu so všetkými povinnými prílohami v jednom nezviazanom exemplári musí byť doručená osobne, alebo doporučenou poštou na adresu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Trvanie výzvy: 2. apríl – 31. máj 2008, 17. 00 hod

Kontakt pre ďalšie informácie:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Drotárska cesta 46
811 02 Bratislava
Tel. +421-2-6820 5011
Fax +421-2-6820 5012
e-mail: gabriela.gasparovicova@slovakaid.sk


Aktuálne výzvy SlovakAid nájdete tu: