Audit 321 európskych malých a veľkých miest

Údaje z 321 veľkých miest celej EÚ a ďalších 36 miest v Turecku, Nórsku a Švajčiarsku vytvorili bohatú databázu porovnateľných štatistík, pri ktorých bolo použitých viac ako 300 ukazovateľov, zahrňujúcich rôzne oblasti, napr. životné prostredie, demografia, doprava a občianska angažovanosť. Audit je výsledkom spolupráce zúčastnených miest, Európskeho štatistického úradu (Eurostat) a Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku.

Výsledky auditu poukazujú na odlišné procesy, ktoré prebiehajú v jednotlivých európskych mestách. Kým v niektorých môžeme byť svedkami emigrácií z centier veľkých miest na predmestia, v dôsledku prebiehajúcich suburbanizačných trendov, v iných, sa vďaka zjednodušenej mobilite celej EU, počet obyvateľov zvyšuje. Kohézna politika, s cieľom pozdvihnúť život v znevýhodnených mestských oblastiach, zavádza integrovaný prístup rozvoja svojich stratégií, ktoré môžu súbežne prebiehať v tom istom meste. Aj preto je podľa Danuty Hübner, komisárky pre regionálnu politiku: „Mestský audit nie len nástroj pre európsku kohéznu politiku, ale mali by ho používať osoby s rozhodovacími právomocami na všetkých úrovniach pre všetky politiky ovplyvňujúce malé a veľké mestá.”

Zaujímavé boli aj štatistiky o životnom prostredí. Hoci niektoré mestá EÚ dokážu recyklovať približne 80% svojho odpadu napr. Drážďany a Frankfurt nad Mohanom, iné stále spaľujú viac ako 90%. Zo 180 miest zo všetkých 27 krajín EÚ, ktoré poskytli informácie o tejto premennej, je 67 uvedených ako používajúcich nezakryté skládky pre viac ako 80% ich odpadu. Aj preto je na zlepšenie tejto situácie, v kohéznej politike v období 2007 – 2013 pre projekty týkajúce sa odpadového hospodárstva, vyčlenených 6,2 miliárd eur.

Audit miest, s viac ako 400 000 jednotlivými štatistikami, dáva možnosť získať prístup k obrovskému množstvu kvantitatívnych údajov, jednak tvorcom politiky, jednak súkromným firmám ale aj  každému, kto sa zaujíma o kvalitu života v malých a veľkých mestách Európy. „Dobrá politika má pôvod v schopnosti využívať dobré informácie,” povedala komisárka Hübnerová vítajúc nové údaje. A keďže 74% obyvateľov EÚ žije vo veľkých mestách, chápanie toho, čo sa deje environmentálne, sociálne a hospodársky v mestských oblastiach, je nevyhnutné pre tvorcov politiky na všetkých úrovniach.